bmgr

bmgr là công cụ shell mà bạn có thể sử dụng để tương tác với Trình quản lý sao lưu trên các thiết bị Android phiên bản 2.2 (API cấp 8) trở lên. Công cụ này cung cấp các lệnh để bắt đầu quá trình sao lưu và khôi phục, nhờ đó bạn không cần phải xóa dữ liệu nhiều lần hoặc thực hiện các bước xâm nhập tương tự để kiểm tra chức năng sao lưu của ứng dụng. Công cụ bmgr hỗ trợ cả tính năng Tự động sao lưuSao lưu khóa/giá trị.

Lưu ý: bmgr restore không hoạt động với tính năng sao lưu có mã hóa.

Bạn chạy các lệnh bmgr trên một thiết bị qua adb shell rồi theo dõi kết quả đầu ra của các lệnh bằng logcat. Để xem danh sách và nội dung mô tả các lệnh có sẵn, hãy chạy công cụ bmgr mà không có đối số nào. Để biết thông tin về việc kích hoạt tính năng sao lưu và khôi phục, hãy xem phần Thử nghiệm sao lưu và khôi phục.

Để biết thông tin về cách thêm tính năng hỗ trợ sao lưu trong ứng dụng, hãy đọc phần Sao lưu dữ liệu