tuningfork

Tóm tắt

Typedef

ProtobufSerialization typedef
std::vector< uint8_t >
Một chuỗi tuần tự vùng đệm giao thức được lưu trữ dưới dạng vectơ STL của byte.

Hàm

CProtobufSerialization_Alloc(const T & pb)
Tuần tự hoá đối tượng vùng đệm giao thức thành CProtobuf.
Deserialize(const std::vector< uint8_t > & ser, T & pb)
bool
Giải tuần tự một vectơ STL của byte thành một đối tượng vùng đệm giao thức.
Serialize(const T & pb, std::vector< uint8_t > & ser)
bool
Tuần tự hoá một đối tượng vùng đệm giao thức thành một vectơ STL của byte.
Serialize(const T & pb)
std::vector< uint8_t >
Tuần tự hoá một đối tượng vùng đệm giao thức thành một vectơ STL của byte.
ToCProtobufSerialization(const ProtobufSerialization & pbs, CProtobufSerialization & cpbs)
void
Chuyển đổi từ một chuỗi C++ thành một chuỗi tuần tự C.
ToCProtobufSerialization(const std::string & s, CProtobufSerialization & cpbs)
void
Chuyển đổi từ một chuỗi STL thành một chuỗi tuần tự C.
ToProtobufSerialization(const CProtobufSerialization & cpbs)
ProtobufSerialization
Chuyển đổi từ một chuỗi C sang một chuỗi tuần tự C++.
ToString(const CProtobufSerialization & cpbs)
std::string
Chuyển đổi từ một chuỗi tuần tự C thành một chuỗi STL.

Cấu trúc

tuningfork::ByteStream

Xem trên các byte được cung cấp trong vec.

tuningfork::VectorStream

Xem trên vectơ được cung cấp trong vec.

Typedef

ProtobufSerialization

std::vector< uint8_t > ProtobufSerialization

Một chuỗi tuần tự vùng đệm giao thức được lưu trữ dưới dạng vectơ STL của byte.

Hàm

CProtobufSerialization_Alloc

CProtobufSerialization CProtobufSerialization_Alloc(
 const T & pb
)

Tuần tự hoá đối tượng vùng đệm giao thức thành CProtobuf.

Đối tượng gọi nắm quyền sở hữu chuỗi tuần tự được trả lại và phải gọi CProtobufSerialization_Free để phân bổ mọi bộ nhớ.

Giải tuần tự

bool Deserialize(
 const std::vector< uint8_t > & ser,
 T & pb
)

Giải tuần tự một vectơ STL của byte thành một đối tượng vùng đệm giao thức.

Tuần tự hoá

bool Serialize(
 const T & pb,
 std::vector< uint8_t > & ser
)

Tuần tự hoá một đối tượng vùng đệm giao thức thành một vectơ STL của byte.

Tuần tự hoá

std::vector< uint8_t > Serialize(
 const T & pb
)

Tuần tự hoá một đối tượng vùng đệm giao thức thành một véctơ STL của byte.

ToCProtobufSerialization

void ToCProtobufSerialization(
 const ProtobufSerialization & pbs,
 CProtobufSerialization & cpbs
)

Chuyển đổi từ một chuỗi C++ thành một chuỗi tuần tự C.

ToCProtobufSerialization

void ToCProtobufSerialization(
 const std::string & s,
 CProtobufSerialization & cpbs
)

Chuyển đổi từ một chuỗi STL thành một chuỗi tuần tự C.

ToProtobufSerialization

ProtobufSerialization ToProtobufSerialization(
 const CProtobufSerialization & cpbs
)

Chuyển đổi từ một chuỗi C sang một chuỗi tuần tự C++.

ToString

std::string ToString(
 const CProtobufSerialization & cpbs
)

Chuyển đổi từ một chuỗi tuần tự C thành một chuỗi STL.