Tổng quan về việc thực hiện các thao tác mạng

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Lớp học này giải thích các tác vụ cơ bản liên quan đến việc kết nối mạng, giám sát kết nối mạng (bao gồm cả thay đổi đối với kết nối) và cấp cho người dùng quyền kiểm soát mức sử dụng mạng của một ứng dụng. Ngoài ra, lớp học này còn mô tả cách phân tích cú pháp và sử dụng dữ liệu XML.

Thông qua các bài học này, bạn sẽ có nền móng cơ bản để tạo ứng dụng Android giúp tải nội dung xuống và phân tích cú pháp dữ liệu hiệu quả, trong khi giảm thiểu lưu lượng truy cập mạng.

Để tìm hiểu thêm về chủ đề này, hãy xem các hướng dẫn liên quan sau đây:

Bài học

Kết nối mạng
Tìm hiểu cách kết nối mạng, chọn ứng dụng HTTP và thực hiện các thao tác mạng bên ngoài luồng giao diện người dùng.
Quản lý mức sử dụng mạng
Tìm hiểu cách kiểm tra kết nối mạng của một thiết bị, tạo giao diện người dùng lựa chọn ưu tiên để kiểm soát mức sử dụng mạng và phản hồi các thay đổi đối với kết nối.
Phân tích cú pháp dữ liệu XML
Tìm hiểu cách phân tích cú pháp và sử dụng dữ liệu XML.