Bố cục

Tạo nhiều loại bố cục, thêm khả năng tương tác của người dùng và sử dụng liên kết dữ liệu. Bạn sẽ hoàn thiện ứng dụng AboutMe để giới thiệu những thông tin thú vị về bản thân chỉ bằng việc nhấn nút, với hình ảnh và văn bản có thể cuộn. Bạn cũng sẽ tạo ứng dụng ColorMyViews bao gồm các Nút và TextView nhấp được, có khả năng đổi màu khi được nhấn vào.

 

Sử dụng LinearLayout bằng Trình chỉnh sửa bố cục

Lớp học mã

Tạo ứng dụng AboutMe và tìm hiểu cách thêm Chế độ xem văn bản và Chế độ xem hình ảnh vào LinearLayout. Làm cho bố cục có thể cuộn bằng ScrollView.

Thêm khả năng tương tác của người dùng

Lớp học mã

Thêm một trường nhập dữ liệu EditText, nút và trình nghe lượt nhấp vào ứng dụng AboutMe để người dùng có thể thêm hoặc cập nhật biệt hiệu của họ.

Sử dụng ConstraintLayout với Layout Editor (Trình chỉnh sửa bố cục)

Lớp học mã

Tạo ứng dụng ColorMyViews và tìm hiểu cách sử dụng ConstraintLayout.

Sử dụng liên kết dữ liệu

Lớp học mã

Sử dụng liên kết dữ liệu trong ứng dụng AboutMe để giúp cho mã của bạn ngắn hơn, dễ đọc hơn và dễ bảo trì hơn.

Bài kiểm tra về bố cục

Kiểm tra kiến thức của bạn về Chế độ xem và ViewGroup, chẳng hạn như LinearLayout và ConstraintLayout để nhận huy hiệu cho nội dung Bố cục.