Tìm hiểu cách tạo một ứng dụng Android tuân theo cấu trúc ứng dụng Android và thêm Firebase để có quyền truy cập vào một nhóm gồm các dịch vụ dễ dùng như Cloud Firestore, Xác thực Firebase, Cấu hình từ xa và Giám sát hiệu suất.
Lộ trình 1

Tạo ứng dụng Android bằng Jetpack Compose và Firebase

Tìm hiểu cách tạo một ứng dụng Android tuân theo kiến trúc Model-View-ViewModel (MVVM), thêm các dịch vụ Firebase vào ứng dụng và chuẩn bị cơ sở mã để dùng nhiều môi trường.

Tháng 4 năm 2023