Cấu trúc ứng dụng Android hiện đại

Tìm hiểu các phương pháp hay nhất và Cấu trúc được đề xuất để xây dựng các ứng dụng mạnh mẽ đảm bảo chất lượng phát hành công khai.

 

Tổng quan về Cấu trúc (Architecture)

Bài viết

Hiểu tại sao việc thiết kế một Cấu trúc ứng dụng hiệu quả lại quan trọng. Tìm hiểu các nguyên tắc cấu trúc phổ biến, cấu trúc ứng dụng được đề xuất, cách quản lý các phần phụ thuộc giữa các thành phần và các phương pháp chung hay nhất.

Lớp giao diện người dùng (UI Layer)

Bài viết

Tìm hiểu về vai trò của lớp giao diện người dùng (UI layer), cách xác định, quản lý, hiển thị và sử dụng trạng thái giao diện người dùng bằng cách áp dụng các nguyên tắc của Luồng dữ liệu một chiều (Unidirectional Data Flow), cũng như cách hiển thị các thao tác đang diễn ra và lỗi trên màn hình.

Lớp dữ liệu (Data Layer)

Bài viết

Tìm hiểu vai trò của lớp Dữ liệu (Data layer), các loại thực thể có liên quan, API để hiển thị, tạo luồng, cách xác định nguồn đáng tin cậy, các loại thao tác dữ liệu, cách kiểm thử lớp này và ví dụ về các tác vụ phổ biến mà lớp này thường thực hiện.

Lớp miền (Domain Layer)

Bài viết

Tìm hiểu vai trò của lớp Miền (Domain layer), lý do tại sao lớp này là không bắt buộc cũng như thời điểm bạn cần sử dụng, cách hiệu quả hơn để gọi các trường hợp sử dụng và ví dụ về các tác vụ phổ biến mà lớp này có thể thực hiện.

Xử lý sự kiện trên giao diện người dùng

Bài viết

Tìm hiểu cách xử lý các loại sự kiện trên giao diện người dùng trong lớp giao diện người dùng cho các sự kiện được kích hoạt do cả người dùng hoặc các phần của mã. Ngoài ra, hãy tìm hiểu những việc cần làm nếu trường hợp sử dụng của bạn có vẻ khác với những trường hợp được đề cập trên trang này.

Bài kiểm tra về Cấu trúc Android (Android Architecture)

Kiểm tra kiến thức về Cấu trúc Android và đạt được huy hiệu Cấu trúc.