Câu đố về Cấu trúc của ứng dụng Android hiện đại

  1. ___ là sự kết hợp giữa các thành phần trên giao diện người dùng và trạng thái của giao diện người dùng.

  2. Thư viện Jetpack nào sau đây có thể dùng trong lớp dữ liệu? Hãy chọn mọi câu trả lời phù hợp.

    Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

  3. Đúng hay sai? Tất cả các sự kiện trên giao diện người dùng đến từ ViewMode phải được mô hình hoá dưới dạng trạng thái.

  4. Đúng hay sai? Logic của hành vi trên giao diện người dùng hoặc logic của giao diện người dùng phải xuất hiện trong một ViewModel.

  5. Tầng ___ giúp tránh tình trạng trùng lặp mã và khuyến khích phân tách trách nhiệm để tránh dùng các lớp có kích thước lớn.