EventOutput.Builder

public static final class EventOutput.Builder
extends Object

java.lang.Object
   ↳ android.adservices.ondevicepersonalization.EventOutput.Builder


Trình tạo cho EventOutput

Tóm tắt

Hàm khởi tạo công khai

Builder()

Phương thức công khai

EventOutput build()

Tạo thực thể.

EventOutput.Builder setEventLogRecord(EventLogRecord value)

EventLogRecord được ghi vào bảng EVENTS (Sự kiện), nếu không có giá trị rỗng.

Phương thức kế thừa

Hàm khởi tạo công khai

Phương thức công khai

build

public EventOutput build ()

Tạo thực thể. Bạn không nên chạm vào trình tạo này sau khi gọi lệnh này!

Trả về
EventOutput Giá trị này không được là null.

setEventLogRecord

public EventOutput.Builder setEventLogRecord (EventLogRecord value)

EventLogRecord được ghi vào bảng EVENTS (Sự kiện), nếu không có giá trị rỗng. Mỗi EventLogRecord được liên kết với một hàng trong RequestLogRecord hiện có và hàng này đã được ghi vào bảng REQUESTS (Yêu cầu).

Tham số
value EventLogRecord: Giá trị này không được là null.

Giá trị trả về
EventOutput.Builder