Kiểm thử âm thanh Bluetooth trên trình mô phỏng

Trên trình mô phỏng Wear OS, các hình ảnh hệ thống chạy Wear OS 4 trở lên có hỗ trợ Bluetooth được mô phỏng. Tính năng hỗ trợ này cho phép bạn kiểm thử một số trường hợp sử dụng liên quan đến âm thanh Bluetooth.

Ghép nối với điện thoại được mô phỏng

Sử dụng tính năng hỗ trợ Bluetooth của trình mô phỏng, bạn có thể ghép nối với điện thoại được mô phỏng. Để thực hiện việc này, hãy bật trình hướng dẫn thiết lập từ dòng lệnh:

-append-userspace-opt androidboot.setupwizard_mode=REQUIRED

Phát âm thanh qua thiết bị đầu ra được mô phỏng

Khi sử dụng tính năng hỗ trợ Bluetooth của trình mô phỏng, bạn cũng có thể phát âm thanh qua thiết bị đầu ra Bluetooth được mô phỏng. Để kiểm thử việc chuyển đổi đầu ra âm thanh trong trình mô phỏng, hãy dùng dự án Bumble nguồn mở để kết nối với một thiết bị đầu ra Bluetooth được mô phỏng.

Chuẩn bị môi trường

Để chuẩn bị máy phát triển cho việc sử dụng Bumble, hãy hoàn tất các bước sau:

 1. Tìm nạp mã nguồn Bumble:

  git clone https://github.com/google/bumble
 2. Chuyển đến thư mục bumble, sau đó tạo và cài đặt các mô-đun Bumble:

  cd bumble && python3 -m pip install "."

Khởi chạy loa Bluetooth được mô phỏng

Để khởi chạy loa được mô phỏng, hãy hoàn thành các bước sau:

 1. Khởi chạy trình mô phỏng Wear OS 4.

  Lưu ý: Nếu bạn đang dùng trình mô phỏng Wear OS 4 phiên bản dưới 33.1.10, hãy khởi chạy trình mô phỏng Wear OS 4 từ dòng lệnh bằng cách dùng tham số -packet-streamer-endpoint default.

 2. Để khám phá và kết nối với loa được mô phỏng, hãy chạy lệnh sau trong thư mục bumble:

  python3 examples/run_a2dp_sink.py examples/a2dp_sink1.json \
   android-netsim stdout | ffplay -i

  Đầu ra âm thanh được phát qua loa máy tính.

  Bạn cũng có thể chuyển hướng đầu ra đến một tệp:

  python3 examples/run_a2dp_sink.py examples/a2dp_sink1.json \
   android-netsim output.sbc