Tổng quan về Wi-Fi Direct (ngang hàng hoặc P2P)

Wi-Fi Direct (P2P) cho phép các thiết bị có phần cứng phù hợp kết nối trực tiếp với nhau qua Wi-Fi mà không cần điểm truy cập trung gian. Bằng cách sử dụng các API này, bạn có thể khám phá và kết nối với các thiết bị khác khi mỗi thiết bị hỗ trợ Wi-Fi P2P, sau đó giao tiếp qua một kết nối nhanh giữa các khoảng cách dài hơn nhiều so với kết nối Bluetooth. Điều này rất hữu ích cho các ứng dụng chia sẻ dữ liệu giữa những người dùng, chẳng hạn như trò chơi nhiều người chơi hoặc ứng dụng chia sẻ ảnh.

API Wi-Fi P2P bao gồm các phần chính sau đây:

 • Các phương thức cho phép bạn khám phá, yêu cầu và kết nối với các ứng dụng ngang hàng được xác định trong lớp WifiP2pManager.
 • Các trình nghe cho phép bạn nhận thông báo về việc các lệnh gọi phương thức WifiP2pManager có thành công hay không. Khi gọi các phương thức WifiP2pManager, mỗi phương thức có thể nhận một trình nghe cụ thể được truyền vào dưới dạng thông số.
 • Các ý định thông báo cho bạn về các sự kiện cụ thể do khung Wi-Fi P2P phát hiện, chẳng hạn như kết nối bị gián đoạn hoặc một ứng dụng ngang hàng mới phát hiện.

Bạn thường sẽ sử dụng ba thành phần chính này của API cùng nhau. Ví dụ: bạn có thể cung cấp WifiP2pManager.ActionListener cho lệnh gọi đến discoverPeers() để các phương thức ActionListener.onSuccess()ActionListener.onFailure() có thể thông báo cho bạn. Ý định WIFI_P2P_PEERS_CHANGED_ACTION cũng sẽ được truyền đi nếu phương thức discoverPeers() phát hiện thấy danh sách ngang hàng đã thay đổi.

Tổng quan về API

Lớp WifiP2pManager cung cấp các phương thức cho phép bạn tương tác với phần cứng Wi-Fi trên thiết bị của mình để làm những việc như khám phá và kết nối với các ứng dụng ngang hàng. Bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

Bảng 1. Phương thức Wi-Fi P2P

Phương thức Mô tả
initialize() Đăng ký ứng dụng với khung Wi-Fi. Hãy gọi phương thức này trước khi gọi bất kỳ phương thức Wi-Fi P2P nào khác.
connect() Bắt đầu kết nối ngang hàng với một thiết bị đã chỉ định cấu hình.
cancelConnect() Huỷ mọi cuộc thương lượng nhóm ngang hàng đang diễn ra.
requestConnectInfo() Yêu cầu thông tin kết nối của thiết bị.
createGroup() Tạo một nhóm ngang hàng, trong đó thiết bị hiện tại là chủ sở hữu nhóm.
removeGroup() Xoá nhóm ngang hàng hiện tại.
requestGroupInfo() Yêu cầu thông tin về nhóm ngang hàng.
discoverPeers() Bắt đầu khám phá ứng dụng ngang hàng.
requestPeers() Yêu cầu danh sách các ứng dụng ngang hàng hiện đã được phát hiện.

Phương thức WifiP2pManager cho phép bạn truyền vào một trình nghe để khung Wi-Fi P2P có thể thông báo cho hoạt động của bạn về trạng thái của một lệnh gọi. Bảng 2 mô tả giao diện trình nghe có sẵn và lệnh gọi phương thức WifiP2pManager tương ứng sử dụng trình nghe.

Bảng 2. Trình nghe Wi-Fi P2P

Giao diện trình nghe Hành động được liên kết
WifiP2pManager.ActionListener connect(), cancelConnect(), createGroup(), removeGroup()discoverPeers()
WifiP2pManager.ChannelListener initialize()
WifiP2pManager.ConnectionInfoListener requestConnectInfo()
WifiP2pManager.GroupInfoListener requestGroupInfo()
WifiP2pManager.PeerListListener requestPeers()

API Wi-Fi P2P xác định các ý định sẽ được truyền đi khi một số sự kiện P2P của Wi-Fi nhất định xảy ra, chẳng hạn như khi phát hiện một mạng ngang hàng mới hoặc khi trạng thái Wi-Fi của một thiết bị thay đổi. Bạn có thể đăng ký nhận các ý định này trong ứng dụng của mình bằng cách tạo broadcast receiver xử lý các ý định này:

Bảng 3. Ý định Wi-Fi P2P

Intent Mô tả
WIFI_P2P_CONNECTION_CHANGED_ACTION Phát đi thông báo khi trạng thái kết nối Wi-Fi của thiết bị thay đổi.
WIFI_P2P_PEERS_CHANGED_ACTION Phát đi thông báo khi bạn gọi discoverPeers(). Thường thì bạn sẽ gọi requestPeers() để lấy danh sách cập nhật các ứng dụng ngang hàng nếu bạn xử lý ý định này trong ứng dụng.
WIFI_P2P_STATE_CHANGED_ACTION Phát đi thông báo khi Wi-Fi P2P được bật hoặc tắt trên thiết bị.
WIFI_P2P_THIS_DEVICE_CHANGED_ACTION Phát đi thông báo khi thông tin chi tiết của một thiết bị đã thay đổi, chẳng hạn như tên của thiết bị.

Tạo một broadcast receiver cho các ý định P2P của Wi-Fi

Broadcast receiver giúp bạn nhận được ý định do hệ thống Android truyền đi để ứng dụng của bạn có thể phản hồi các sự kiện mà bạn quan tâm. Sau đây là các bước cơ bản để tạo broadcast receiver nhằm xử lý ý định P2P của Wi-Fi:

 1. Tạo một lớp mở rộng lớp BroadcastReceiver. Đối với hàm khởi tạo của lớp, bạn sẽ sử dụng các tham số cho WifiP2pManager, WifiP2pManager.Channel và hoạt động mà broadcast receiver này sẽ được đăng ký. Điều này cho phép broadcast receiver gửi thông tin cập nhật cho hoạt động cũng như có quyền truy cập vào phần cứng Wi-Fi và kênh liên lạc nếu cần.

 2. Trong broadcast receiver, hãy kiểm tra các ý định mà bạn quan tâm trong phương thức onReceive(). Thực hiện mọi hành động cần thiết tuỳ thuộc vào ý định nhận được. Ví dụ: nếu broadcast receiver nhận được ý định WIFI_P2P_PEERS_CHANGED_ACTION, bạn có thể gọi phương thức requestPeers() để lấy danh sách các ứng dụng ngang hàng hiện đã được phát hiện.

Mã sau đây cho bạn biết cách tạo một broadcast receiver thông thường. Broadcast receiver lấy đối tượng WifiP2pManager và một hoạt động làm đối số, đồng thời sử dụng 2 lớp này để thực hiện các thao tác cần thiết một cách thích hợp khi broadcast receiver nhận được ý định:

Kotlin

/**
* A BroadcastReceiver that notifies of important Wi-Fi p2p events.
*/
class WiFiDirectBroadcastReceiver(
    private val manager: WifiP2pManager,
    private val channel: WifiP2pManager.Channel,
    private val activity: MyWifiActivity
) : BroadcastReceiver() {

  override fun onReceive(context: Context, intent: Intent) {
    val action: String = intent.action
    when (action) {
      WifiP2pManager.WIFI_P2P_STATE_CHANGED_ACTION -> {
        // Check to see if Wi-Fi is enabled and notify appropriate activity
      }
      WifiP2pManager.WIFI_P2P_PEERS_CHANGED_ACTION -> {
        // Call WifiP2pManager.requestPeers() to get a list of current peers
      }
      WifiP2pManager.WIFI_P2P_CONNECTION_CHANGED_ACTION -> {
        // Respond to new connection or disconnections
      }
      WifiP2pManager.WIFI_P2P_THIS_DEVICE_CHANGED_ACTION -> {
        // Respond to this device's wifi state changing
      }
    }
  }
}

Java

/**
* A BroadcastReceiver that notifies of important Wi-Fi p2p events.
*/
public class WiFiDirectBroadcastReceiver extends BroadcastReceiver {

  private WifiP2pManager manager;
  private Channel channel;
  private MyWiFiActivity activity;

  public WiFiDirectBroadcastReceiver(WifiP2pManager manager, Channel channel,
      MyWifiActivity activity) {
    super();
    this.manager = manager;
    this.channel = channel;
    this.activity = activity;
  }

  @Override
  public void onReceive(Context context, Intent intent) {
    String action = intent.getAction();

    if (WifiP2pManager.WIFI_P2P_STATE_CHANGED_ACTION.equals(action)) {
      // Check to see if Wi-Fi is enabled and notify appropriate activity
    } else if (WifiP2pManager.WIFI_P2P_PEERS_CHANGED_ACTION.equals(action)) {
      // Call WifiP2pManager.requestPeers() to get a list of current peers
    } else if (WifiP2pManager.WIFI_P2P_CONNECTION_CHANGED_ACTION.equals(action)) {
      // Respond to new connection or disconnections
    } else if (WifiP2pManager.WIFI_P2P_THIS_DEVICE_CHANGED_ACTION.equals(action)) {
      // Respond to this device's wifi state changing
    }
  }
}

Trên các thiết bị chạy Android 10 trở lên, các ý định truyền tin sau đây là không cố định:

WIFI_P2P_CONNECTION_CHANGED_ACTION
Các ứng dụng có thể dùng requestConnectionInfo(), requestNetworkInfo() hoặc requestGroupInfo() để truy xuất thông tin kết nối hiện tại.
WIFI_P2P_THIS_DEVICE_CHANGED_ACTION
Các ứng dụng có thể dùng requestDeviceInfo() để truy xuất thông tin kết nối hiện tại.

Tạo một ứng dụng Wi-Fi P2P

Việc tạo ứng dụng Wi-Fi P2P bao gồm việc tạo và đăng ký broadcast receiver cho ứng dụng của bạn, khám phá các ứng dụng ngang hàng, kết nối với ứng dụng ngang hàng và chuyển dữ liệu cho ứng dụng ngang hàng. Các phần sau đây mô tả cách thực hiện việc này.

Thiết lập ban đầu

Trước khi sử dụng API Wi-Fi P2P, bạn phải đảm bảo rằng ứng dụng của mình có thể truy cập vào phần cứng và thiết bị hỗ trợ giao thức Wi-Fi P2P. Nếu Wi-Fi P2P được hỗ trợ, bạn có thể lấy thực thể của WifiP2pManager, tạo và đăng ký broadcast receiver của mình rồi bắt đầu sử dụng các API Wi-Fi P2P.

 1. Yêu cầu quyền sử dụng phần cứng Wi-Fi trên thiết bị và khai báo ứng dụng của bạn để có phiên bản SDK tối thiểu chính xác trong tệp kê khai Android:

  <uses-sdk android:minSdkVersion="14" />
  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" />
  <uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_WIFI_STATE" />
  <uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE" />
  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
  <!-- If your app targets Android 13 (API level 33)
     or higher, you must declare the NEARBY_WIFI_DEVICES permission. -->
  <uses-permission android:name="android.permission.NEARBY_WIFI_DEVICES"
           <!-- If your app derives location information from
             Wi-Fi APIs, don't include the "usesPermissionFlags"
             attribute. -->
           android:usesPermissionFlags="neverForLocation" />
  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"
           <!-- If any feature in your app relies on precise location
             information, don't include the "maxSdkVersion"
             attribute. -->
           android:maxSdkVersion="32" />
  

  Ngoài các quyền trước đó, các API sau cũng yêu cầu bật Chế độ vị trí:

 2. Kiểm tra xem Wi-Fi P2P có đang bật và được hỗ trợ hay không. Bạn nên kiểm tra xem điều này có trong broadcast receiver khi nhận được ý định WIFI_P2P_STATE_CHANGED_ACTION. Thông báo cho hoạt động của bạn về trạng thái P2P của Wi-Fi và phản ứng theo cách phù hợp:

  Kotlin

  override fun onReceive(context: Context, intent: Intent) {
  ...
  val action: String = intent.action
  when (action) {
    WifiP2pManager.WIFI_P2P_STATE_CHANGED_ACTION -> {
      val state = intent.getIntExtra(WifiP2pManager.EXTRA_WIFI_STATE, -1)
      when (state) {
        WifiP2pManager.WIFI_P2P_STATE_ENABLED -> {
          // Wifi P2P is enabled
        }
        else -> {
          // Wi-Fi P2P is not enabled
        }
      }
    }
  }
  ...
  }
  

  Java

  @Override
  public void onReceive(Context context, Intent intent) {
  ...
  String action = intent.getAction();
  if (WifiP2pManager.WIFI_P2P_STATE_CHANGED_ACTION.equals(action)) {
    int state = intent.getIntExtra(WifiP2pManager.EXTRA_WIFI_STATE, -1);
    if (state == WifiP2pManager.WIFI_P2P_STATE_ENABLED) {
      // Wifi P2P is enabled
    } else {
      // Wi-Fi P2P is not enabled
    }
  }
  ...
  }
  
 3. Trong phương thức onCreate() của hoạt động, hãy lấy một thực thể của WifiP2pManager và đăng ký ứng dụng của bạn với khung Wi-Fi P2P bằng cách gọi initialize(). Phương thức này trả về một WifiP2pManager.Channel dùng để kết nối ứng dụng của bạn với khung P2P Wi-Fi. Bạn cũng nên tạo một thực thể của broadcast receiver với các đối tượng WifiP2pManagerWifiP2pManager.Channel cùng với tệp tham chiếu đến hoạt động của bạn. Điều này cho phép broadcast receiver thông báo hoạt động của bạn về các sự kiện thú vị và cập nhật hoạt động đó cho phù hợp. Thư viện này cũng cho phép bạn điều khiển trạng thái Wi-Fi của thiết bị nếu cần:

  Kotlin

  val manager: WifiP2pManager? by lazy(LazyThreadSafetyMode.NONE) {
    getSystemService(Context.WIFI_P2P_SERVICE) as WifiP2pManager?
  }
  
  var channel: WifiP2pManager.Channel? = null
  var receiver: BroadcastReceiver? = null
  
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    ...
  
    channel = manager?.initialize(this, mainLooper, null)
    channel?.also { channel ->
      receiver = WiFiDirectBroadcastReceiver(manager, channel, this)
    }
  }
  

  Java

  WifiP2pManager manager;
  Channel channel;
  BroadcastReceiver receiver;
  ...
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState){
    ...
    manager = (WifiP2pManager) getSystemService(Context.WIFI_P2P_SERVICE);
    channel = manager.initialize(this, getMainLooper(), null);
    receiver = new WiFiDirectBroadcastReceiver(manager, channel, this);
    ...
  }
  
 4. Tạo bộ lọc ý định và thêm cùng một ý định mà broadcast receiver của bạn kiểm tra:

  Kotlin

  val intentFilter = IntentFilter().apply {
    addAction(WifiP2pManager.WIFI_P2P_STATE_CHANGED_ACTION)
    addAction(WifiP2pManager.WIFI_P2P_PEERS_CHANGED_ACTION)
    addAction(WifiP2pManager.WIFI_P2P_CONNECTION_CHANGED_ACTION)
    addAction(WifiP2pManager.WIFI_P2P_THIS_DEVICE_CHANGED_ACTION)
  }
  

  Java

  IntentFilter intentFilter;
  ...
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState){
    ...
    intentFilter = new IntentFilter();
    intentFilter.addAction(WifiP2pManager.WIFI_P2P_STATE_CHANGED_ACTION);
    intentFilter.addAction(WifiP2pManager.WIFI_P2P_PEERS_CHANGED_ACTION);
    intentFilter.addAction(WifiP2pManager.WIFI_P2P_CONNECTION_CHANGED_ACTION);
    intentFilter.addAction(WifiP2pManager.WIFI_P2P_THIS_DEVICE_CHANGED_ACTION);
    ...
  }
  
 5. Đăng ký broadcast receiver trong phương thức onResume() của hoạt động và huỷ đăng ký trong phương thức onPause() của hoạt động:

  Kotlin

  /* register the broadcast receiver with the intent values to be matched */
  override fun onResume() {
    super.onResume()
    receiver?.also { receiver ->
      registerReceiver(receiver, intentFilter)
    }
  }
  
  /* unregister the broadcast receiver */
  override fun onPause() {
    super.onPause()
    receiver?.also { receiver ->
      unregisterReceiver(receiver)
    }
  }
  

  Java

  /* register the broadcast receiver with the intent values to be matched */
  @Override
  protected void onResume() {
    super.onResume();
    registerReceiver(receiver, intentFilter);
  }
  /* unregister the broadcast receiver */
  @Override
  protected void onPause() {
    super.onPause();
    unregisterReceiver(receiver);
  }
  
 6. Khi bạn nhận được WifiP2pManager.Channel và thiết lập broadcast receiver, ứng dụng của bạn có thể thực hiện các lệnh gọi phương thức P2P qua Wi-Fi và nhận ý định P2P qua Wi-Fi.

 7. Triển khai ứng dụng, dùng các tính năng Wi-Fi P2P bằng cách gọi các phương thức trong WifiP2pManager.

Các phần tiếp theo mô tả cách thực hiện các thao tác phổ biến như khám phá và kết nối với các ứng dụng ngang hàng.

Khám phá các ứng dụng ngang hàng

Gọi discoverPeers() để phát hiện các ứng dụng ngang hàng có sẵn trong phạm vi và có thể kết nối. Lệnh gọi hàm này không đồng bộ và sẽ thông báo thành công hay không thành công cho ứng dụng của bạn bằng onSuccess()onFailure() nếu bạn đã tạo WifiP2pManager.ActionListener. Phương thức onSuccess() chỉ thông báo cho bạn rằng quá trình khám phá đã thành công và không cung cấp bất kỳ thông tin nào về các ứng dụng ngang hàng thực tế mà phương thức này phát hiện được, nếu có. Mã mẫu sau đây cho biết cách thiết lập.

Kotlin

manager?.discoverPeers(channel, object : WifiP2pManager.ActionListener {

  override fun onSuccess() {
    ...
  }

  override fun onFailure(reasonCode: Int) {
    ...
  }
})

Java

manager.discoverPeers(channel, new WifiP2pManager.ActionListener() {
  @Override
  public void onSuccess() {
    ...
  }

  @Override
  public void onFailure(int reasonCode) {
    ...
  }
});

Nếu quá trình khám phá thành công và phát hiện các ứng dụng ngang hàng, thì hệ thống sẽ truyền ý định WIFI_P2P_PEERS_CHANGED_ACTION. Bạn có thể theo dõi ý định này trong broadcast receiver để lấy danh sách các ứng dụng ngang hàng. Khi ứng dụng của bạn nhận được ý định WIFI_P2P_PEERS_CHANGED_ACTION, bạn có thể yêu cầu danh sách các ứng dụng ngang hàng đã phát hiện được bằng requestPeers(). Mã sau đây cho biết cách thiết lập.

Kotlin

override fun onReceive(context: Context, intent: Intent) {
  val action: String = intent.action
  when (action) {
    ...
    WifiP2pManager.WIFI_P2P_PEERS_CHANGED_ACTION -> {
      manager?.requestPeers(channel) { peers: WifiP2pDeviceList? ->
        // Handle peers list
      }
    }
    ...
  }
}

Java

PeerListListener myPeerListListener;
...
if (WifiP2pManager.WIFI_P2P_PEERS_CHANGED_ACTION.equals(action)) {

  // request available peers from the wifi p2p manager. This is an
  // asynchronous call and the calling activity is notified with a
  // callback on PeerListListener.onPeersAvailable()
  if (manager != null) {
    manager.requestPeers(channel, myPeerListListener);
  }
}

Phương thức requestPeers() cũng không đồng bộ và có thể thông báo cho hoạt động của bạn khi có danh sách các ứng dụng ngang hàng bằng onPeersAvailable(), được xác định trong giao diện WifiP2pManager.PeerListListener. Phương thức onPeersAvailable() cung cấp cho bạn một WifiP2pDeviceList mà bạn có thể lặp lại để tìm trình ngang hàng cần kết nối.

Kết nối với các ứng dụng ngang hàng

Sau khi có danh sách các ứng dụng ngang hàng và chọn một thiết bị để kết nối, hãy gọi phương thức connect() để kết nối với thiết bị đó. Lệnh gọi phương thức này yêu cầu đối tượng WifiP2pConfig chứa thông tin về thiết bị cần kết nối. WifiP2pManager.ActionListener có thể thông báo cho bạn về việc kết nối thành công hoặc không thành công. Mã sau đây hướng dẫn bạn cách tạo kết nối với một thiết bị.

Kotlin

val device: WifiP2pDevice = ...
val config = WifiP2pConfig()
config.deviceAddress = device.deviceAddress
channel?.also { channel ->
  manager?.connect(channel, config, object : WifiP2pManager.ActionListener {

    override fun onSuccess() {
      //success logic
    }

    override fun onFailure(reason: Int) {
      //failure logic
    }
  }
)}

Java

//obtain a peer from the WifiP2pDeviceList
WifiP2pDevice device;
WifiP2pConfig config = new WifiP2pConfig();
config.deviceAddress = device.deviceAddress;
manager.connect(channel, config, new ActionListener() {

  @Override
  public void onSuccess() {
    //success logic
  }

  @Override
  public void onFailure(int reason) {
    //failure logic
  }
});

Chuyển dữ liệu

Sau khi thiết lập kết nối, bạn có thể chuyển dữ liệu giữa các thiết bị bằng ổ cắm. Sau đây là các bước cơ bản để chuyển dữ liệu:

 1. Tạo một ServerSocket. Cổng này chờ kết nối từ ứng dụng trên một cổng được chỉ định và chặn cho đến khi điều này xảy ra, vì vậy, hãy thực hiện việc này trong luồng nền.
 2. Tạo một ứng dụng Socket. Ứng dụng sử dụng địa chỉ IP và cổng của ổ cắm máy chủ để kết nối với thiết bị máy chủ.
 3. Gửi dữ liệu từ ứng dụng đến máy chủ. Khi cổng máy khách kết nối thành công với cổng máy chủ, bạn có thể gửi dữ liệu từ máy khách đến máy chủ bằng luồng byte.
 4. Cổng máy chủ chờ kết nối ứng dụng (bằng phương thức accept()). Lệnh gọi này chặn cho đến khi một ứng dụng kết nối, vì vậy, hãy gọi phương thức này trong một chuỗi khác. Khi một kết nối diễn ra, thiết bị máy chủ có thể nhận dữ liệu từ ứng dụng.

Ví dụ sau được sửa đổi từ Bản minh hoạ P2P của Wi-Fi cho bạn biết cách tạo giao tiếp cổng máy khách-máy chủ này và chuyển hình ảnh JPEG từ máy khách sang máy chủ bằng dịch vụ. Để xem ví dụ đầy đủ về cách hoạt động, hãy biên dịch và chạy bản minh hoạ.

Kotlin

class FileServerAsyncTask(
    private val context: Context,
    private var statusText: TextView
) : AsyncTask<Void, Void, String?>() {

  override fun doInBackground(vararg params: Void): String? {
    /**
    * Create a server socket.
    */
    val serverSocket = ServerSocket(8888)
    return serverSocket.use {
      /**
      * Wait for client connections. This call blocks until a
      * connection is accepted from a client.
      */
      val client = serverSocket.accept()
      /**
      * If this code is reached, a client has connected and transferred data
      * Save the input stream from the client as a JPEG file
      */
      val f = File(Environment.getExternalStorageDirectory().absolutePath +
          "/${context.packageName}/wifip2pshared-${System.currentTimeMillis()}.jpg")
      val dirs = File(f.parent)

      dirs.takeIf { it.doesNotExist() }?.apply {
        mkdirs()
      }
      f.createNewFile()
      val inputstream = client.getInputStream()
      copyFile(inputstream, FileOutputStream(f))
      serverSocket.close()
      f.absolutePath
    }
  }

  private fun File.doesNotExist(): Boolean = !exists()

  /**
  * Start activity that can handle the JPEG image
  */
  override fun onPostExecute(result: String?) {
    result?.run {
      statusText.text = "File copied - $result"
      val intent = Intent(android.content.Intent.ACTION_VIEW).apply {
        setDataAndType(Uri.parse("file://$result"), "image/*")
      }
      context.startActivity(intent)
    }
  }
}

Java

public static class FileServerAsyncTask extends AsyncTask {

  private Context context;
  private TextView statusText;

  public FileServerAsyncTask(Context context, View statusText) {
    this.context = context;
    this.statusText = (TextView) statusText;
  }

  @Override
  protected String doInBackground(Void... params) {
    try {

      /**
      * Create a server socket and wait for client connections. This
      * call blocks until a connection is accepted from a client
      */
      ServerSocket serverSocket = new ServerSocket(8888);
      Socket client = serverSocket.accept();

      /**
      * If this code is reached, a client has connected and transferred data
      * Save the input stream from the client as a JPEG file
      */
      final File f = new File(Environment.getExternalStorageDirectory() + "/"
          + context.getPackageName() + "/wifip2pshared-" + System.currentTimeMillis()
          + ".jpg");

      File dirs = new File(f.getParent());
      if (!dirs.exists())
        dirs.mkdirs();
      f.createNewFile();
      InputStream inputstream = client.getInputStream();
      copyFile(inputstream, new FileOutputStream(f));
      serverSocket.close();
      return f.getAbsolutePath();
    } catch (IOException e) {
      Log.e(WiFiDirectActivity.TAG, e.getMessage());
      return null;
    }
  }

  /**
  * Start activity that can handle the JPEG image
  */
  @Override
  protected void onPostExecute(String result) {
    if (result != null) {
      statusText.setText("File copied - " + result);
      Intent intent = new Intent();
      intent.setAction(android.content.Intent.ACTION_VIEW);
      intent.setDataAndType(Uri.parse("file://" + result), "image/*");
      context.startActivity(intent);
    }
  }
}

Trên máy khách, hãy kết nối với ổ cắm máy chủ bằng một cổng máy khách và chuyển dữ liệu. Ví dụ này chuyển một tệp JPEG trên hệ thống tệp của thiết bị khách.

Kotlin

val context = applicationContext
val host: String
val port: Int
val len: Int
val socket = Socket()
val buf = ByteArray(1024)
...
try {
  /**
  * Create a client socket with the host,
  * port, and timeout information.
  */
  socket.bind(null)
  socket.connect((InetSocketAddress(host, port)), 500)

  /**
  * Create a byte stream from a JPEG file and pipe it to the output stream
  * of the socket. This data is retrieved by the server device.
  */
  val outputStream = socket.getOutputStream()
  val cr = context.contentResolver
  val inputStream: InputStream = cr.openInputStream(Uri.parse("path/to/picture.jpg"))
  while (inputStream.read(buf).also { len = it } != -1) {
    outputStream.write(buf, 0, len)
  }
  outputStream.close()
  inputStream.close()
} catch (e: FileNotFoundException) {
  //catch logic
} catch (e: IOException) {
  //catch logic
} finally {
  /**
  * Clean up any open sockets when done
  * transferring or if an exception occurred.
  */
  socket.takeIf { it.isConnected }?.apply {
    close()
  }
}

Java

Context context = this.getApplicationContext();
String host;
int port;
int len;
Socket socket = new Socket();
byte buf[] = new byte[1024];
...
try {
  /**
  * Create a client socket with the host,
  * port, and timeout information.
  */
  socket.bind(null);
  socket.connect((new InetSocketAddress(host, port)), 500);

  /**
  * Create a byte stream from a JPEG file and pipe it to the output stream
  * of the socket. This data is retrieved by the server device.
  */
  OutputStream outputStream = socket.getOutputStream();
  ContentResolver cr = context.getContentResolver();
  InputStream inputStream = null;
  inputStream = cr.openInputStream(Uri.parse("path/to/picture.jpg"));
  while ((len = inputStream.read(buf)) != -1) {
    outputStream.write(buf, 0, len);
  }
  outputStream.close();
  inputStream.close();
} catch (FileNotFoundException e) {
  //catch logic
} catch (IOException e) {
  //catch logic
}

/**
* Clean up any open sockets when done
* transferring or if an exception occurred.
*/
finally {
  if (socket != null) {
    if (socket.isConnected()) {
      try {
        socket.close();
      } catch (IOException e) {
        //catch logic
      }
    }
  }
}