StandardIntegrityManager.PrepareIntegrityTokenRequest

public static abstract class StandardIntegrityManager.PrepareIntegrityTokenRequest
extends Object

java.lang.Object
   ↳ com.google.android.play.core.integrity.StandardIntegrityManager.PrepareIntegrityTokenRequest


Yêu cầu đối với StandardIntegrityManager.prepareIntegrityToken(PrepareIntegrityTokenRequest).

Tóm tắt

Các lớp được lồng

class StandardIntegrityManager.PrepareIntegrityTokenRequest.Builder

Trình tạo cho StandardIntegrityManager.PrepareIntegrityTokenRequest

Các hàm dựng công khai

PrepareIntegrityTokenRequest()

Phương thức công khai

static StandardIntegrityManager.PrepareIntegrityTokenRequest.Builder builder()

Tạo StandardIntegrityManager.PrepareIntegrityTokenRequest.Builder.

abstract long cloudProjectNumber()

Mã số dự án trên đám mây được cung cấp cho API.

Phương thức kế thừa

Hàm khởi tạo công khai

PrepareIntegrityTokenRequest

public PrepareIntegrityTokenRequest ()

Phương thức công khai

cloudProjectNumber

public abstract long cloudProjectNumber ()

Mã số dự án trên đám mây được cung cấp cho API.

Xem chi tiết StandardIntegrityManager.PrepareIntegrityTokenRequest.Builder.setCloudProjectNumber(long).

Trả về
long