Liên kết tới Google Play

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Google Play cung cấp một vài định dạng đường liên kết để giúp bạn đưa người dùng đến với sản phẩm theo cách bạn muốn, chẳng hạn như ứng dụng Android, trang web, quảng cáo, bài đánh giá, bài viết, bài đăng trên mạng xã hội, v.v.

Các định dạng đường liên kết giúp bạn liên kết đến những nội dung như sau:

Liên kết tới trang thông tin trên cửa hàng Google Play

Hãy sử dụng định dạng dưới đây để trực tiếp liên kết sâu tới trang thông tin của ứng dụng, nơi cung cấp cho người dùng nội dung mô tả ứng dụng, ảnh chụp màn hình, bài đánh giá của người dùng cùng nhiều nội dung khác, đồng thời cho phép họ cài đặt ứng dụng.

Để tạo đường liên kết, bạn cần có tên gói đủ điều kiện. Đó là tên được khai báo trong tệp kê khai của ứng dụng. Tên gói cũng sẽ xuất hiện trong Google Play Console.

http://play.google.com/store/apps/details?id=<package_name>

Ví dụ:

http://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps

Để biết thêm chi tiết về cách gửi đường liên kết trong ứng dụng Android, hãy tham khảo nội dung Đường liên kết trong ứng dụng Android.

Liên kết tới trang của nhà phát triển

Sử dụng định dạng dưới đây để liên kết người dùng tới trang của nhà phát triển. Bạn có thể cung cấp thêm thông tin về thương hiệu của mình, giới thiệu ứng dụng và liệt kê các ứng dụng khác mà bạn đã phát hành ở trang của nhà phát triển.

Để tạo đường liên kết, bạn cần cung cấp tên nhà phát hành (có trong Play Console).

http://play.google.com/store/apps/dev?id=<developer_id>

Ví dụ:

https://play.google.com/store/apps/dev?id=5700313618786177705

Để biết thêm chi tiết về cách gửi đường liên kết trong ứng dụng Android, hãy tham khảo nội dung Đường liên kết trong ứng dụng Android.

Liên kết tới kết quả tìm kiếm

Hãy sử dụng định dạng dưới đây để đưa người dùng đến một kết quả tìm kiếm trên Google Play. Trang kết quả tìm kiếm cho thấy danh sách ứng dụng (và nội dung tuỳ chọn khác) phù hợp với từ khoá tìm kiếm, đi kèm là điểm xếp hạng, huy hiệu và nút cài đặt cho từng ứng dụng.

Để tạo đường liên kết, bạn chỉ cần cung cấp một chuỗi cụm từ tìm kiếm. Nếu bạn muốn cụm từ tìm kiếm này đưa ra thêm kết quả khác ngoài trang thông tin ứng dụng trên Google Play, hãy xoá phần &c=apps trong URL của đường liên kết.

http://play.google.com/store/search?q=<search_query>&c=apps

Ví dụ:

http://play.google.com/store/search?q=maps&c=apps

Để biết thêm chi tiết về cách gửi đường liên kết trong ứng dụng Android, hãy tham khảo nội dung Đường liên kết trong ứng dụng Android.

Liên kết tới bộ sưu tập

Nếu ứng dụng của bạn được hiển thị nổi bật hoặc xuất hiện ở một trong những biểu đồ hoặc bộ sưu tập hàng đầu trên Google Play, bạn có thể sử dụng định dạng dưới đây để liên kết người dùng trực tiếp đến bộ sưu tập. Bộ sưu tập này hiển thị một danh sách ứng dụng được xếp hạng trong bộ sưu tập, với xếp hạng, mô tả ngắn và nút cài đặt.

http://play.google.com/store/apps/collection/<collection_name>

Ví dụ:

http://play.google.com/store/apps/collection/topselling_free

Để biết thêm chi tiết về cách gửi đường liên kết trong ứng dụng Android, hãy tham khảo nội dung Đường liên kết trong ứng dụng Android.

Bảng 1. Các bộ sưu tập trên Google Play.

Bộ sưu tập collection_name
Lựa chọn của ban biên tập (Nổi bật) featured
Có tính phí phổ biến topselling_paid
Miễn phí phổ biến topselling_free
Ứng dụng miễn phí mới hàng đầu topselling_new_free
Ứng dụng tính phí mới hàng đầu topselling_new_paid
Ứng dụng có doanh thu cao nhất topgrossing
Xu hướng movers_shakers

Liên kết tới trang Lựa chọn của biên tập viên

Nếu ứng dụng của bạn được giới thiệu hoặc xuất hiện trong các bài viết ở phần Lựa chọn của biên tập viên, bạn có thể sử dụng định dạng dưới đây để trực tiếp đưa người dùng đến trang Lựa chọn của biên tập viên.

Sau đây là URL chính của trang Lựa chọn của biên tập viên:

https://play.google.com/store/apps/topic?id=editors_choice

Ngoài ra, trên trang Lựa chọn của biên tập viên bạn cũng có thể tìm thấy URL của từng trang riêng lẻ.

Ví dụ:

Liên kết từ ứng dụng Android

Nếu bạn muốn liên kết đến sản phẩm qua một ứng dụng Android, hãy tạo một Intent mở ra URL. Khi bạn định cấu hình ý định này, hãy truyền "com.android.vending" vào Intent.setPackage() để người dùng có thể thấy được thông tin ứng dụng của bạn trên giao diện của Cửa hàng Google Play thay vì sử dụng trình chọn.

Ví dụ dưới đây chuyển hướng người dùng đến ứng dụng có chứa tên gói com.example.android trong Google Play:

Kotlin

val intent = Intent(Intent.ACTION_VIEW).apply {
  data = Uri.parse(
      "https://play.google.com/store/apps/details?id=com.example.android")
  setPackage("com.android.vending")
}
startActivity(intent)

Java

Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW);
intent.setData(Uri.parse(
    "https://play.google.com/store/apps/details?id=com.example.android"));
intent.setPackage("com.android.vending");
startActivity(intent);

Phát hành một ứng dụng trải nghiệm tức thì trên Google Play

Nếu bạn đã phát hành một ứng dụng tức thì bằng Google Play Instant, bạn có thể chạy ứng dụng như sau:

Kotlin

val uriBuilder = Uri.parse("https://play.google.com/store/apps/details")
    .buildUpon()
    .appendQueryParameter("id", "com.example.android")
    .appendQueryParameter("launch", "true")

// Optional parameters, such as referrer, are passed onto the launched
// instant app. You can retrieve these parameters using Activity.intent.data.
uriBuilder.appendQueryParameter("referrer", "exampleCampaignId")

val intent = Intent(Intent.ACTION_VIEW).apply {
  data = uriBuilder.build()
  setPackage("com.android.vending")
}
startActivity(intent)

Java

Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW);
Uri.Builder uriBuilder = Uri.parse("market://launch")
  .buildUpon()
  .appendQueryParameter("id", "com.example.android");

// Optional parameters, such as referrer, are passed onto the launched
// instant app. You can retrieve these parameters using
// Activity.getIntent().getData().
uriBuilder.appendQueryParameter("referrer", "exampleCampaignId");

intent.setData(uriBuilder.build());
intent.setPackage("com.android.vending");
startActivity(intent);

Tóm tắt các định dạng URL

Bảng dưới đây tóm tắt các URI đang được Google Play hỗ trợ (cả trên web và trong ứng dụng Android), như đã trình bày ở các phần trước.

Để đạt kết quả này Sử dụng đường liên kết này
Hiển thị trang thông tin của một ứng dụng cụ thể https://play.google.com/store/apps/details?id=<package_name>
Hiển thị trang của nhà phát triển cho một nhà xuất bản cụ thể https://play.google.com/store/apps/dev?id=<developer_id>
Hiển thị kết quả của một truy vấn tìm kiếm https://play.google.com/store/search?q=<query>
Hiển thị một bộ sưu tập ứng dụng https://play.google.com/store/apps/collection/<collection_name>
Phát hành một ứng dụng Google Play Instant market://launch?id=<package_name>