Kiểm thử bài đánh giá trong ứng dụng

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Thực hiện các bước trong hướng dẫn này để kiểm thử việc tích hợp bài đánh giá ứng dụng trong ứng dụng hoặc trò chơi của bạn.

Kiểm thử bằng Cửa hàng Google Play

Bài đánh giá trong ứng dụng yêu cầu ứng dụng phải được phát hành trên Cửa hàng Play. Tuy nhiên, có thể kiểm thử tích hợp mà không cần phát hành phiên bản chính thức của ứng dụng thông qua kênh kiểm thử nội bộ hoặc tính năng chia sẻ ứng dụng nội bộ. Cả hai phương thức đều được mô tả trong phần này.

Kiểm thử bằng cách sử dụng một kênh kiểm thử nội bộ

Tải ứng dụng lên kênh kiểm thử nội bộ và cài đặt trên thiết bị với tài khoản người dùng có quyền truy cập vào kênh kiểm thử nội bộ. Khi sử dụng kênh kiểm thử nội bộ, bạn phải đáp ứng các điều kiện sau:

  1. Tài khoản người dùng là một phần của Kênh kiểm thử nội bộ.
  2. Tài khoản người dùng là tài khoản chính và được chọn trong Cửa hàng Play.
  3. Tài khoản người dùng đã tải ứng dụng xuống từ Cửa hàng Play (ứng dụng được liệt kê trong thư viện Google Play của người dùng).
  4. Tài khoản người dùng hiện chưa có bài đánh giá cho ứng dụng.

Sau khi tài khoản trên thiết bị đã tải ứng dụng xuống ít nhất một lần từ phiên bản kiểm thử nội bộ và nằm trong danh sách người kiểm thử, bạn có thể triển khai các phiên bản mới của ứng dụng trên máy đến thiết bị đó (ví dụ: sử dụng Android Studio).

Kiểm thử bằng tính năng chia sẻ ứng dụng nội bộ

Ngoài ra, để lặp lại nhanh, có thể sử dụng tính năng chia sẻ ứng dụng nội bộ để kiểm thử cấu hình tích hợp. Phương thức này cho phép kiểm tra nhanh các thay đổi bằng cách bỏ qua một số xác minh xảy ra với những kênh kiểm thử khác.

Kiểm thử bằng FakeReviewManager

Cấu phần phần mềm đánh giá trong ứng dụng chứa cách triển khai FakeReviewManager cho phép giả mạo hành vi của API.

Chỉ nên sử dụng thuộc tính này cho các kiểm thử đơn vị hoặc tích hợp để xác minh hành vi của ứng dụng sau khi quá trình đánh giá hoàn tất. Để sử dụng FakeReviewManager, hãy thay thế bản sao ReviewManager bằng một bản sao của FakeReviewManager, như được hiển thị trong ví dụ sau:

Kotlin

val manager = FakeReviewManager(context)

Java

ReviewManager manager = new FakeReviewManager(context);

Khắc phục sự cố

Khi tích hợp và kiểm thử bài đánh giá trong ứng dụng, bạn có thể gặp phải một số vấn đề. Bảng sau đây nêu các vấn đề thường gặp nhất có thể khiến hộp thoại đánh giá trong ứng dụng không hiển thị được:

Vấn đề Giải pháp
Ứng dụng chưa được xuất bản trong Cửa hàng Play. Phiên bản ứng dụng không phát hành với mục đích kiểm thử, nhưng tối thiểu bạn phải có applicationID của ứng dụng trên kênh kiểm thử nội bộ.
Tài khoản người dùng không thể đánh giá ứng dụng. Ứng dụng phải có trong thư viện Google Play của người dùng. Để thêm ứng dụng và thư viện của người dùng, hãy tải ứng dụng xuống từ Cửa hàng Play bằng tài khoản của người dùng đó.c
Bạn chưa chọn tài khoản chính trong Cửa hàng Play. Khi có nhiều tài khoản trong thiết bị, hãy đảm bảo tài khoản chính là tài khoản đã chọn trong Cửa hàng Play.
Tài khoản người dùng được bảo vệ (ví dụ: với các tài khoản doanh nghiệp). Hãy sử dụng tài khoản Gmail.
Người dùng đã đánh giá ứng dụng. Xóa bài đánh giá trực tiếp khỏi Cửa hàng Play.
Đã đạt đến định mức. Sử dụng kênh kiểm thử nội bộ hoặc tính năng chia sẻ ứng dụng nội bộ.
Đã xảy ra vấn đề với Cửa hàng Google Play hoặc Dịch vụ Google Play trên thiết bị. Vấn đề này thường xảy ra khi Cửa hàng Play được cài đặt không qua cửa hàng trên thiết bị. Sử dụng một phiên bản thiết bị khác có Cửa hàng Play và Dịch vụ Google Play hợp lệ.