Tổng quan về các thư viện trong Android Game Development Kit

Các thư viện trò chơi C/C++ giúp bạn dễ dàng xây dựng, gỡ lỗi, tối ưu hoá và duy trì trò chơi.

Frame Pacing (Tốc độ khung hình)

Một thư viện giúp trò chơi phân phối khung hình với một tốc độ nhất quán và điều chỉnh tốc độ đó khi trò chơi kết thúc hoặc hoạt động kém.
Tài liệu tham khảo Hướng dẫn sử dụng

Game Activity

Thư viện cho phép bạn phát triển phần lớn trò chơi trong C hoặc C++ với quyền tiếp cận các tính năng tốt nhất của Android Jetpack cũng như các dịch vụ phụ thuộc vào những tính năng đó.
Tài liệu tham khảo Hướng dẫn sử dụng

Game Controller

Thư viện cung cấp cho bạn một API C để phát hiện mọi hoạt động kết nối và ngắt kết nối, thông tin thiết bị, dữ liệu đầu vào, tính năng mở rộng, v.v.
Tài liệu tham khảo Hướng dẫn sử dụng

Game Text Input

Thư viện cung cấp một API C đơn giản để hiện hoặc ẩn bàn phím mềm, đặt hoặc nhận văn bản vừa chỉnh sửa, đồng thời nhận thông báo khi văn bản đó thay đổi.
Tài liệu tham khảo Hướng dẫn sử dụng

API Tư vấn bộ nhớ (Beta)

Một thư viện giúp ứng dụng Android nằm trong giới hạn an toàn để sử dụng bộ nhớ bằng cách ước tính lượng tài nguyên bộ nhớ được sử dụng, sau đó thông báo cho ứng dụng khi vượt quá ngưỡng.
Tài liệu tham khảo Hướng dẫn sử dụng

Âm thanh Oboe High-performance

Thư viện giúp trò chơi của bạn đạt được độ trễ âm thanh thấp nhất có thể, trong khi tránh được các vấn đề về âm thanh trên thiết bị và nền tảng.
Tài liệu tham khảo Hướng dẫn sử dụng

Performance Tuner

Thư viện Android Performance Tuner kết nối với một dịch vụ giúp xác định các vấn đề về hiệu suất liên quan đến chế độ cài đặt chất lượng, cảnh, thời gian tải và mẫu thiết bị.
Tài liệu tham khảo Hướng dẫn sử dụng

Trình bổ trợ Performance Tuner Unity

Tài liệu tham khảo Hướng dẫn sử dụng