StandardIntegrityException

public class StandardIntegrityException
extends ApiException

java.lang.Object
   ↳ java.lang.Throwable
     ↳ java.lang.Exception
       ↳ com.google.android.gms.common.api.ApiException
         ↳ com.google.android.play.core.integrity.StandardIntegrityException


Một trường hợp ngoại lệ cho biết đã xảy ra lỗi với API Tính toàn vẹn tiêu chuẩn.

Hãy xem getErrorCode() để biết vấn đề cụ thể.

Tóm tắt

Phương thức công khai

Throwable getCause()
int getErrorCode()

Trả về mã lỗi do thao tác.

int getStatusCode()

Trả về mã lỗi do thao tác.

Các phương thức kế thừa

Phương thức công khai

getCause

public Throwable getCause ()

Trả về
Throwable

getErrorCode

public int getErrorCode ()

Trả về mã lỗi do thao tác. Giá trị là một trong các hằng số trong StandardIntegrityErrorCode.

Trả về
int

getStatusCode

public int getStatusCode ()

Trả về mã lỗi do thao tác. Giá trị là một trong các hằng số trong StandardIntegrityErrorCode. getStatusCode() không được hỗ trợ trong StandardIntegrityException, hãy dùng getErrorCode() để thay thế.

Giá trị trả về
int