Tích hợp các bài đánh giá trong ứng dụng (Unity)

Hướng dẫn này mô tả cách tích hợp bài đánh giá trong ứng dụng vào ứng dụng của bạn bằng cách sử dụng tính năng Unity. Có các hướng dẫn tích hợp riêng nếu bạn đang sử dụng Kotlin hoặc Java hoặc mã gốc.

Tổng quan về SDK Unity

API bài đánh giá trong ứng dụng của Play thuộc nhóm Play Core SDK. API dành cho Unity cung cấp một lớp ReviewManager để yêu cầu và khởi chạy quy trình này bằng cách sử dụng RequestReviewFlowLaunchReviewFlow. Sau khi đưa ra yêu cầu, ứng dụng có thể kiểm tra trạng thái của yêu cầu bằng cách sử dụng ReviewErrorCode.

Thiết lập môi trường phát triển

Tải bản phát hành mới nhất của Play In-App Review Unity Plugin từ Các gói Google dành cho Unity.

Tạo ReviewManager

Tạo một bản sao của ReviewManager để xử lý việc giao tiếp giữa ứng dụng và API.

// Create instance of ReviewManager
private ReviewManager _reviewManager;
// ...
_reviewManager = new ReviewManager();

Yêu cầu đối tượng ReviewInfo

Làm theo hướng dẫn về thời điểm yêu cầu đánh giá trong ứng dụng để xác định điểm tốt trong luồng người dùng ứng dụng nhằm nhắc họ đánh giá (ví dụ: sau khi người dùng đóng màn hình tóm tắt ở cuối cấp trong trò chơi). Khi ứng dụng đến gần một trong các điểm sau, hãy sử dụng bản sao ReviewManager để tạo một hoạt động không đồng bộ, như minh họa trong ví dụ sau:

var requestFlowOperation = _reviewManager.RequestReviewFlow();
yield return requestFlowOperation;
if (requestFlowOperation.Error != ReviewErrorCode.NoError)
{
    // Log error. For example, using requestFlowOperation.Error.ToString().
    yield break;
}
_playReviewInfo = requestFlowOperation.GetResult();

Nếu lệnh gọi thành công, API sẽ trả về đối tượng PlayReviewInfomà ứng dụng cần để khởi chạy quy trình đánh giá trong ứng dụng. Ở ví dụ này, lệnh gọi được thực hiện bên trong một coroutine để thao tác không đồng bộ (việc này không chặn Luồng chính). Do cuộc gọi được thực hiện không đồng bộ có thể mất vài giây, vì vậy ứng dụng nên thực hiện cuộc gọi trước khi nó quét đến điểm trong luồng người dùng mà bạn muốn hiển thị đánh giá trong ứng dụng.

Chạy quy trình đánh giá trong ứng dụng

Sau khi nhận được bản sao PlayReviewInfo, ứng dụng có thể bắt đầu quy trình đánh giá. Lưu ý đối tượng PlayReviewInfo chỉ hợp lệ trong một khoảng thời gian có hạn, vì vậy bạn không nên đợi ứng dụng quá lâu trước khi chạy quy trình.

var launchFlowOperation = _reviewManager.LaunchReviewFlow(_playReviewInfo);
yield return launchFlowOperation;
_playReviewInfo = null; // Reset the object
if (launchFlowOperation.Error != ReviewErrorCode.NoError)
{
    // Log error. For example, using requestFlowOperation.Error.ToString().
    yield break;
}
// The flow has finished. The API does not indicate whether the user
// reviewed or not, or even whether the review dialog was shown. Thus, no
// matter the result, we continue our app flow.

Các bước tiếp theo

Kiểm thử luồng bài đánh giá trong ứng dụng của bạn để xác nhận là việc tích hợp của bạn đang hoạt động chính xác.