Bài học 6: Di chuyển trong ứng dụng

 1. Câu nào sau đây là đúng về các mảnh? Hãy chọn mọi câu trả lời phù hợp.

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 2. Làm cách nào để cho phép dự án sử dụng các thành phần điều hướng?

 3. Có thể xác định các tuyến di chuyển thông qua ứng dụng của bạn ở đâu?

 4. Câu nào sau đây về NavHostFragment là đúng?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 5. Bạn đặt mã nhận dạng của một mảnh sẽ được dùng ở đâu trong công cụ điều hướng?

 6. Bạn xác định các mục cho một trình đơn ở đâu?

 7. Bạn cần phải làm gì để kích hoạt trình đơn mục bổ sung (còn được gọi là trình đơn tuỳ chọn)? Bạn có thể giả định rằng bạn đã xác định các mục trong trình đơn.

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 8. Trình bổ trợ Safe Args Gradle làm gì? Hãy chọn mọi câu trả lời phù hợp.

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.