Vui lòng cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn về thư viện và tài liệu.

Được thông báo

Đọc blog về Android Jetpack và xem danh sách phát dành cho Nhà phát triển Android Jetpack trên YouTube.

Tham gia cuộc trò chuyện

Bạn có thể đăng câu hỏi về Android Jetpack trên Stack Overflow.

Khi đăng lên Stack Overflow, hãy sử dụng các thẻ sau:

Báo cáo sự cố thành phần của Android Jetpack

Nếu bạn phát hiện sự cố với thành phần Android Jetpack, hãy báo cáo sự cố đó bằng Công cụ theo dõi lỗi của Google.

Nếu bạn phát hiện vấn đề cụ thể với thành phần Kiến trúc, hãy làm theo lời khuyên đặc biệt sau:

  • Trước khi gửi vấn đề mới, vui lòng kiểm tra xem vấn đề đó có trong bản ghi chú phát hành của thư viện hay không hoặc có được báo cáo trong danh sách vấn đề hay không.
  • Hãy dùng đường liên kết này để gửi vấn đề mới cho các thành phần kiến trúc.
  • Hãy nhớ điền tất cả thông tin được yêu cầu vào mẫu báo cáo lỗi.

Bạn có thể đăng ký theo dõi và bỏ phiếu cho các lỗi bằng cách nhấp vào dấu sao cho một lỗi trong công cụ theo dõi. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Đăng ký theo dõi lỗi.

Báo cáo vấn đề về mẫu hoặc lớp học lập trình

Nếu bạn có câu hỏi hoặc phát hiện thấy lỗi trong bất kỳ mã mẫu nào của chúng tôi, vui lòng thêm một vấn đề vào kho lưu trữ GitHub thích hợp: