Bài kiểm tra về Kotlin cơ bản: Bố cục

  1. Thành phần nào sau đây là một ViewGroup?

  2. ScrollView là một ViewGroup có thể chứa mọi số lượng View hoặc ViewGroup làm thành phần con. Đúng hay sai?

  3. Đối với thành phần hiển thị EditText, bạn không nên đưa ra gợi ý (hint) vì các gợi ý làm lộn xộn trường nhập dữ liệu. Đúng hay sai?

  4. Câu nào sau đây là đúng khi nói về Nút (Button)?

  5. Trong một ConstraintLayout, điều kiện ràng buộc nào là cần thiết để đặt vị trí cho một thành phần hiển thị trên màn hình?

  6. Điều kiện ràng buộc cơ sở căn chỉnh đường cơ sở văn bản của một thành phần hiển thị với đường cơ sở văn bản của một thành phần hiển thị khác. Đúng hay sai?

  7. Tại sao bạn nên sử dụng liên kết dữ liệu (data binding) thay vì dùng lệnh gọi đến findViewById()?