StandardIntegrityManager.PrepareIntegrityTokenRequest.Builder

public static abstract class StandardIntegrityManager.PrepareIntegrityTokenRequest.Builder
extends Object

java.lang.Object
   ↳ com.google.android.play.core.integrity.StandardIntegrityManager.PrepareIntegrityTokenRequest.Builder


Trình tạo cho StandardIntegrityManager.PrepareIntegrityTokenRequest.

Tóm tắt

Hàm khởi tạo công khai

Builder()

Phương thức công khai

abstract StandardIntegrityManager.PrepareIntegrityTokenRequest build()

Xây dựng một StandardIntegrityManager.PrepareIntegrityTokenRequest.

abstract StandardIntegrityManager.PrepareIntegrityTokenRequest.Builder setCloudProjectNumber(long value)

Số dự án trên đám mây để liên kết với mã thông báo tính toàn vẹn.

Phương thức kế thừa

Hàm khởi tạo công khai

Trình tạo

public Builder ()

Phương thức công khai

setCloudProjectNumber

public abstract StandardIntegrityManager.PrepareIntegrityTokenRequest.Builder setCloudProjectNumber (long value)

Số dự án trên đám mây để liên kết với mã thông báo về tính toàn vẹn.

Trường này là bắt buộc.

Bạn có thể tìm thấy số dự án trên đám mây trong phần Thông tin dự án trên Google Cloud Console của dự án trên đám mây đã bật API Tính toàn vẹn của Play.

Các lệnh gọi đến giải mã mã thông báo trên máy chủ của Google phải được xác thực bằng tài khoản đám mây đã liên kết với mã thông báo trong yêu cầu này.

Các tham số
value long

Trả về
StandardIntegrityManager.PrepareIntegrityTokenRequest.Builder