Thông tin an toàn dữ liệu được trình bày rõ ràng hơn

Để tăng cường bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, Android 14 cho thấy thông tin bạn đã khai báo trong biểu mẫu trên Play Console ở nhiều nơi hơn. Hiện tại, người dùng có thể xem thông tin này trong mục An toàn dữ liệu tại trang thông tin của ứng dụng của bạn trên Google Play.

Bạn nên xem lại các chính sách về việc chia sẻ dữ liệu vị trí của ứng dụng và cập nhật mục An toàn dữ liệu trên Google Play cho ứng dụng của mình.

Lý do yêu cầu quyền

Đối với một số quyền, hộp thoại cấp quyền khi bắt đầu chạy của hệ thống hiện có phần nhấp vào được để nêu bật các phương pháp chia sẻ dữ liệu của ứng dụng. Phần này của hộp thoại hệ thống sẽ cung cấp thông tin (ví dụ: lý do ứng dụng của bạn quyết định chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba) và đưa người dùng đến nơi họ có thể kiểm soát quyền truy cập vào dữ liệu của ứng dụng.

Thông báo hệ thống

Nếu người dùng chia sẻ vị trí của họ trong ứng dụng, và sau đó ứng dụng của bạn mở rộng các phương pháp chia sẻ vị trí theo một trong những cách sau, thì người dùng sẽ thấy thông báo hệ thống trong vòng 30 ngày:

Khi người dùng nhấn vào một vị trí nào đó trên thông báo hệ thống, trang "Nội dung cập nhật về cách thức chia sẻ dữ liệu vị trí" sẽ tải trong phần cài đặt hệ thống. Một danh sách ở gần giữa màn hình cho thấy những ứng dụng đã thay đổi phương thức chia sẻ dữ liệu
Hình 1: Thông báo hệ thống xuất hiện khi một số ứng dụng bạn đã cài đặt thay đổi phương thức chia sẻ dữ liệu
  • Ứng dụng của bạn bắt đầu chia sẻ dữ liệu vị trí với bên thứ ba.
  • Ứng dụng của bạn bắt đầu chia sẻ dữ liệu vị trí cho mục đích liên quan đến quảng cáo.

Khi người dùng nhấn vào thông báo này, họ sẽ được đưa đến trang thông tin cập nhật về phương thức mới để chia sẻ dữ liệu vị trí. Trang này cho thấy danh sách chi tiết những ứng dụng đã có thay đổi, kèm theo cách thức để dễ dàng thay đổi chế độ cài đặt quyền của từng ứng dụng. Hình 1 cho thấy một ví dụ về quy trình này.

Trang nội dung cập nhật mới về việc chia sẻ dữ liệu vị trí luôn có thể truy cập qua trang Cài đặt > Quyền riêng tư hoặc Cài đặt > Bảo mật và quyền riêng tư của thiết bị và cho thấy phạm vi chia sẻ dữ liệu vị trí được tăng lên.