Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

TFCache

#include <tuningfork.h>

Một đối tượng dùng để lưu dữ liệu tải lên vào bộ nhớ đệm khi không có kết nối.

Tóm tắt

Nếu bạn không cung cấp một trong những dữ liệu này, dữ liệu sẽ được lưu vào một tệp tạm thời.

Thuộc tính công khai

get
Hàm nhận giá trị cho key (khoá).
remove
Hàm xoá một entry (mục nhập) trong bộ nhớ đệm.
set
Hàm đặt giá trị cho một key (khoá).
user_data
void *
Dữ liệu được chuyển đến mỗi lệnh gọi lại.

Thuộc tính công khai

get

PFnTFCacheGet TFCache::get

Hàm nhận giá trị cho key (khoá).

remove

PFnTFCacheRemove TFCache::remove

Hàm xoá một entry (mục nhập) trong bộ nhớ đệm.

set

PFnTFCacheSet TFCache::set

Hàm đặt giá trị cho một key (khoá).

user_data

void * TFCache::user_data

Dữ liệu được chuyển đến mỗi lệnh gọi lại.