Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.
cú pháp:
<meta-data android:name="string"
           android:resource="resource specification"
           android:value="string" />
có trong:
<activity>
<activity-alias>
<application>
<provider>
<receiver>
<service>
mô tả:
Cặp tên-giá trị cho một mục gồm dữ liệu bổ sung, tuỳ ý mà có thể được cung cấp cho thành phần mẹ. Phần tử thành phần có thể chứa số lượng phần tử phụ <meta-data> bất kỳ. Giá trị của tất cả các giá trị đó được thu thập trong một đối tượng Bundle duy nhất và có thể sử dụng cho thành phần dưới dạng trường PackageItemInfo.metaData.

Giá trị thông thường có thể được chỉ định qua thuộc tính value. Tuy nhiên, để chỉ định mã định dạng tài nguyên làm giá trị, tốt hơn nên sử dụng thuộc tính resource. Ví dụ: mã sau đây gán tên "zoo" cho bất kỳ giá trị nào được lưu trữ trong tài nguyên @string/kangaroo:

<meta-data android:name="zoo" android:value="@string/kangaroo" />

Mặt khác, việc sử dụng thuộc tính resource sẽ gán "zoo" cho mã nhận dạng của tài nguyên, chứ không phải giá trị được lưu trữ trong tài nguyên:

<meta-data android:name="zoo" android:resource="@string/kangaroo" />

Bạn rất nên tránh cung cấp dữ liệu liên quan dưới dạng nhiều mục nhập <meta-data> riêng biệt. Thay vào đó, nếu bạn có dữ liệu phức tạp để liên kết với một thành phần, lưu trữ dữ liệu đó dưới dạng tài nguyên và sử dụng thuộc tính resource để thông báo cho thành phần về mã nhận dạng.

thuộc tính:
android:name
Tên duy nhất cho mục. Để đảm bảo tên là duy nhất, sử dụng quy ước đặt tên kiểu Java — ví dụ: "com.example.project.activity.fred".
android:resource
Tham chiếu đến một tài nguyên. Mã nhận dạng của tài nguyên là giá trị được gán cho mục. Bạn có thể truy xuất mã nhận dạng từ Gói siêu dữ liệu bằng phương thức Bundle.getInt().
android:value
Giá trị được gán cho mục. Loại dữ liệu, mà có thể được gán làm giá trị và phương thức Gói, mà thành phần sử dụng để truy xuất các giá trị đó, được liệt kê trong bảng sau:
Loại Phương thức gói
Giá trị chuỗi, sử dụng hai dấu gạch chéo ngược (\\) để thoát ký tự – chẳng hạn như "\\n" và "\\uxxxxx" cho một ký tự Unicode. getString()
Giá trị số nguyên, chẳng hạn như "100" getInt()
Giá trị Boolean, "true" hoặc "false" getBoolean()
Giá trị màu, dưới dạng "#rgb", "#argb", "#rrggbb" hoặc "#aarrggbb" getInt()
Giá trị nổi, chẳng hạn như "1.23" getFloat()
được đưa vào trong
API Cấp 1