Android 7.0 Nougat

Latest

Videos

New Android capabilities and the right way to use them in your apps.

Tài nguyên

Các thông tin cần thiết để trợ giúp bạn chuẩn bị cho ứng dụng sẵn sàng chạy trên Android Nougat.