StandardIntegrityManager.StandardIntegrityTokenRequest.Builder

public static abstract class StandardIntegrityManager.StandardIntegrityTokenRequest.Builder
extends Object

java.lang.Object
   ↳ com.google.android.play.core.integrity.StandardIntegrityManager.StandardIntegrityTokenRequest.Builder


Trình tạo cho StandardIntegrityManager.StandardIntegrityTokenRequest.

Tóm tắt

Hàm khởi tạo công khai

Builder()

Phương thức công khai

abstract StandardIntegrityManager.StandardIntegrityTokenRequest build()

Tạo StandardIntegrityManager.StandardIntegrityTokenRequest.

abstract StandardIntegrityManager.StandardIntegrityTokenRequest.Builder setRequestHash(String value)

Hàm băm yêu cầu để liên kết mã thông báo về tính toàn vẹn.

Phương thức kế thừa

Hàm khởi tạo công khai

Trình tạo

public Builder ()

Phương thức công khai

setRequestHash

public abstract StandardIntegrityManager.StandardIntegrityTokenRequest.Builder setRequestHash (String value)

Hàm băm yêu cầu để liên kết mã thông báo về tính toàn vẹn.

Đây là trường khuyên dùng và không bắt buộc.

Tham số
value String

Trả về
StandardIntegrityManager.StandardIntegrityTokenRequest.Builder