Định cấu hình phân phối tức thì

Google Play Instant cho phép người dùng tương tác với ứng dụng mà không cần cài đặt APK trên thiết bị. Thay vào đó, họ có thể trải nghiệm ứng dụng của bạn thông qua nút "Try now" (Thử ngay) trên Cửa hàng Google Play hoặc qua URL bạn tạo. Hình thức phân phối nội dung này giúp dễ dàng tăng mức độ tương tác với ứng dụng.

Ngoài ra còn có thể bật tính năng tức thì nếu tính năng mô-đun cơ sở của ứng dụng cũng đang được bật. Điều đó là vì nếu người dùng muốn trải nghiệm một trong những mô-đun tính năng hỗ trợ phiên bản tức thì của ứng dụng, thiết bị của họ cũng phải tải mô-đun cơ sở của ứng dụng đó xuống để tham khảo tài nguyên và mã phổ biến. Lưu ý để hỗ trợ Google Play Instant, tệp tải xuống cho mô-đun và tính năng cơ sở phải đáp ứng một số tiêu chí:

Nếu tạo một mô-đun tính năng có hỗ trợ phiên bản tức thì bằng cách sử dụng Android Studio 3.5 trở lên, như mô tả trong phần này, IDE sẽ tự động bật cả mô-đun cơ sở và mô-đun tính năng bằng cách bao gồm các mục sau trong tệp kê khai của mỗi mô-đun:

<manifest xmlns:dist="http://schemas.android.com/apk/distribution"
  ... >
  <dist:module dist:instant="true" />
  ...

Ngoài ra, khi tải xuống và cài đặt ứng dụng, các mô-đun tính năng hỗ trợ phiên bản tức thì sẽ được tự động tải xuống và cài đặt bằng APK cơ sở của ứng dụng. Vì vậy IDE cũng bao gồm các phần sau trong mô-đun tính năng hỗ trợ phiên bản tức thì.

  <dist:module ...>
    <dist:delivery>
      <dist:install-time />
    </dist:delivery>
  </dist:module>

Hành vi này có nghĩa là khi đặt dist:instant="true", bạn cũng không thể kết hợp với <dist:on-demand />. Tuy nhiên, bạn có thể yêu cầu các mô-đun hỗ trợ phiên bản tức thì theo yêu cầu trong trải nghiệm tức thì bằng cách sử dụng Thư viện Play Feature Delivery.

Định cấu hình mô-đun mới để phân phối tức thì

Để thêm mô-đun tính năng có hỗ trợ phiên bản tức thì cho dự án ứng dụng bằng Android Studio, hãy tiến hành như sau:

 1. Hãy mở dự án ứng dụng trong IDE nếu bạn chưa thực hiện việc này.
 2. Chọn File > New > New Module (Tệp > Mới > Mô-đun mới) trong thanh trình đơn.
 3. Trong hộp thoại Create New Module (Tạo mô-đun mới), hãy chọn Instant Dynamic Feature Module (Mô-đun tính năng động tức thì) rồi nhấp vào Next (Tiếp theo).
 4. Trong phần Configure your new module (Định cấu hình mô-đun mới), hãy hoàn thành các bước sau:

  1. Chọn Base application module (Mô-đun ứng dụng cơ sở) cho dự án ứng dụng của bạn từ trình đơn thả xuống.
  2. Chỉ định Module name (Tên mô-đun). IDE sử dụng tên này để xác định mô-đun làm dự án phụ Gradle trong tệp cài đặt Gradle. Khi bạn tạo gói ứng dụng, Gradle sử dụng phần tử cuối của tên dự án phụ để chèn thuộc tính <manifest split> trong tệp kê khai của mô-đun tính năng.
  3. Chỉ định package name (tên gói) của mô-đun. Theo mặc định, Android Studio đề xuất tên gói kết hợp tên gói gốc của mô-đun cơ sở và tên mô-đun mà bạn đã chỉ định ở bước trước.
  4. Chọn Minimum API level (Cấp API tối thiểu) mà bạn muốn mô-đun hỗ trợ. Giá trị này phải khớp với giá trị của mô-đun cơ sở.
  5. Chỉ định Tiêu đề mô-đun bằng cách sử dụng tối đa 50 ký tự. Nền tảng sử dụng tiêu đề này để xác định mô-đun cho người dùng. Vì lý do đó, mô-đun cơ sở của ứng dụng phải bao gồm tiêu đề mô-đun dưới dạng một tài nguyên chuỗi mà bạn có thể dịch được. Khi tạo mô-đun sử dụng Android Studio, IDE sẽ thêm tài nguyên chuỗi vào mô-đun cơ sở cho bạn và chèn mục nhập sau vào tệp kê khai của mô-đun tính năng:

   <dist:module
     ...
     dist:title="@string/feature_title">
   </dist:module>
   
  6. Chọn hộp bên cạnh Kết hợp nếu bạn muốn mô-đun này có sẵn cho các thiết bị chạy trên phiên bản Android 4.4 (API cấp 20) trở xuống và đi kèm với nhiều APK. Android Studio sẽ chèn nội dung sau vào tệp kê khai của mô-đun để phản ánh lựa chọn của bạn.

   <dist:module>
     <dist:fusing dist:include="true" />
   </dist:module>
   
 5. Nhấp vào Finish (Hoàn tất).

Sau khi Android Studio hoàn tất quá trình tạo mô-đun, bạn nên tự kiểm tra nội dung của mô-đun đó trên ngăn Project (Dự án) (chọn View (Thành phần hiển thị) > Tool Windows (Cửa sổ công cụ) > Project (Dự án) trên thanh trình đơn). Mã, tài nguyên và cách sắp xếp mặc định phải tương tự như mã, tài nguyên và cách sắp xếp của mô-đun ứng dụng chuẩn.

Sau khi triển khai một tính năng mà bạn muốn tải xuống theo yêu cầu, hãy tìm hiểu cách yêu cầu tính năng đó bằng Thư viện Play Feature Delivery.

Triển khai ứng dụng

Trong khi phát triển ứng dụng để hỗ trợ mô-đun tính năng, bạn có thể triển khai ứng dụng cho một thiết bị được kết nối như bình thường bằng cách chọn Run (Chạy) > Run (Chạy) trên thanh trình đơn (hoặc bằng cách nhấp vào Run (Chạy) trên thanh công cụ).

Nếu dự án ứng dụng bao gồm một hoặc nhiều mô-đun tính năng, bạn có thể chọn tính năng cần đưa vào khi triển khai ứng dụng bằng cách sửa đổi cấu hình chạy/gỡ lỗi hiện có như sau:

 1. Chọn Run (Chạy) > Edit Configurations (Chỉnh sửa cấu hình) trên thanh trình đơn.
 2. Trên bảng điều khiển bên trái của hộp thoại Cấu hình chạy/gỡ lỗi, hãy chọn cấu hình Ứng dụng Android mà bạn muốn.
 3. Trong phần Dynamic features to deploy (Tính năng động để triển khai) trên thẻ General (Chung), hãy đánh dấu hộp bên cạnh từng mô-đun tính năng bạn muốn đưa vào khi triển khai ứng dụng.
 4. Nhấp vào OK.

Theo mặc định, Android Studio không triển khai các mô-đun hỗ trợ ứng dụng tức thì dưới dạng một trải nghiệm tức thì hoặc sử dụng các gói ứng dụng để triển khai ứng dụng. Thay vào đó, IDE xây dựng và cài đặt các tệp APK được tối ưu hóa cho tốc độ triển khai trên thiết bị của bạn thay vì kích thước tệp APK. Để định cấu hình Android Studio nhằm xây dựng và triển khai tệp APK cũng như trải nghiệm tức thì qua gói ứng dụng, hãy sửa đổi cấu hình chạy/gỡ lỗi.