Bài học 1: Khái niệm cơ bản về Kotlin

Hãy bắt đầu phát triển bằng Kotlin, đồng thời tìm hiểu kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình Kotlin: loại dữ liệu, toán tử, biến, cấu trúc kiểm soát và biến có tính chất rỗng/không rỗng.

 

Bắt đầu

Lớp học mã

Làm quen với ngôn ngữ lập trình Kotlin.

Khái niệm cơ bản về Kotlin

Lớp học mã

Tìm hiểu thông tin cơ bản về Kotlin, bao gồm cả các loại dữ liệu, toán tử, biến, cấu trúc kiểm soát và biến có tính chất rỗng/không rỗng.

Bài kiểm tra

Nhận huy hiệu khi hoàn thành Bài 1: Khái niệm cơ bản về Kotlin.