Bài học 6: Điều hướng trong ứng dụng

Tạo một mảnh, xác định lộ trình di chuyển và bắt đầu một hoạt động bên ngoài. Hoàn thiện ứng dụng AndroidTrivia. Đây là một trò chơi mà người dùng có thể trả lời các câu đố về quá trình phát triển Android và chia sẻ kết quả nếu chiến thắng.

 

Tạo mảnh

Lớp học mã

Nhập mã khởi động cho ứng dụng AndroidTrivia. Sau đó, tạo một mảnh mới và đưa nó vào tệp bố cục.

Xác định đường dẫn điều hướng

Lớp học mã

Thêm các thành phần điều hướng vào ứng dụng AndroidTrivia bằng cách tạo một NavHostFragment, sau đó thêm các mảnh vào sơ đồ điều hướng. Thay đổi hành vi của nút quay lại, thêm chức năng của nút lên trong ứng dụng, thêm trình đơn tùy chọn và thêm ngăn điều hướng.

Bắt đầu một hoạt động bên ngoài

Lớp học mã

Cập nhật ứng dụng AndroidTrivia để cho phép người dùng chia sẻ kết quả với bạn bè thông qua các ứng dụng khác. Thiết lập trình bổ trợ Safe Args, thêm và truyền đối số giữa các đích đến của mảnh, đồng thời sử dụng ý định ngầm ẩn cho mục trong trình đơn chia sẻ.

Bài kiểm tra

Nhận huy hiệu khi hoàn thành Bài 6: Điều hướng trong ứng dụng.