Yêu cầu cấp quyền truy cập vào các thiết bị Wi-Fi ở gần

Ứng dụng nhắm đến Android 13 (API cấp 33) trở lên và quản lý kết nối Wi-Fi phải yêu cầu quyền khi bắt đầu chạy NEARBY_WIFI_DEVICES. Quyền này giúp bạn dễ dàng xác minh quyền truy cập của một ứng dụng vào các thiết bị Wi-Fi ở gần. Thay vào đó, trên các phiên bản Android trước, các ứng dụng này cần khai báo quyền ACCESS_FINE_LOCATION.

Quyền là một phần của nhóm thiết bị ở gần

Quyền NEARBY_WIFI_DEVICES là một phần của nhóm quyền Thiết bị ở gần. Nhóm này được thêm vào Android 12 (API cấp 31), cũng bao gồm các quyền liên quan đến Bluetooth và Băng tần siêu rộng. Khi bạn yêu cầu bất kỳ tổ hợp quyền nào từ nhóm quyền này, hệ thống sẽ hiển thị một hộp thoại thời gian chạy và yêu cầu người dùng phê duyệt quyền truy cập của ứng dụng vào các thiết bị ở gần. Trong phần cài đặt hệ thống, người dùng phải bật và tắt các quyền Thiết bị ở gần dưới dạng một nhóm; ví dụ: người dùng không thể tắt quyền truy cập vào Wi-Fi nhưng vẫn bật quyền truy cập Bluetooth cho một ứng dụng nhất định.

Xác nhận chắc chắn rằng ứng dụng của bạn không lấy dữ liệu vị trí thực tế

Khi bạn nhắm đến Android 13 trở lên, hãy cân nhắc xem ứng dụng của bạn có lấy thông tin vị trí qua các API Wi-Fi hay không. Nếu không, bạn nên xác nhận điều đó. Để đưa ra khẳng định này, hãy đặt thuộc tính usesPermissionFlags thành neverForLocation trong tệp kê khai của ứng dụng, như trong đoạn mã sau. Quá trình này tương tự như quy trình bạn thực hiện khi xác nhận rằng thông tin thiết bị Bluetooth không bao giờ được sử dụng cho thông tin vị trí:

<manifest ...>
  <uses-permission android:name="android.permission.NEARBY_WIFI_DEVICES"
           android:usesPermissionFlags="neverForLocation" />
  <application ...>
    ...
  </application>
</manifest>

Các phiên bản trước và một số API yêu cầu quyền truy cập thông tin vị trí

Một số API Wi-Fi yêu cầu quyền ACCESS_FINE_LOCATION, ngay cả khi ứng dụng của bạn nhắm đến Android 13 trở lên. Ví dụ: các phương thức sau đây từ lớp WifiManager:

Ngoài ra, vì quyền NEARBY_WIFI_DEVICES chỉ có trên Android 13 trở lên, bạn nên giữ lại mọi nội dung khai báo cho ACCESS_FINE_LOCATION để cung cấp khả năng tương thích ngược trong ứng dụng. Tuy nhiên, miễn là ứng dụng không dựa vào thông tin vị trí chính xác, bạn có thể đặt phiên bản SDK tối đa của quyền này thành 32, như minh hoạ trong đoạn mã sau:

<manifest ...>
  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"
           android:maxSdkVersion="32" />
  <application ...>
    ...
  </application>
</manifest>

Kiểm tra các API yêu cầu quyền đó

Nếu ứng dụng của bạn nhắm đến Android 13 trở lên, bạn phải khai báo quyền NEARBY_WIFI_DEVICES để gọi bất kỳ API Wi-Fi nào sau đây:

Quy trình truy cập Wi-Fi

Hình 1 cho thấy quy trình truy cập Wi-Fi trên các thiết bị chạy Android 13 trở lên, đối với các ứng dụng nhắm đến Android 13 trở lên. Lưu ý rằng, miễn là bạn xác nhận rằng ứng dụng của mình không lấy thông tin vị trí thực tế qua thông tin thiết bị Wi-Fi, thì bạn không cần khai báo quyền ACCESS_FINE_LOCATION nữa:

Hình 1. Biểu đồ quy trình xác định xem một ứng dụng nhắm đến Android 13 (API cấp 33) trở lên có thể truy cập vào thông tin Wi-Fi hay không.

Hình 2 cho thấy quy trình truy cập Wi-Fi trên các thiết bị chạy 12L trở xuống. Hãy lưu ý sự phụ thuộc vào quyền ACCESS_FINE_LOCATION.

Hình 2. Biểu đồ quy trình xác định xem một ứng dụng nhắm đến 12L (API cấp 32) trở xuống có thể truy cập vào thông tin Wi-Fi hay không.