Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Tiện ích bộ nhớ đệm Tuning Fork

Đối tượng bộ nhớ đệm (cache) cố định tuỳ chọn để sử dụng với Tuning Fork.

Tóm tắt

Typedef

PFnTFCacheGet)(uint64_t key, CProtobufSerialization *value, void *user_data) typedef
Con trỏ chỉ đến một hàm có thể đính kèm vào TFCache::get.
PFnTFCacheRemove)(uint64_t key, void *user_data) typedef
Con trỏ chỉ đến một hàm có thể đính kèm vào TFCache::remove.
PFnTFCacheSet)(uint64_t key, const CProtobufSerialization *value, void *user_data) typedef
Con trỏ chỉ đến một hàm có thể đính kèm vào TFCache::set.

Cấu trúc

TFCache

Một đối tượng dùng để tải dữ liệu lên cache khi không có kết nối.

Typedef

PFnTFCacheGet

TFErrorCode(* PFnTFCacheGet)(uint64_t key, CProtobufSerialization *value, void *user_data)

Con trỏ chỉ đến một hàm có thể đính kèm vào TFCache::get.

Hàm sẽ được gọi để nhận giá trị cho khoá. Xem thêm:TFCache

PFnTFCacheRemove

TFErrorCode(* PFnTFCacheRemove)(uint64_t key, void *user_data)

Con trỏ chỉ đến một hàm có thể đính kèm vào TFCache::remove.

Hàm sẽ được gọi để xóa một mục nhập (entry) trong bộ nhớ đệm. Xem thêm:TFCache

PFnTFCacheSet

TFErrorCode(* PFnTFCacheSet)(uint64_t key, const CProtobufSerialization *value, void *user_data)

Con trỏ chỉ đến một hàm có thể đính kèm vào TFCache::set.

Hàm sẽ được gọi để đặt giá trị cho khoá. Xem thêm:TFCache