Thành phần cấu trúc

Tìm hiểu về ViewModel, LiveData, liên kết dữ liệu với ViewModel và LiveData cũng như các phép biến đổi LiveData. Bạn sẽ hoàn thiện ứng dụng GuessTheWord. Đây là một dạng trò chơi tranh đua với 2 người chơi, trong đó người chơi hợp tác với nhau để đạt điểm cao nhất có thể.

 

ViewModel

Lớp học mã

Nhập mã khởi động cho ứng dụng GuessTheWord. Tạo một ViewModel lưu giữ trạng thái của trò chơi, chẳng hạn như danh sách các từ, từ hiện tại và điểm số. Sau khi dữ liệu này được lưu trữ trong ViewModel, ứng dụng sẽ duy trì trạng thái của nó qua các thay đổi về cấu hình, chẳng hạn như xoay thiết bị.

LiveData và trình quan sát LiveData

Lớp học mã

Đóng gói dữ liệu giao diện người dùng của một ứng dụng (dữ liệu được hiển thị) bằng cách sử dụng LiveData và MutuableLiveData trong ViewModel. Thêm trình quan sát vào LiveData để khi giá trị của LiveData thay đổi, mảnh có thể cập nhật giao diện người dùng.

Liên kết dữ liệu với ViewModel và LiveData

Lớp học mã

Tích hợp LiveData và ViewModel với hoạt động liên kết dữ liệu để các thành phần hiển thị trong bố cục giao tiếp trực tiếp với các đối tượng ViewModel mà không cần sử dụng các mảnh của ứng dụng để chuyển tiếp thông tin.

Biến đổi LiveData

Lớp học mã

Biến đổi LiveData thành một kết quả khác và thiết lập giao diện người dùng hiển thị kết quả mới mỗi khi LiveData cơ sở thay đổi.

Bài kiểm tra về thành phần cấu trúc

Kiểm tra kiến thức của bạn và nhận huy hiệu cho nội dung Các thành phần cấu trúc.