Trình tạo lượt triển khai có thể đóng gói

Trình bổ trợ kotlin-parcelize cung cấp trình tạo triển khai Parcelable.

Để hỗ trợ Parcelable, hãy thêm trình bổ trợ Gradle vào tệp build.gradle của ứng dụng:

Groovy

plugins {
  id 'kotlin-parcelize'
}

Kotlin

plugins {
  id("kotlin-parcelize")
}

Khi bạn chú thích một lớp (class) bằng @Parcelize, phương thức triển khai Parcelable sẽ tự động được tạo, như trong ví dụ sau:

import kotlinx.parcelize.Parcelize

@Parcelize
class User(val firstName: String, val lastName: String, val age: Int): Parcelable

@Parcelize đòi hỏi khai báo tất cả thuộc tính tuần tự trong hàm khởi tạo chính. Trình bổ trợ này cảnh báo về từng thuộc tính có một trường sao lưu được khai báo trong nội dung lớp. Ngoài ra, bạn không thể áp dụng @Parcelize nếu một số tham số của hàm khởi tạo chính không phải là thuộc tính.

Nếu lớp của bạn yêu cầu logic tuần tự hoá nâng cao hơn, hãy ghi lớp này vào trong lớp đồng hành (companion class):

@Parcelize
data class User(val firstName: String, val lastName: String, val age: Int) : Parcelable {
  private companion object : Parceler<User> {
    override fun User.write(parcel: Parcel, flags: Int) {
      // Custom write implementation
    }

    override fun create(parcel: Parcel): User {
      // Custom read implementation
    }
  }
}

Các kiểu được hỗ trợ

@Parcelize hỗ trợ nhiều kiểu:

 • Kiểu nguyên bản (và các phiên bản đóng hộp)
 • Đối tượng và enum
 • String, CharSequence
 • Exception
 • Size, SizeF, Bundle, IBinder, IInterface, FileDescriptor
 • SparseArray, SparseIntArray, SparseLongArray, SparseBooleanArray
 • Tất cả cách triển khai Serializable (bao gồm cả Date) và Parcelable
 • Bộ sưu tập toàn bộ kiểu được hỗ trợ: List (được ánh xạ tới ArrayList), Set (được ánh xạ tới LinkedHashSet), Map (được ánh xạ tới LinkedHashMap)
  • Ngoài ra, có một số cách triển khai cụ thể: ArrayList, LinkedList, SortedSet, NavigableSet, HashSet, LinkedHashSet, TreeSet, SortedMap, NavigableMap, HashMap, LinkedHashMap, TreeMap, ConcurrentHashMap
 • Mảng (array) thuộc mọi kiểu được hỗ trợ
 • Phiên bản có tính chất rỗng của mọi kiểu được hỗ trợ

Parceler tuỳ chỉnh

Nếu kiểu của bạn không được hỗ trợ trực tiếp, bạn có thể viết một đối tượng ánh xạ Parceler cho kiểu đó.

class ExternalClass(val value: Int)

object ExternalClassParceler : Parceler<ExternalClass> {
  override fun create(parcel: Parcel) = ExternalClass(parcel.readInt())

  override fun ExternalClass.write(parcel: Parcel, flags: Int) {
    parcel.writeInt(value)
  }
}

Bạn có thể áp dụng các trình đóng gói (parceler) bên ngoài bằng chú thích @TypeParceler hoặc @WriteWith:

// Class-local parceler
@Parcelize
@TypeParceler<ExternalClass, ExternalClassParceler>()
class MyClass(val external: ExternalClass) : Parcelable

// Property-local parceler
@Parcelize
class MyClass(@TypeParceler<ExternalClass, ExternalClassParceler>() val external: ExternalClass) : Parcelable

// Type-local parceler
@Parcelize
class MyClass(val external: @WriteWith<ExternalClassParceler>() ExternalClass) : Parcelable

Ý kiến phản hồi

Nếu gặp vấn đề với trình bổ trợ kotlin-parcelize cho Gradle, bạn có thể báo cáo lỗi.