Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

CProtobufSerialization

#include <tuningfork.h>

Một chuỗi byte đại diện cho vùng đệm giao thức tuần tự.

Tóm tắt

Xem thêm:CProtobufSerialization_Free để biết cách phân bổ bộ nhớ sau khi hoàn tất bằng bộ đệm.

Các thuộc tính công khai

bytes
uint8_t *
dealloc)(struct CProtobufSerialization *)
void(*
Kích thước của mảng.
size
uint32_t
Mảng byte.

Các thuộc tính công khai

byte

uint8_t * CProtobufSerialization::bytes

dealloc

void(* CProtobufSerialization::dealloc)(struct CProtobufSerialization *)

Kích thước của mảng.

Lệnh gọi lại các đối tượng phân bổ (có thể là giá trị NULL nếu không sở hữu).

size

uint32_t CProtobufSerialization::size

Mảng byte.