Khung hiển thị Android và Compose trong Khung hiển thị

Tìm hiểu kiến thức cơ bản về cách tạo ứng dụng bằng Khung hiển thị Android và cách thêm thành phần kết hợp trong ứng dụng được tạo bằng Khung hiển thị.

 

Hệ thống Khung hiển thị Android

Video Không bắt buộc

Trong video này, bạn sẽ tìm hiểu thêm về bộ công cụ giao diện người dùng cũ trong Android, cũng như cách tạo ứng dụng bằng Khung hiển thị, tính năng Liên kết khung hiển thị và Mảnh.

Tạo ứng dụng Android bằng Khung hiển thị

Lớp học mã

Trong lớp học lập trình này, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng khung hiển thị và tạo giao diện người dùng cho ứng dụng Android của mình bằng XML. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách sử dụng tính năng điều hướng bằng khung hiển thị và di chuyển giữa các mảnh khác nhau tương ứng với nhiều màn hình.

Compose trong Khung hiển thị

Video Không bắt buộc

Tìm hiểu cách dùng Compose trong một ứng dụng hiện có dựa trên Khung hiển thị và các chiến lược di chuyển để di chuyển ứng dụng đó sang Compose.

Thêm Compose vào một ứng dụng cũ

Lớp học mã

Trong lớp học lập trình này, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng các thành phần kết hợp trong một ứng dụng hiện có được tạo bằng Khung hiển thị.

Tiếp theo là gì?

Video Không bắt buộc

Chúc mừng bạn đã hoàn tất thành công lộ trình đầu tiên trong bài này! Trong suốt lộ trình này, bạn đã tìm hiểu cách tạo ứng dụng Android bằng Khung hiển thị và dùng khả năng tương tác bằng cách thêm các thành phần kết hợp trong một ứng dụng được tạo bằng Khung hiển thị.

Bài kiểm tra

Kiểm tra kiến thức của bạn và nhận huy hiệu cho lộ trình Khung hiển thị Android.