StandardIntegrityManager.StandardIntegrityTokenRequest

public static abstract class StandardIntegrityManager.StandardIntegrityTokenRequest
extends Object

java.lang.Object
   ↳ com.google.android.play.core.integrity.StandardIntegrityManager.StandardIntegrityTokenRequest


Yêu cầu đối với StandardIntegrityManager.StandardIntegrityTokenProvider.request(StandardIntegrityTokenRequest).

Tóm tắt

Các lớp được lồng

class StandardIntegrityManager.StandardIntegrityTokenRequest.Builder

Trình tạo cho StandardIntegrityManager.StandardIntegrityTokenRequest

Các hàm dựng công khai

StandardIntegrityTokenRequest()

Phương thức công khai

static StandardIntegrityManager.StandardIntegrityTokenRequest.Builder builder()

Tạo StandardIntegrityManager.StandardIntegrityTokenRequest.Builder.

abstract String requestHash()

Hàm băm yêu cầu được cung cấp cho API.

Phương thức kế thừa

Hàm khởi tạo công khai

StandardIntegrityTokenRequest

public StandardIntegrityTokenRequest ()

Phương thức công khai

requestHash

public abstract String requestHash ()

Hàm băm yêu cầu được cung cấp cho API.

Xem chi tiết StandardIntegrityManager.StandardIntegrityTokenRequest.Builder.setRequestHash(String).

Trả về
String