StandardIntegrityErrorCode

public abstract @interface StandardIntegrityErrorCode
implements Annotation

com.google.android.play.core.integrity.model.StandardIntegrityErrorCode


Mã lỗi cho API Tính toàn vẹn tiêu chuẩn.

Tóm tắt

Hằng số

int API_NOT_AVAILABLE

API Tính toàn vẹn tiêu chuẩn không có sẵn.

int APP_NOT_INSTALLED

Ứng dụng gọi chưa được cài đặt.

int APP_UID_MISMATCH

UID của ứng dụng gọi (mã nhận dạng người dùng) không khớp với mã trong Trình quản lý gói.

int CANNOT_BIND_TO_SERVICE

Không liên kết được với dịch vụ trong Cửa hàng Play.

int CLIENT_TRANSIENT_ERROR

Đã xảy ra lỗi tạm thời trong thiết bị ứng dụng.

int CLOUD_PROJECT_NUMBER_IS_INVALID

Số dự án trên đám mây được cung cấp không hợp lệ.

int GOOGLE_SERVER_UNAVAILABLE

Lỗi máy chủ nội bộ Google không xác định.

int INTEGRITY_TOKEN_PROVIDER_INVALID

StandardIntegrityTokenProvider không hợp lệ.

int INTERNAL_ERROR

Lỗi nội bộ không xác định.

int NETWORK_ERROR

Không tìm được bất cứ mạng nào.

int NO_ERROR

int PLAY_SERVICES_NOT_FOUND

Không có Dịch vụ Play hoặc phiên bản quá cũ.

int PLAY_SERVICES_VERSION_OUTDATED

Bạn cần cập nhật Dịch vụ Play.

int PLAY_STORE_NOT_FOUND

Không tìm thấy ứng dụng Cửa hàng Play trên thiết bị hoặc phiên bản chính thức chưa được cài đặt.

int PLAY_STORE_VERSION_OUTDATED

Cần cập nhật Cửa hàng Play.

int REQUEST_HASH_TOO_LONG

Bạn đã cung cấp hàm băm yêu cầu quá dài.

int TOO_MANY_REQUESTS

Ứng dụng gọi đang gửi quá nhiều yêu cầu đến API và đã được điều tiết.

Các phương thức kế thừa

Hằng số

API_NOT_AVAILABLE

public static final int API_NOT_AVAILABLE

API Tính toàn vẹn tiêu chuẩn không có sẵn.

API Tính toàn vẹn tiêu chuẩn chưa được bật hoặc có thể phiên bản Cửa hàng Play đã cũ.

    Hành động được đề xuất:
  • Đảm bảo bạn có tên trong danh sách cho phép để dùng API Tính toàn vẹn tiêu chuẩn.
  • Đảm bảo rằng bạn đã bật API Tính toàn vẹn trong Google Play Console.
  • Đề nghị người dùng cập nhật Cửa hàng Play.

Giá trị hằng số: -1 (0xffffffff)

APP_NOT_INSTALLED

public static final int APP_NOT_INSTALLED

Ứng dụng gọi chưa cài đặt.

Đã xảy ra lỗi; có thể là do một cuộc tấn công. Không thể xử lý.

Giá trị hằng số: -5 (0xfffffffb)

APP_UID_MISMATCH

public static final int APP_UID_MISMATCH

UID của ứng dụng gọi (mã nhận dạng người dùng) không khớp với mã trong Trình quản lý gói.

Đã xảy ra lỗi; có thể là do một cuộc tấn công. Không thể xử lý.

Giá trị hằng số: -7 (0xfffffff9)

CANNOT_BIND_TO_SERVICE

public static final int CANNOT_BIND_TO_SERVICE

Không liên kết được với dịch vụ trong Cửa hàng Play. Điều này có thể là do phiên bản Cửa hàng Play được cài đặt trên thiết bị đã cũ hoặc bộ nhớ thiết bị đã quá tải.

Hãy yêu cầu người dùng cập nhật Cửa hàng Play.

Hãy thử lại với thời gian đợi luỹ thừa.

Giá trị hằng số: -9 (0xfffffff7)

CLIENT_TRANSIENT_ERROR

public static final int CLIENT_TRANSIENT_ERROR

Đã xảy ra lỗi tạm thời trong thiết bị ứng dụng.

Hãy thử lại với thời gian đợi luỹ thừa.

Nếu lỗi vẫn tiếp diễn sau một vài lần thử lại, bạn nên giả định rằng thiết bị không vượt qua được quy trình kiểm tra tính toàn vẹn, từ đó có hướng xử lý thích hợp.

Giá trị hằng số: -18 (0xffffffee)

CLOUD_PROJECT_NUMBER_IS_INVALID

public static final int CLOUD_PROJECT_NUMBER_IS_INVALID

Số dự án trên đám mây được cung cấp là không hợp lệ.

Sử dụng số dự án trên đám mây có trong Thông tin dự án trên Google Cloud Console của bạn cho dự án đám mây đã bật API Tính toàn vẹn của Play.

Giá trị hằng số: -16 (0xfffffff0)

GOOGLE_SERVER_UNAVAILABLE

public static final int GOOGLE_SERVER_UNAVAILABLE

Lỗi máy chủ nội bộ Google không xác định.

Hãy thử lại với thời gian đợi luỹ thừa. Bạn có thể cân nhắc báo lỗi nếu liên tục không thành công.

Giá trị hằng số: -12 (0xfffffff4)

INTEGRITY_TOKEN_PROVIDER_INVALID

public static final int INTEGRITY_TOKEN_PROVIDER_INVALID

StandardIntegrityTokenProvider không hợp lệ (ví dụ: mã này đã lỗi thời).

Chỉ có thể trả về lỗi này cho StandardIntegrityTokenProvider#request(StandardIntegrityTokenRequest).

Yêu cầu trình cung cấp mã thông báo mới về tính toàn vẹn bằng cách gọi StandardIntegrityManager#prepareIntegrityToken(PrepareIntegrityTokenRequest).

Giá trị hằng số: -19 (0xffffffed)

INTERNAL_ERROR

public static final int INTERNAL_ERROR

Lỗi nội bộ không xác định.

Hãy thử lại với thời gian đợi luỹ thừa. Bạn có thể cân nhắc báo lỗi nếu liên tục không thành công.

Giá trị hằng số: -100 (0xffffff9c)

NETWORK_ERROR

public static final int NETWORK_ERROR

Không tìm thấy bất cứ mạng nào.

Hãy yêu cầu người dùng kiểm tra kết nối.

Giá trị hằng số: -3 (0xfffffffd)

NO_ERROR

public static final int NO_ERROR

Giá trị hằng số: 0 (0x00000000)

PLAY_SERVICES_NOT_FOUND

public static final int PLAY_SERVICES_NOT_FOUND

Không có Dịch vụ Play hoặc phiên bản quá cũ.

Hãy yêu cầu người dùng Cài đặt hoặc Cập nhật Dịch vụ Google Play.

Giá trị hằng số: -6 (0xfffffffa)

PLAY_SERVICES_VERSION_OUTDATED

public static final int PLAY_SERVICES_VERSION_OUTDATED

Cần cập nhật Dịch vụ Google Play.

Hãy yêu cầu người dùng cập nhật Dịch vụ Google Play.

Giá trị hằng số: -15 (0xfffffff1)

PLAY_STORE_NOT_FOUND

public static final int PLAY_STORE_NOT_FOUND

Không tìm thấy ứng dụng Cửa hàng Play trên thiết bị hoặc phiên bản chính thức chưa được cài đặt.

Hãy yêu cầu người dùng cài đặt phiên bản chính thức và mới nhất của Cửa hàng Play.

Giá trị hằng số: -2 (0xfffffffe)

PLAY_STORE_VERSION_OUTDATED

public static final int PLAY_STORE_VERSION_OUTDATED

Cần cập nhật Cửa hàng Play.

Hãy yêu cầu người dùng cập nhật Cửa hàng Google Play.

Giá trị hằng số: -14 (0xfffffff2)

REQUEST_HASH_TOO_LONG

public static final int REQUEST_HASH_TOO_LONG

Hàm băm yêu cầu đã cung cấp quá dài. Độ dài hàm băm yêu cầu phải dưới 500 byte.

Hãy thử một hàm băm yêu cầu ngắn hơn.

Giá trị hằng số: -17 (0xffffffef)

TOO_MANY_REQUESTS

public static final int TOO_MANY_REQUESTS

Ứng dụng gọi đang gửi quá nhiều yêu cầu đến API và đã được điều tiết.

Hãy thử lại với thời gian đợi luỹ thừa.

Giá trị hằng số: -8 (0xfffffff8)