Tiện ích bộ nhớ đệm Tuning Fork

Đối tượng bộ nhớ đệm (cache) cố định tuỳ chọn để sử dụng với Tuning Fork.

Tóm tắt

Typedef

PFnTFCacheGet)(uint64_t key, CProtobufSerialization *value, void *user_data) typedef
Con trỏ chỉ đến một hàm có thể đính kèm vào TFCache::get.
PFnTFCacheRemove)(uint64_t key, void *user_data) typedef
Con trỏ chỉ đến một hàm có thể đính kèm vào TFCache::remove.
PFnTFCacheSet)(uint64_t key, const CProtobufSerialization *value, void *user_data) typedef
Con trỏ chỉ đến một hàm có thể đính kèm vào TFCache::set.

Cấu trúc

TFCache

Một đối tượng dùng để tải dữ liệu lên cache khi không có kết nối.

Typedef

PFnTFCacheGet

TFErrorCode(* PFnTFCacheGet)(uint64_t key, CProtobufSerialization *value, void *user_data)

Con trỏ chỉ đến một hàm có thể đính kèm vào TFCache::get.

Hàm sẽ được gọi để nhận giá trị cho khoá. Xem thêm:TFCache

PFnTFCacheRemove

TFErrorCode(* PFnTFCacheRemove)(uint64_t key, void *user_data)

Con trỏ chỉ đến một hàm có thể đính kèm vào TFCache::remove.

Hàm sẽ được gọi để xóa một mục nhập (entry) trong bộ nhớ đệm. Xem thêm:TFCache

PFnTFCacheSet

TFErrorCode(* PFnTFCacheSet)(uint64_t key, const CProtobufSerialization *value, void *user_data)

Con trỏ chỉ đến một hàm có thể đính kèm vào TFCache::set.

Hàm sẽ được gọi để đặt giá trị cho khoá. Xem thêm:TFCache