Samples

Các mã mẫu sau được dành cho Android N. Để tải xuống mã mẫu cho Android Studio, hãy chọn tùy chọn trong menu File > New > Import Sample.

Chú ý:Các dự án có thể tải xuống này được thiết kế để sử dụng với Gradle và Android Studio.

Dùng thử đa cửa sổ

Ví dụ này minh họa cách tận dụng giao diện người dùng đa cửa sổ với ứng dụng của bạn.

Tải mã trên GitHub

Thông báo đang Hoạt động

Đây là ví dụ đã có sẵn, minh họa một dịch vụ đơn giản để gửi thông báo bằng cách sử dụng NotificationCompat. Mỗi cuộc hội thoại chưa đọc từ một người dùng sẽ được gửi dưới dạng một thông báo riêng.

Ví dụ này đã được cập nhật để tận dụng các tính năng thông báo mới có trong Android N.

Tải mã trên GitHub

Dịch vụ Nhắn tin

Đây là một ví dụ đã có sẵn, minh họa cách sử dụng NotificationManager để cho biết có bao nhiêu thông báo một ứng dụng hiện đang hiển thị.

Ví dụ này đã được cập nhật để tận dụng các tính năng thông báo mới có trong Android N.

Tải mã trên GitHub

Khởi động Trực tiếp

Ví dụ này minh họa cách lưu trữ và truy cập dữ liệu trên bộ lưu trữ mã hóa thiết bị, luôn khả dụng khi thiết bị được khởi động.

Tải mã trên GitHub

Truy cập Thư mục theo Phạm vi

Ví dụ này minh họa cách đọc và ghi dữ liệu từ các thư mục cụ thể trong khi cần ít quyền hơn.

Tải mã trên GitHub