Kiến thức cơ bản về Kotlin: Bài kiểm tra về Thành phần cấu trúc

 1. Để tránh bị mất dữ liệu trong quá trình thay đổi cấu hình thiết bị, cần lưu trữ dữ liệu ứng dụng vào lựa chọn nào?
 2. ViewModel không được chứa nội dung tham chiếu đến mảnh, hoạt động hoặc chế độ xem. Đúng hay sai?
 3. Khi nào một ViewModel bị huỷ?
 4. Bạn đóng gói LiveData lưu trữ trong ViewModel như thế nào để các đối tượng bên ngoài có thể đọc nhưng không thể cập nhật dữ liệu?
 5. LiveData sẽ cập nhật trình điều khiển giao diện người dùng (chẳng hạn như một mảnh) nếu trình này ở một trong các trạng thái nào sau đây?
 6. Trong mẫu quan sát LiveData, mục quan sát (mục được quan sát) là gì?
 7. Câu nào sau đây KHÔNG đúng về liên kết trình nghe?
 8. Giả sử ứng dụng của bạn có tài nguyên chuỗi này Chào %s. Câu nào sau đây là cú pháp đúng để định dạng chuỗi bằng biểu thức liên kết dữ liệu?
  android:text= "@{@string/generic_name(user.name)}"
  android:text= "@{string/generic_name(user.name)}"
  android:text= "@{@generic_name(user.name)}"
  android:text= "@{@string/generic_name,user.name}"
 9. Khi nào một biểu thức liên kết với trình nghe được đánh giá và thực hiện?
 10. Phương thức Transformations.map() giúp bạn dễ dàng thực hiện các thao tác đối với dữ liệu trên LiveData và trả về ___.
 11. Tham số của phương thức Transformations.map() là gì?
 12. Hàm lambda đã chuyển vào phương thức Transformations.map() được thực thi trong luồng nào?