Tổng quan về nhận biết Wi-Fi

Các chức năng Nhận biết Wi-Fi cho phép các thiết bị chạy Android 8.0 (API cấp 26) trở lên khám phá và kết nối trực tiếp với nhau mà không cần bất kỳ hình thức kết nối nào khác giữa chúng. Nhận biết Wi-Fi còn được gọi là Mạng nhận biết mạng lưới lân cận (NAN).

Kết nối mạng Nhận biết Wi-Fi hoạt động bằng cách hình thành các cụm với các thiết bị lân cận hoặc bằng cách tạo một cụm mới nếu thiết bị là thiết bị đầu tiên trong một khu vực. Hành vi phân cụm này áp dụng cho toàn bộ thiết bị và được dịch vụ hệ thống Nhận biết Wi-Fi quản lý; các ứng dụng không có quyền kiểm soát hành vi phân cụm. Các ứng dụng dùng API Nhận biết Wi-Fi để giao tiếp với dịch vụ hệ thống Nhận biết Wi-Fi. Dịch vụ này quản lý phần cứng Nhận biết Wi-Fi trên thiết bị.

API Nhận biết Wi-Fi cho phép ứng dụng thực hiện các thao tác sau:

 • Khám phá các thiết bị khác: API này có cơ chế tìm các thiết bị khác ở gần. Quá trình này bắt đầu khi một thiết bị phát hành một hoặc nhiều dịch vụ có thể phát hiện. Sau đó, khi một thiết bị đăng ký một hoặc nhiều dịch vụ và đi vào phạm vi Wi-Fi của nhà xuất bản, người đăng ký sẽ nhận được thông báo cho biết đã phát hiện thấy nhà xuất bản trùng khớp. Sau khi phát hiện ra một nhà xuất bản, người đăng ký có thể gửi một tin nhắn ngắn hoặc thiết lập kết nối mạng với thiết bị được phát hiện. Thiết bị có thể đồng thời là nhà xuất bản và người đăng ký.

 • Tạo kết nối mạng: Sau khi 2 thiết bị phát hiện ra nhau, chúng có thể tạo kết nối mạng Nhận biết Wi-Fi hai chiều mà không cần có điểm truy cập.

Kết nối mạng Nhận biết Wi-Fi hỗ trợ tốc độ thông lượng cao hơn trên các khoảng cách dài hơn so với kết nối Bluetooth. Các kiểu kết nối này rất hữu ích cho các ứng dụng chia sẻ một lượng lớn dữ liệu giữa người dùng, chẳng hạn như ứng dụng chia sẻ ảnh.

Các tính năng nâng cao cho Android 13 (API cấp 33)

Trên các thiết bị chạy Android 13 (API cấp 33) trở lên có hỗ trợ chế độ giao tiếp tức thì, ứng dụng có thể dùng phương thức PublishConfig.Builder.setInstantCommunicationModeEnabled()SubscribeConfig.Builder.setInstantCommunicationModeEnabled() để bật hoặc tắt chế độ giao tiếp tức thì cho phiên khám phá của nhà xuất bản hoặc người đăng ký. Chế độ giao tiếp tức thì giúp tăng tốc độ trao đổi tin nhắn, khám phá dịch vụ và mọi đường dẫn dữ liệu được thiết lập trong phiên khám phá nhà xuất bản hoặc người đăng ký. Để xác định xem thiết bị có hỗ trợ chế độ giao tiếp tức thì hay không, hãy sử dụng phương thức isInstantCommunicationModeSupported().

Các tính năng nâng cao cho Android 12 (API cấp 31)

Android 12 (API cấp 31) bổ sung một số tính năng nâng cao cho tính năng Nhận biết Wi-Fi:

 • Trên các thiết bị chạy Android 12 (API cấp 31) trở lên, bạn có thể sử dụng lệnh gọi lại onServiceLost() để nhận thông báo khi ứng dụng của bạn bị mất một dịch vụ được tìm thấy do dịch vụ dừng hoặc di chuyển ra khỏi phạm vi.
 • Quy trình thiết lập đường dẫn dữ liệu Nhận biết Wi-Fi đã được đơn giản hoá. Các phiên bản trước đó đã sử dụng thông báo L2 để cung cấp địa chỉ MAC của trình khởi tạo, điều này gây ra độ trễ. Trên các thiết bị chạy Android 12 trở lên, trình phản hồi (máy chủ) có thể được định cấu hình để chấp nhận mọi ứng dụng ngang hàng – nghĩa là không cần biết trước địa chỉ MAC của trình khởi tạo. Điều này giúp tăng tốc độ kết nối đường dẫn dữ liệu và cho phép nhiều đường liên kết từ điểm này đến điểm chỉ bằng một yêu cầu mạng.
 • Các ứng dụng chạy trên Android 12 trở lên có thể sử dụng phương thức WifiAwareManager.getAvailableAwareResources() để nhận số lượng đường dẫn dữ liệu hiện có, phiên xuất bản và đăng ký phiên. Điều này có thể giúp ứng dụng xác định xem có đủ tài nguyên để thực thi chức năng mong muốn hay không.

Thiết lập ban đầu

Để thiết lập ứng dụng của bạn để dùng tính năng kết nối và khám phá Wi-Fi, hãy thực hiện các bước sau:

 1. Yêu cầu các quyền sau đây trong tệp kê khai của ứng dụng:

  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" />
  <uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_WIFI_STATE" />
  <uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE" />
  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
  <!-- If your app targets Android 13 (API level 33)
     or higher, you must declare the NEARBY_WIFI_DEVICES permission. -->
  <uses-permission android:name="android.permission.NEARBY_WIFI_DEVICES"
           <!-- If your app derives location information from
             Wi-Fi APIs, don't include the "usesPermissionFlags"
             attribute. -->
           android:usesPermissionFlags="neverForLocation" />
  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"
           <!-- If any feature in your app relies on precise location
             information, don't include the "maxSdkVersion"
             attribute. -->
           android:maxSdkVersion="32" />
  
 2. Kiểm tra xem thiết bị có hỗ trợ tính năng Nhận biết Wi-Fi bằng API PackageManager hay không, như thể hiện dưới đây:

  Kotlin

  context.packageManager.hasSystemFeature(PackageManager.FEATURE_WIFI_AWARE)
  

  Java

  context.getPackageManager().hasSystemFeature(PackageManager.FEATURE_WIFI_AWARE);
  
 3. Kiểm tra xem tính năng Nhận biết Wi-Fi hiện có sẵn hay không. Tính năng Nhận biết Wi-Fi có thể tồn tại trên thiết bị, nhưng hiện có thể không hoạt động vì người dùng đã tắt Wi-Fi hoặc Vị trí. Tuỳ thuộc vào chức năng phần cứng và chương trình cơ sở, một số thiết bị có thể không hỗ trợ tính năng Nhận biết Wi-Fi nếu Wi-Fi Direct, SoftAP hoặc tính năng chia sẻ Internet đang được sử dụng. Để kiểm tra xem tính năng Nhận biết Wi-Fi hiện có sẵn hay không, hãy gọi isAvailable().

  Phạm vi cung cấp tính năng Nhận biết Wi-Fi có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Ứng dụng của bạn phải đăng ký BroadcastReceiver để nhận ACTION_WIFI_AWARE_STATE_CHANGED. Mã này sẽ được gửi bất cứ khi nào tình trạng sẵn có thay đổi. Khi nhận được ý định truyền tin, ứng dụng của bạn sẽ loại bỏ tất cả các phiên hiện có (giả sử dịch vụ Nhận biết Wi-Fi đã bị gián đoạn), sau đó kiểm tra trạng thái hoạt động hiện tại và điều chỉnh hành vi của ứng dụng cho phù hợp. Ví dụ:

  Kotlin

  val wifiAwareManager = context.getSystemService(Context.WIFI_AWARE_SERVICE) as WifiAwareManager?
  val filter = IntentFilter(WifiAwareManager.ACTION_WIFI_AWARE_STATE_CHANGED)
  val myReceiver = object : BroadcastReceiver() {
  
    override fun onReceive(context: Context, intent: Intent) {
      // discard current sessions
      if (wifiAwareManager?.isAvailable) {
        ...
      } else {
        ...
      }
    }
  }
  context.registerReceiver(myReceiver, filter)
  

  Java

  WifiAwareManager wifiAwareManager = 
      (WifiAwareManager)context.getSystemService(Context.WIFI_AWARE_SERVICE)
  IntentFilter filter =
      new IntentFilter(WifiAwareManager.ACTION_WIFI_AWARE_STATE_CHANGED);
  BroadcastReceiver myReceiver = new BroadcastReceiver() {
    @Override
    public void onReceive(Context context, Intent intent) {
      // discard current sessions
      if (wifiAwareManager.isAvailable()) {
        ...
      } else {
        ...
      }
    }
  };
  context.registerReceiver(myReceiver, filter);
  

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Chương trình phát sóng.

Nhận một phiên

Để bắt đầu sử dụng tính năng Nhận biết Wi-Fi, ứng dụng của bạn phải có WifiAwareSession bằng cách gọi attach(). Phương thức này thực hiện những việc sau:

 • Bật phần cứng Nhận biết Wi-Fi.
 • Kết nối hoặc tạo thành một cụm Nhận biết Wi-Fi.
 • Tạo phiên Nhận biết Wi-Fi có một không gian tên riêng biệt đóng vai trò là vùng chứa cho tất cả các phiên khám phá được tạo trong phiên đó.

Nếu ứng dụng đính kèm thành công, hệ thống sẽ thực thi lệnh gọi lại onAttached(). Lệnh gọi lại này cung cấp đối tượng WifiAwareSession mà ứng dụng của bạn sẽ dùng cho tất cả các thao tác tiếp theo trong phiên. Một ứng dụng có thể dùng phiên hoạt động này để xuất bản một dịch vụ hoặc đăng ký một dịch vụ.

Ứng dụng của bạn chỉ nên gọi attach() một lần. Nếu ứng dụng của bạn gọi attach() nhiều lần, thì ứng dụng sẽ nhận được một phiên riêng cho mỗi lệnh gọi, mỗi phiên có một không gian tên riêng. Điều này có thể hữu ích trong các tình huống phức tạp, nhưng thường nên tránh.

Xuất bản dịch vụ

Để giúp người dùng có thể tìm thấy một dịch vụ, hãy gọi phương thức publish(). Phương thức này nhận các tham số sau:

 • PublishConfig chỉ định tên của dịch vụ và các thuộc tính cấu hình khác, chẳng hạn như bộ lọc so khớp.
 • DiscoverySessionCallback chỉ định các thao tác cần thực thi khi sự kiện xảy ra, chẳng hạn như khi người đăng ký nhận được một thông báo.

Ví dụ:

Kotlin

val config: PublishConfig = PublishConfig.Builder()
    .setServiceName(AWARE_FILE_SHARE_SERVICE_NAME)
    .build()
awareSession.publish(config, object : DiscoverySessionCallback() {

  override fun onPublishStarted(session: PublishDiscoverySession) {
    ...
  }

  override fun onMessageReceived(peerHandle: PeerHandle, message: ByteArray) {
    ...
  }
})

Java

PublishConfig config = new PublishConfig.Builder()
  .setServiceName(“Aware_File_Share_Service_Name”)
  .build();

awareSession.publish(config, new DiscoverySessionCallback() {
  @Override
  public void onPublishStarted(PublishDiscoverySession session) {
    ...
  }
  @Override
  public void onMessageReceived(PeerHandle peerHandle, byte[] message) {
    ...
  }
}, null);

Nếu xuất bản thành công, phương thức gọi lại onPublishStarted() sẽ được gọi.

Sau khi phát hành, khi các thiết bị đang chạy ứng dụng phù hợp dành cho người đăng ký chuyển sang phạm vi Wi-Fi của thiết bị phát hành, người đăng ký sẽ khám phá dịch vụ này. Khi người đăng ký phát hiện ra một nhà xuất bản, nhà xuất bản đó sẽ không nhận được thông báo. Tuy nhiên, nếu người đăng ký gửi tin nhắn cho nhà xuất bản thì nhà xuất bản đó sẽ nhận được thông báo. Khi điều đó xảy ra, phương thức gọi lại onMessageReceived() sẽ được gọi. Bạn có thể sử dụng đối số PeerHandle từ phương thức này để gửi thông báo lại cho người đăng ký hoặc tạo kết nối tới người đăng ký.

Để dừng phát hành dịch vụ, hãy gọi DiscoverySession.close(). Các phiên khám phá được liên kết với WifiAwareSession mẹ. Nếu phiên gốc bị đóng, thì các phiên khám phá liên quan cũng bị đóng. Mặc dù các đối tượng bị loại bỏ cũng bị đóng, nhưng hệ thống sẽ không đảm bảo khi các phiên nằm ngoài phạm vi bị đóng. Vì vậy, bạn nên gọi các phương thức close() một cách rõ ràng.

Đăng ký một dịch vụ

Để đăng ký một dịch vụ, hãy gọi phương thức subscribe(). Phương thức này nhận các tham số sau:

 • SubscribeConfig chỉ định tên của dịch vụ cần đăng ký và các thuộc tính cấu hình khác, chẳng hạn như bộ lọc so khớp.
 • DiscoverySessionCallback chỉ định các thao tác cần thực thi khi sự kiện xảy ra, chẳng hạn như khi phát hiện thấy một nhà xuất bản.

Ví dụ:

Kotlin

val config: SubscribeConfig = SubscribeConfig.Builder()
    .setServiceName(AWARE_FILE_SHARE_SERVICE_NAME)
    .build()
awareSession.subscribe(config, object : DiscoverySessionCallback() {

  override fun onSubscribeStarted(session: SubscribeDiscoverySession) {
    ...
  }

  override fun onServiceDiscovered(
      peerHandle: PeerHandle,
      serviceSpecificInfo: ByteArray,
      matchFilter: List<ByteArray>
  ) {
    ...
  }
}, null)

Java

SubscribeConfig config = new SubscribeConfig.Builder()
  .setServiceName("Aware_File_Share_Service_Name")
  .build();

awareSession.subscribe(config, new DiscoverySessionCallback() {
  @Override
  public void onSubscribeStarted(SubscribeDiscoverySession session) {
    ...
  }

  @Override
  public void onServiceDiscovered(PeerHandle peerHandle,
      byte[] serviceSpecificInfo, List<byte[]> matchFilter) {
    ...
  }
}, null);

Nếu thao tác đăng ký thành công, hệ thống sẽ thực hiện lệnh gọi lại onSubscribeStarted() trong ứng dụng của bạn. Vì bạn có thể sử dụng đối số SubscribeDiscoverySession trong lệnh gọi lại để giao tiếp với nhà xuất bản sau khi ứng dụng của bạn đã phát hiện ra một nhà xuất bản, nên bạn nên lưu tệp tham chiếu này. Bạn có thể cập nhật phiên đăng ký bất cứ lúc nào bằng cách gọi updateSubscribe() trong phiên khám phá.

Tại thời điểm này, gói thuê bao của bạn sẽ chờ các nhà xuất bản phù hợp tiếp cận phạm vi Wi-Fi. Khi điều này xảy ra, hệ thống sẽ thực thi phương thức gọi lại onServiceDiscovered(). Bạn có thể sử dụng đối số PeerHandle qua lệnh gọi lại này để gửi thông báo hoặc tạo kết nối đến nhà xuất bản đó.

Để ngừng đăng ký một dịch vụ, hãy gọi DiscoverySession.close(). Các phiên khám phá được liên kết với WifiAwareSession mẹ. Nếu phiên gốc bị đóng, thì các phiên khám phá liên quan cũng bị đóng. Mặc dù các đối tượng bị loại bỏ cũng bị đóng, nhưng hệ thống sẽ không đảm bảo khi các phiên nằm ngoài phạm vi bị đóng. Vì vậy, bạn nên gọi các phương thức close() một cách rõ ràng.

Gửi tin nhắn

Để gửi tin nhắn đến một thiết bị khác, bạn cần có các đối tượng sau:

Để gửi tin nhắn, hãy gọi sendMessage(). Sau đó, các lệnh gọi lại sau đây có thể xảy ra:

 • Khi ứng dụng ngang hàng đã nhận được thông báo, hệ thống sẽ thực hiện lệnh gọi lại onMessageSendSucceeded() trong ứng dụng gửi.
 • Khi ứng dụng ngang hàng nhận được một tin nhắn, hệ thống sẽ gọi lệnh gọi lại onMessageReceived() trong ứng dụng nhận.

Mặc dù PeerHandle là bắt buộc để giao tiếp với các ứng dụng ngang hàng, nhưng bạn không nên coi đây là giá trị nhận dạng cố định của các ứng dụng ngang hàng. Giá trị nhận dạng cấp cao hơn có thể được ứng dụng nhúng vào chính dịch vụ khám phá hoặc trong các thông báo tiếp theo. Bạn có thể nhúng giá trị nhận dạng vào dịch vụ khám phá bằng phương thức setMatchFilter() hoặc setServiceSpecificInfo() của PublishConfig hoặc SubscribeConfig. Phương thức setMatchFilter() ảnh hưởng đến quá trình khám phá, trong khi phương thức setServiceSpecificInfo() không ảnh hưởng đến việc khám phá.

Việc nhúng giá trị nhận dạng vào một thông báo ngụ ý việc sửa đổi mảng byte thông báo để đưa giá trị nhận dạng vào (ví dụ: dưới dạng một vài byte đầu tiên).

Tạo kết nối

Tính năng Nhận biết Wi-Fi hỗ trợ kết nối mạng máy khách-máy chủ giữa hai thiết bị Nhận biết Wi-Fi.

Cách thiết lập kết nối máy khách-máy chủ:

 1. Sử dụng tính năng khám phá Wi-Fi để xuất bản một dịch vụ (trên máy chủ) và đăng ký một dịch vụ (trên máy khách).

 2. Sau khi người đăng ký phát hiện ra nhà xuất bản, hãy gửi thông báo của người đăng ký cho nhà xuất bản.

 3. Khởi động một ServerSocket trên thiết bị của nhà xuất bản và đặt hoặc lấy cổng của cổng đó:

  Kotlin

  val ss = ServerSocket(0)
  val port = ss.localPort
  

  Java

  ServerSocket ss = new ServerSocket(0);
  int port = ss.getLocalPort();
  
 4. Sử dụng ConnectivityManager để yêu cầu mạng Nhận biết Wi-Fi trên nhà xuất bản bằng cách sử dụng WifiAwareNetworkSpecifier, chỉ định phiên khám phá và PeerHandle của người đăng ký mà bạn nhận được từ thông báo mà người đăng ký truyền đi:

  Kotlin

  val networkSpecifier = WifiAwareNetworkSpecifier.Builder(discoverySession, peerHandle)
    .setPskPassphrase("somePassword")
    .setPort(port)
    .build()
  val myNetworkRequest = NetworkRequest.Builder()
    .addTransportType(NetworkCapabilities.TRANSPORT_WIFI_AWARE)
    .setNetworkSpecifier(networkSpecifier)
    .build()
  val callback = object : ConnectivityManager.NetworkCallback() {
    override fun onAvailable(network: Network) {
      ...
    }
  
    override fun onCapabilitiesChanged(network: Network, networkCapabilities: NetworkCapabilities) {
      ...
    }
  
    override fun onLost(network: Network) {
      ...
    }
  }
  
  connMgr.requestNetwork(myNetworkRequest, callback);
  

  Java

  NetworkSpecifier networkSpecifier = new WifiAwareNetworkSpecifier.Builder(discoverySession, peerHandle)
    .setPskPassphrase("somePassword")
    .setPort(port)
    .build();
  NetworkRequest myNetworkRequest = new NetworkRequest.Builder()
    .addTransportType(NetworkCapabilities.TRANSPORT_WIFI_AWARE)
    .setNetworkSpecifier(networkSpecifier)
    .build();
  ConnectivityManager.NetworkCallback callback = new ConnectivityManager.NetworkCallback() {
    @Override
    public void onAvailable(Network network) {
      ...
    }
  
    @Override
    public void onCapabilitiesChanged(Network network, NetworkCapabilities networkCapabilities) {
      ...
    }
  
    @Override
    public void onLost(Network network) {
      ...
    }
  };
  
  ConnectivityManager connMgr.requestNetwork(myNetworkRequest, callback);
  
 5. Sau khi yêu cầu một mạng, nhà xuất bản sẽ gửi thông báo đến người đăng ký.

 6. Sau khi người đăng ký nhận được thông báo từ nhà xuất bản, hãy yêu cầu một mạng Nhận biết Wi-Fi trên người đăng ký theo phương thức tương tự như đối với nhà xuất bản. Không chỉ định cổng khi tạo NetworkSpecifier. Các phương thức gọi lại thích hợp được gọi khi có kết nối mạng, có thay đổi hoặc bị mất.

 7. Sau khi phương thức onAvailable() được gọi trên trình đăng ký, bạn sẽ có thể sử dụng đối tượng Network để mở Socket để giao tiếp với ServerSocket trên nhà xuất bản, nhưng bạn cần biết địa chỉ IPv6 và cổng của ServerSocket. Bạn lấy các thông tin này từ đối tượng NetworkCapabilities được cung cấp trong lệnh gọi lại onCapabilitiesChanged():

  Kotlin

  val peerAwareInfo = networkCapabilities.transportInfo as WifiAwareNetworkInfo
  val peerIpv6 = peerAwareInfo.peerIpv6Addr
  val peerPort = peerAwareInfo.port
  ...
  val socket = network.getSocketFactory().createSocket(peerIpv6, peerPort)
  

  Java

  WifiAwareNetworkInfo peerAwareInfo = (WifiAwareNetworkInfo) networkCapabilities.getTransportInfo();
  Inet6Address peerIpv6 = peerAwareInfo.getPeerIpv6Addr();
  int peerPort = peerAwareInfo.getPort();
  ...
  Socket socket = network.getSocketFactory().createSocket(peerIpv6, peerPort);
  
 8. Khi bạn đã kết nối mạng, hãy gọi unregisterNetworkCallback().

Đa dạng người dùng ngang hàng và khả năng khám phá theo vị trí

Một thiết bị có tính năng vị trí Tin nhắn theo thời gian thực (RTT) của Wi-Fi có thể trực tiếp đo khoảng cách tới các ứng dụng ngang hàng và sử dụng thông tin này để giới hạn việc khám phá dịch vụ Nhận biết Wi-Fi.

API RTT của Wi-Fi cho phép kết nối trực tiếp với một mạng ngang hàng nhận biết Wi-Fi bằng địa chỉ MAC hoặc PeerHandle của mạng đó.

Bạn có thể hạn chế khả năng khám phá Wi-Fi để chỉ khám phá các dịch vụ trong một khoanh vùng địa lý cụ thể. Ví dụ: bạn có thể thiết lập một khoanh vùng địa lý cho phép phát hiện thiết bị phát hành dịch vụ "Aware_File_Share_Service_Name" không quá 3 mét (được chỉ định là 3.000 mm) và không quá 10 mét (được chỉ định là 10.000 mm).

Để bật tính năng khoanh vùng địa lý, cả nhà xuất bản và người đăng ký đều phải thực hiện hành động:

 • Nhà xuất bản phải bật nhiều tuỳ chọn trên dịch vụ đã xuất bản bằng cách sử dụng setRangingEnabled(true).

  Nếu nhà xuất bản không bật tính năng sắp xếp khoảng cách, thì mọi giới hạn khoanh vùng địa lý do người đăng ký chỉ định sẽ bị bỏ qua và quá trình khám phá thông thường sẽ được thực hiện, bỏ qua khoảng cách.

 • Người đăng ký phải chỉ định khoanh vùng địa lý bằng cách sử dụng tổ hợp setMinDistanceMmsetMaxDistanceMm.

  Đối với một trong hai giá trị, khoảng cách không xác định nghĩa là không có giới hạn. Nếu chỉ chỉ định khoảng cách tối đa thì tức là khoảng cách tối thiểu là 0. Nếu chỉ xác định khoảng cách tối thiểu thì tức là không có khoảng cách tối đa.

Khi phát hiện thấy một dịch vụ ngang hàng trong khoanh vùng địa lý, lệnh gọi lại onServiceServiceExploreed tỏ Trong Khoảng sẽ được kích hoạt, trong đó cung cấp khoảng cách đo được đến các ứng dụng ngang hàng. Sau đó, API RTT của Wi-Fi trực tiếp có thể được gọi khi cần thiết để đo khoảng cách sau này.