Bản tóm tắt về Espresso

Tài liệu tham khảo nhanh về Espresso là tài liệu tham khảo mà bạn có thể sử dụng trong quá trình phát triển. Bản tóm tắt này chứa hầu hết các phiên bản hiện có của Matcher, ViewActionViewAssertion.

Danh sách các phương thức có thể sử dụng cho onView(), onData(), intent() và intenting()

Phiên bản ngoại tuyến cũng có sẵn ở định dạng PDF: espresso-cheat-sheet-2.1.0.pdf.