Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
Thực hiện các bước đầu tiên để lập trình bằng Kotlin.
Lộ trình 1

Bài 1: Kotlin cơ bản

Hãy bắt đầu phát triển bằng Kotlin, đồng thời tìm hiểu kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình Kotlin: loại dữ liệu, toán tử, biến, cấu trúc kiểm soát và biến có tính chất rỗng/không rỗng.

Lộ trình 2

Bài 2: Hàm

Tạo một chương trình Kotlin và tìm hiểu các hàm Kotlin, bao gồm cả các giá trị mặc định cho tham số, bộ lọc, lambda và các hàm thu gọn.

Lộ trình 3

Bài 3: Lớp và đối tượng

Tìm hiểu về lớp, đối tượng và tính kế thừa trong Kotlin. Tạo các chương trình nhỏ trong quá trình tìm hiểu các lớp, giao diện trừu tượng cũng như việc uỷ quyền giao diện.