Truy cập các tệp nội dung nghe nhìn từ bộ nhớ dùng chung

Để cung cấp trải nghiệm người dùng phong phú hơn, nhiều ứng dụng cho phép người dùng đóng góp và truy cập vào nội dung nghe nhìn có sẵn trong phương tiện (volume) bộ nhớ ngoài. Khung này cung cấp một chỉ mục được tối ưu hoá vào các bộ sưu tập nội dung nghe nhìn, gọi là kho nội dung nghe nhìn, giúp người dùng truy xuất và cập nhật các tệp nội dung nghe nhìn này dễ dàng hơn. Ngay cả khi ứng dụng của bạn đã bị gỡ cài đặt, những tệp này vẫn tồn tại trên thiết bị của người dùng.

Công cụ chọn ảnh

Thay vì sử dụng kho nội dung nghe nhìn, với công cụ chọn ảnh của Android, người dùng có một cách an toàn, tiện lợi để chọn các tệp nội dung nghe nhìn mà không cần cấp cho ứng dụng của bạn quyền truy cập vào toàn bộ thư viện nội dung nghe nhìn của họ. Tính năng này chỉ hoạt động trên các thiết bị được hỗ trợ. Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn về công cụ chọn ảnh.

Kho nội dung nghe nhìn

Để tương tác với tính năng trừu tượng của kho nội dung nghe nhìn, hãy sử dụng đối tượng ContentResolver mà bạn truy xuất từ ngữ cảnh của ứng dụng:

Kotlin

val projection = arrayOf(media-database-columns-to-retrieve)
val selection = sql-where-clause-with-placeholder-variables
val selectionArgs = values-of-placeholder-variables
val sortOrder = sql-order-by-clause

applicationContext.contentResolver.query(
  MediaStore.media-type.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI,
  projection,
  selection,
  selectionArgs,
  sortOrder
)?.use { cursor ->
  while (cursor.moveToNext()) {
    // Use an ID column from the projection to get
    // a URI representing the media item itself.
  }
}

Java

String[] projection = new String[] {
    media-database-columns-to-retrieve
};
String selection = sql-where-clause-with-placeholder-variables;
String[] selectionArgs = new String[] {
    values-of-placeholder-variables
};
String sortOrder = sql-order-by-clause;

Cursor cursor = getApplicationContext().getContentResolver().query(
  MediaStore.media-type.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI,
  projection,
  selection,
  selectionArgs,
  sortOrder
);

while (cursor.moveToNext()) {
  // Use an ID column from the projection to get
  // a URI representing the media item itself.
}

Hệ thống tự động quét phương tiện bộ nhớ ngoài và thêm các tệp phương tiện vào các bộ sưu tập được xác định rõ sau đây:

 • Hình ảnh, bao gồm cả ảnh chụp và ảnh chụp màn hình, được lưu trữ trong thư mục DCIM/Pictures/. Hệ thống sẽ thêm những tệp này vào bảng MediaStore.Images.
 • Video, được lưu trữ trong thư mục DCIM/, Movies/Pictures/. Hệ thống sẽ thêm những tệp này vào bảng MediaStore.Video.
 • Tệp âm thanh, được lưu trữ trong thư mục Alarms/, Audiobooks/, Music/, Notifications/, Podcasts/Ringtones/. Ngoài ra, hệ thống ghi nhận các danh sách phát âm thanh trong thư mục Music/ hoặc Movies/, cũng như các bản ghi âm giọng nói nằm trong thư mục Recordings/. Hệ thống sẽ thêm những tệp này vào bảng MediaStore.Audio. Không có thư mục Recordings/ trong Android 11 (API cấp 30) trở xuống.
 • Tệp đã tải xuống, được lưu trữ trong thư mục Download/. Trên các thiết bị chạy Android 10 (API cấp 29) trở lên, những tệp này được lưu trữ trong bảng MediaStore.Downloads. Không có bảng này trên Android 9 (API cấp 28) trở xuống.

Kho nội dung nghe nhìn cũng bao gồm một bộ sưu tập có tên là MediaStore.Files. Nội dung của bộ sưu tập này tuỳ thuộc vào việc ứng dụng của bạn có dùng bộ nhớ có giới hạn có sẵn trên các ứng dụng nhắm mục tiêu đến Android 10 trở lên hay không.

 • Nếu tính năng bộ nhớ có giới hạn được bật, bộ sưu tập sẽ chỉ hiển thị ảnh, video và các tệp âm thanh mà ứng dụng của bạn đã tạo. Hầu hết các nhà phát triển không cần sử dụng MediaStore.Files để xem các tệp nội dung nghe nhìn từ các ứng dụng khác nhưng nếu có yêu cầu cụ thể về việc này, bạn có thể khai báo quyền READ_EXTERNAL_STORAGE. Tuy nhiên, bạn nên sử dụng các API MediaStore để mở tệp mà ứng dụng của bạn chưa tạo.
 • Nếu bộ nhớ có giới hạn không có sẵn hoặc không được sử dụng, bộ sưu tập sẽ hiển thị tất cả các loại tệp nội dung nghe nhìn.

Yêu cầu cấp các quyền cần thiết

Trước khi thực hiện các thao tác đối với tệp nội dung nghe nhìn, hãy đảm bảo ứng dụng của bạn đã khai báo các quyền cần thiết để truy cập vào các tệp này. Tuy nhiên, hãy lưu ý không khai báo các quyền mà ứng dụng không cần hoặc không sử dụng.

Quyền truy cập vào bộ nhớ

Việc ứng dụng của bạn có cần quyền truy cập vào bộ nhớ hay không tuỳ thuộc vào việc ứng dụng đó chỉ truy cập vào các tệp nội dung nghe nhìn của riêng ứng dụng đó hay các tệp do các ứng dụng khác tạo ra.

Truy cập vào tệp nội dung nghe nhìn của riêng bạn

Trên các thiết bị chạy Android 10 trở lên, bạn không cần quyền liên quan đến bộ nhớ để truy cập và sửa đổi các tệp nội dung nghe nhìn mà ứng dụng của bạn sở hữu, bao gồm cả các tệp trong bộ sưu tập MediaStore.Downloads. Ví dụ: nếu đang phát triển một ứng dụng máy ảnh, thì bạn không cần yêu cầu các quyền liên quan đến bộ nhớ để truy cập vào ảnh cần chụp, vì ứng dụng của bạn sở hữu những hình ảnh mà bạn đang ghi vào kho nội dung nghe nhìn.

Truy cập vào tệp nội dung nghe nhìn của các ứng dụng khác

Để truy cập vào tệp nội dung nghe nhìn mà các ứng dụng khác tạo ra, bạn phải khai báo các quyền phù hợp liên quan đến bộ nhớ, đồng thời các tệp đó phải thuộc một trong các bộ sưu tập nội dung nghe nhìn sau đây:

Miễn là một tệp có thể xem được bằng truy vấn MediaStore.Images, MediaStore.Video hoặc MediaStore.Audio, thì tệp đó cũng có thể xem được bằng truy vấn MediaStore.Files.

Đoạn mã sau đây minh hoạ cách khai báo quyền phù hợp liên quan đến bộ nhớ:

<!-- Required only if your app needs to access images or photos
   that other apps created. -->
<uses-permission android:name="android.permission.READ_MEDIA_IMAGES" />

<!-- Required only if your app needs to access videos
   that other apps created. -->
<uses-permission android:name="android.permission.READ_MEDIA_VIDEO" />

<!-- Required only if your app needs to access audio files
   that other apps created. -->
<uses-permission android:name="android.permission.READ_MEDIA_AUDIO" />

<uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE"/>

<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"
         android:maxSdkVersion="29" />

Cần có thêm quyền đối với những ứng dụng chạy trên các thiết bị cũ

Nếu ứng dụng của bạn được dùng trên một thiết bị chạy Android 9 trở xuống hoặc tạm thời chọn không sử dụng bộ nhớ có giới hạn, thì bạn phải yêu cầu quyền READ_EXTERNAL_STORAGE để truy cập vào bất cứ tệp nội dung nghe nhìn nào. Nếu muốn sửa đổi các tệp nội dung nghe nhìn, thì bạn cũng phải yêu cầu quyền WRITE_EXTERNAL_STORAGE.

Yêu cầu Khung truy cập bộ nhớ để truy cập nội dung tải xuống của ứng dụng khác

Nếu ứng dụng của bạn muốn truy cập vào một tệp trong bộ sưu tập MediaStore.Downloads mà ứng dụng không tạo, thì bạn phải sử dụng Khung truy cập bộ nhớ (Storage Access Framework). Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng khung này, hãy xem phần Truy cập vào tài liệu và các tệp khác trong bộ nhớ dùng chung.

Quyền truy cập thông tin vị trí của nội dung nghe nhìn

Nếu ứng dụng của bạn nhắm mục tiêu đến Android 10 (API cấp 29) trở lên và cần phải truy xuất siêu dữ liệu EXIF chưa bị che khuất từ các ảnh, bạn cần khai báo quyền ACCESS_MEDIA_LOCATION trong tệp kê khai của ứng dụng, sau đó yêu cầu quyền này trong thời gian chạy.

Kiểm tra để tìm các bản cập nhật cho kho nội dung nghe nhìn

Để truy cập vào các tệp phương tiện một cách đáng tin cậy hơn, đặc biệt khi ứng dụng của bạn lưu URI hoặc dữ liệu từ kho phương tiện vào bộ nhớ đệm, hãy kiểm tra xem phiên bản kho phương tiện có thay đổi so với lần đồng bộ hoá dữ liệu nội dung phương tiện gần đây nhất hay không. Để thực hiện kiểm tra các bản cập nhật này, hãy gọi getVersion(). Phiên bản được trả về là một chuỗi duy nhất sẽ thay đổi mỗi khi kho phương tiện thay đổi đáng kể. Nếu phiên bản được trả về khác với phiên bản đã đồng bộ hoá gần đây nhất, hãy quét lại và đồng bộ hoá lại bộ nhớ đệm chứa nội dung phương tiện của ứng dụng.

Hoàn thành thao tác kiểm tra này vào thời điểm khởi động quy trình ứng dụng. Bạn không cần kiểm tra phiên bản mỗi lần truy vấn kho phương tiện.

Không giả định bất kỳ chi tiết triển khai nào liên quan đến số phiên bản.

Truy vấn bộ sưu tập nội dung nghe nhìn

Để tìm nội dung nghe nhìn đáp ứng một nhóm điều kiện cụ thể, chẳng hạn như có thời lượng 5 phút trở lên, hãy sử dụng câu lệnh lựa chọn giống như SQL, tương tự như câu lệnh được minh hoạ trong đoạn mã sau đây:

Kotlin

// Need the READ_EXTERNAL_STORAGE permission if accessing video files that your
// app didn't create.

// Container for information about each video.
data class Video(val uri: Uri,
  val name: String,
  val duration: Int,
  val size: Int
)
val videoList = mutableListOf<Video>()

val collection =
  if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.Q) {
    MediaStore.Video.Media.getContentUri(
      MediaStore.VOLUME_EXTERNAL
    )
  } else {
    MediaStore.Video.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI
  }

val projection = arrayOf(
  MediaStore.Video.Media._ID,
  MediaStore.Video.Media.DISPLAY_NAME,
  MediaStore.Video.Media.DURATION,
  MediaStore.Video.Media.SIZE
)

// Show only videos that are at least 5 minutes in duration.
val selection = "${MediaStore.Video.Media.DURATION} >= ?"
val selectionArgs = arrayOf(
  TimeUnit.MILLISECONDS.convert(5, TimeUnit.MINUTES).toString()
)

// Display videos in alphabetical order based on their display name.
val sortOrder = "${MediaStore.Video.Media.DISPLAY_NAME} ASC"

val query = ContentResolver.query(
  collection,
  projection,
  selection,
  selectionArgs,
  sortOrder
)
query?.use { cursor ->
  // Cache column indices.
  val idColumn = cursor.getColumnIndexOrThrow(MediaStore.Video.Media._ID)
  val nameColumn =
      cursor.getColumnIndexOrThrow(MediaStore.Video.Media.DISPLAY_NAME)
  val durationColumn =
      cursor.getColumnIndexOrThrow(MediaStore.Video.Media.DURATION)
  val sizeColumn = cursor.getColumnIndexOrThrow(MediaStore.Video.Media.SIZE)

  while (cursor.moveToNext()) {
    // Get values of columns for a given video.
    val id = cursor.getLong(idColumn)
    val name = cursor.getString(nameColumn)
    val duration = cursor.getInt(durationColumn)
    val size = cursor.getInt(sizeColumn)

    val contentUri: Uri = ContentUris.withAppendedId(
      MediaStore.Video.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI,
      id
    )

    // Stores column values and the contentUri in a local object
    // that represents the media file.
    videoList += Video(contentUri, name, duration, size)
  }
}

Java

// Need the READ_EXTERNAL_STORAGE permission if accessing video files that your
// app didn't create.

// Container for information about each video.
class Video {
  private final Uri uri;
  private final String name;
  private final int duration;
  private final int size;

  public Video(Uri uri, String name, int duration, int size) {
    this.uri = uri;
    this.name = name;
    this.duration = duration;
    this.size = size;
  }
}
List<Video> videoList = new ArrayList<Video>();

Uri collection;
if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.Q) {
  collection = MediaStore.Video.Media.getContentUri(MediaStore.VOLUME_EXTERNAL);
} else {
  collection = MediaStore.Video.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI;
}

String[] projection = new String[] {
  MediaStore.Video.Media._ID,
  MediaStore.Video.Media.DISPLAY_NAME,
  MediaStore.Video.Media.DURATION,
  MediaStore.Video.Media.SIZE
};
String selection = MediaStore.Video.Media.DURATION +
    " >= ?";
String[] selectionArgs = new String[] {
  String.valueOf(TimeUnit.MILLISECONDS.convert(5, TimeUnit.MINUTES));
};
String sortOrder = MediaStore.Video.Media.DISPLAY_NAME + " ASC";

try (Cursor cursor = getApplicationContext().getContentResolver().query(
  collection,
  projection,
  selection,
  selectionArgs,
  sortOrder
)) {
  // Cache column indices.
  int idColumn = cursor.getColumnIndexOrThrow(MediaStore.Video.Media._ID);
  int nameColumn =
      cursor.getColumnIndexOrThrow(MediaStore.Video.Media.DISPLAY_NAME);
  int durationColumn =
      cursor.getColumnIndexOrThrow(MediaStore.Video.Media.DURATION);
  int sizeColumn = cursor.getColumnIndexOrThrow(MediaStore.Video.Media.SIZE);

  while (cursor.moveToNext()) {
    // Get values of columns for a given video.
    long id = cursor.getLong(idColumn);
    String name = cursor.getString(nameColumn);
    int duration = cursor.getInt(durationColumn);
    int size = cursor.getInt(sizeColumn);

    Uri contentUri = ContentUris.withAppendedId(
        MediaStore.Video.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI, id);

    // Stores column values and the contentUri in a local object
    // that represents the media file.
    videoList.add(new Video(contentUri, name, duration, size));
  }
}

Khi thực hiện truy vấn kiểu này trong ứng dụng của bạn, hãy lưu ý những điều sau:

 • Gọi phương thức query() trong một luồng woker.
 • Lưu các chỉ mục cột vào bộ nhớ đệm để bạn không cần gọi getColumnIndexOrThrow() mỗi khi xử lý một hàng từ kết quả truy vấn.
 • Nối mã nhận dạng (ID) vào URI nội dung như trong ví dụ này.
 • Các thiết bị chạy Android 10 trở lên yêu cầu tên cột được xác định trong API MediaStore. Nếu một thư viện phụ thuộc trong ứng dụng của bạn dự kiến có tên cột không xác định trong API, chẳng hạn như "MimeType", hãy sử dụng CursorWrapper để linh động dịch tên cột trong quá trình của ứng dụng.

Tải hình thu nhỏ của tệp

Nếu ứng dụng của bạn hiển thị nhiều tệp nội dung nghe nhìn và yêu cầu người dùng chọn một trong các tệp này, thì việc tải phiên bản xem trước (hay hình thu nhỏ) của các tệp sẽ hiệu quả hơn thay vì tải chính các tệp.

Để tải hình thu nhỏ của một tệp nội dung nghe nhìn cụ thể, hãy sử dụng loadThumbnail() và truyền vào đó kích thước hình thu nhỏ mà bạn muốn tải, như minh hoạ trong đoạn mã sau đây:

Kotlin

// Load thumbnail of a specific media item.
val thumbnail: Bitmap =
    applicationContext.contentResolver.loadThumbnail(
    content-uri, Size(640, 480), null)

Java

// Load thumbnail of a specific media item.
Bitmap thumbnail =
    getApplicationContext().getContentResolver().loadThumbnail(
    content-uri, new Size(640, 480), null);

Mở một tệp nội dung nghe nhìn

Logic cụ thể mà bạn sử dụng để mở tệp nội dung nghe nhìn phụ thuộc vào việc nội dung nghe nhìn được thể hiện tốt nhất dưới dạng chỉ số mô tả tệp, luồng tệp hay đường dẫn tệp trực tiếp:

Chỉ số mô tả tệp

Để mở tệp phương tiện bằng chỉ số mô tả tệp, hãy sử dụng logic tương tự như logic trong đoạn mã sau đây:

Kotlin

// Open a specific media item using ParcelFileDescriptor.
val resolver = applicationContext.contentResolver

// "rw" for read-and-write.
// "rwt" for truncating or overwriting existing file contents.
val readOnlyMode = "r"
resolver.openFileDescriptor(content-uri, readOnlyMode).use { pfd ->
  // Perform operations on "pfd".
}

Java

// Open a specific media item using ParcelFileDescriptor.
ContentResolver resolver = getApplicationContext()
    .getContentResolver();

// "rw" for read-and-write.
// "rwt" for truncating or overwriting existing file contents.
String readOnlyMode = "r";
try (ParcelFileDescriptor pfd =
    resolver.openFileDescriptor(content-uri, readOnlyMode)) {
  // Perform operations on "pfd".
} catch (IOException e) {
  e.printStackTrace();
}

Luồng tệp

Để mở tệp phương tiện bằng luồng tệp, hãy sử dụng logic tương tự như logic trong đoạn mã sau đây:

Kotlin

// Open a specific media item using InputStream.
val resolver = applicationContext.contentResolver
resolver.openInputStream(content-uri).use { stream ->
  // Perform operations on "stream".
}

Java

// Open a specific media item using InputStream.
ContentResolver resolver = getApplicationContext()
    .getContentResolver();
try (InputStream stream = resolver.openInputStream(content-uri)) {
  // Perform operations on "stream".
}

Đường dẫn tệp trực tiếp

Để giúp ứng dụng của bạn hoạt động trơn tru hơn với thư viện nội dung nghe nhìn của bên thứ ba, Android 11 (API cấp 30) trở lên cho phép bạn sử dụng các API trừ API MediaStore để truy cập vào tệp nội dung nghe nhìn từ bộ nhớ dùng chung. Thay vào đó, bạn có thể truy cập trực tiếp vào các tệp nội dung nghe nhìn bằng một trong các API sau đây:

 • API File
 • Các thư viện gốc, chẳng hạn như fopen()

Nếu không có bất kỳ quyền liên quan đến bộ nhớ nào, bạn có thể truy cập vào các tệp trong thư mục dành riêng cho ứng dụng, cũng như các tệp nội dung nghe nhìn được gán cho ứng dụng của bạn bằng API File.

Nếu ứng dụng của bạn cố gắng truy cập vào một tệp bằng API File nhưng không có các quyền cần thiết, thì FileNotFoundException sẽ xảy ra.

Để truy cập vào các tệp khác trong bộ nhớ dùng chung trên thiết bị chạy Android 10 (API cấp 29), bạn nên tạm thời chọn không sử dụng bộ nhớ có giới hạn bằng cách đặt requestLegacyExternalStorage vào true trong tệp kê khai của ứng dụng. Để truy cập vào các tệp nội dung nghe nhìn bằng các phương thức tệp gốc trên Android 10, bạn cũng phải yêu cầu cấp quyền READ_EXTERNAL_STORAGE.

Những yếu tố nên cân nhắc khi truy cập vào nội dung nghe nhìn

Khi truy cập vào nội dung phương tiện, hãy lưu ý những yếu tố nên cân nhắc được thảo luận trong các phần sau đây.

Dữ liệu đã lưu vào bộ nhớ đệm

Nếu ứng dụng của bạn lưu các URI hoặc dữ liệu từ kho nội dung nghe nhìn vào bộ nhớ đệm, hãy kiểm tra để tìm bản cập nhật cho kho nội dung nghe nhìn đó theo định kỳ. Bước kiểm tra này giúp dữ liệu đã lưu vào bộ nhớ đệm phía ứng dụng luôn được đồng bộ hoá với dữ liệu của nhà cung cấp phía hệ thống.

Hiệu suất

Khi thực hiện đọc tuần tự các tệp phương tiện bằng cách sử dụng đường dẫn tệp trực tiếp, hiệu suất tương đương với hiệu suất của API MediaStore.

Tuy nhiên, khi bạn thực hiện đọc và ghi ngẫu nhiên các tệp phương tiện bằng đường dẫn tệp trực tiếp, quá trình này có thể kéo dài gấp đôi thời gian. Trong những trường hợp này, bạn nên sử dụng API MediaStore.

Cột DATA (DỮ LIỆU)

Khi truy cập vào một tệp phương tiện hiện có, bạn có thể sử dụng giá trị của cột DATA trong logic của mình. Đó là vì giá trị này có một đường dẫn tệp hợp lệ. Tuy nhiên, đừng cho rằng tệp luôn có sẵn. Hãy chuẩn bị để sẵn sàng xử lý mọi lỗi I/O dựa trên tệp xảy ra.

Mặt khác, để tạo hoặc cập nhật một tệp nội dung nghe nhìn, không sử dụng giá trị của cột DATA. Thay vào đó, hãy sử dụng các giá trị của cột DISPLAY_NAMERELATIVE_PATH.

Phương tiện bộ nhớ

Các ứng dụng nhắm mục tiêu đến Android 10 trở lên có thể truy cập vào tên riêng biệt mà hệ thống chỉ định cho từng phương tiện bộ nhớ ngoài. Hệ thống đặt tên này giúp bạn sắp xếp và lập chỉ mục nội dung một cách hiệu quả, đồng thời giúp bạn kiểm soát nơi lưu trữ các tệp phương tiện mới.

Các phương tiện nhớ sau đây đặc biệt hữu ích và cần ghi nhớ:

 • Phương tiện nhớ VOLUME_EXTERNAL cung cấp chế độ xem toàn bộ phương tiện bộ nhớ dùng chung trên thiết bị. Bạn có thể đọc nội dung của phương tiện nhớ tổng hợp này, nhưng không thể sửa đổi nội dung.
 • Phương tiện nhớ VOLUME_EXTERNAL_PRIMARY thể hiện phương tiện bộ nhớ dùng chung chính trên thiết bị. Bạn có thể đọc và sửa đổi nội dung của phương tiện nhớ này.

Bạn có thể khám phá các phương tiện nhớ khác bằng cách gọi MediaStore.getExternalVolumeNames():

Kotlin

val volumeNames: Set<String> = MediaStore.getExternalVolumeNames(context)
val firstVolumeName = volumeNames.iterator().next()

Java

Set<String> volumeNames = MediaStore.getExternalVolumeNames(context);
String firstVolumeName = volumeNames.iterator().next();

Vị trí đã ghi lại nội dung phương tiện

Một số ảnh chụp và video có chứa thông tin vị trí trong siêu dữ liệu, cho biết địa điểm chụp ảnh hoặc địa điểm quay video.

Cách bạn truy cập vào thông tin vị trí này trong ứng dụng phụ thuộc vào việc bạn cần truy cập vào thông tin vị trí của ảnh chụp hay video.

Ảnh chụp

Nếu ứng dụng của bạn sử dụng bộ nhớ có giới hạn, thì hệ thống sẽ ẩn thông tin vị trí theo mặc định. Để truy cập vào thông tin này, hãy hoàn tất các bước sau đây:

 1. Yêu cầu quyền ACCESS_MEDIA_LOCATION trong tệp kê khai của ứng dụng.
 2. Từ đối tượng MediaStore của bạn, hãy lấy lượng byte chính xác của ảnh chụp bằng cách gọi setRequireOriginal() rồi chuyển vào đó URI của ảnh chụp, như minh hoạ trong đoạn mã sau đây:

  Kotlin

  val photoUri: Uri = Uri.withAppendedPath(
      MediaStore.Images.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI,
      cursor.getString(idColumnIndex)
  )
  
  // Get location data using the Exifinterface library.
  // Exception occurs if ACCESS_MEDIA_LOCATION permission isn't granted.
  photoUri = MediaStore.setRequireOriginal(photoUri)
  contentResolver.openInputStream(photoUri)?.use { stream ->
    ExifInterface(stream).run {
      // If lat/long is null, fall back to the coordinates (0, 0).
      val latLong = latLong ?: doubleArrayOf(0.0, 0.0)
    }
  }
  

  Java

  Uri photoUri = Uri.withAppendedPath(
      MediaStore.Images.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI,
      cursor.getString(idColumnIndex));
  
  final double[] latLong;
  
  // Get location data using the Exifinterface library.
  // Exception occurs if ACCESS_MEDIA_LOCATION permission isn't granted.
  photoUri = MediaStore.setRequireOriginal(photoUri);
  InputStream stream = getContentResolver().openInputStream(photoUri);
  if (stream != null) {
    ExifInterface exifInterface = new ExifInterface(stream);
    double[] returnedLatLong = exifInterface.getLatLong();
  
    // If lat/long is null, fall back to the coordinates (0, 0).
    latLong = returnedLatLong != null ? returnedLatLong : new double[2];
  
    // Don't reuse the stream associated with
    // the instance of "ExifInterface".
    stream.close();
  } else {
    // Failed to load the stream, so return the coordinates (0, 0).
    latLong = new double[2];
  }
  

Video

Để truy cập vào thông tin vị trí trong siêu dữ liệu của một video, hãy sử dụng lớp MediaMetadataRetriever như trong đoạn mã sau đây. Ứng dụng của bạn không cần yêu cầu cấp thêm bất kỳ quyền nào để sử dụng lớp này.

Kotlin

val retriever = MediaMetadataRetriever()
val context = applicationContext

// Find the videos that are stored on a device by querying the video collection.
val query = ContentResolver.query(
  collection,
  projection,
  selection,
  selectionArgs,
  sortOrder
)
query?.use { cursor ->
  val idColumn = cursor.getColumnIndexOrThrow(MediaStore.Video.Media._ID)
  while (cursor.moveToNext()) {
    val id = cursor.getLong(idColumn)
    val videoUri: Uri = ContentUris.withAppendedId(
      MediaStore.Video.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI,
      id
    )
    extractVideoLocationInfo(videoUri)
  }
}

private fun extractVideoLocationInfo(videoUri: Uri) {
  try {
    retriever.setDataSource(context, videoUri)
  } catch (e: RuntimeException) {
    Log.e(APP_TAG, "Cannot retrieve video file", e)
  }
  // Metadata uses a standardized format.
  val locationMetadata: String? =
      retriever.extractMetadata(MediaMetadataRetriever.METADATA_KEY_LOCATION)
}

Java

MediaMetadataRetriever retriever = new MediaMetadataRetriever();
Context context = getApplicationContext();

// Find the videos that are stored on a device by querying the video collection.
try (Cursor cursor = context.getContentResolver().query(
  collection,
  projection,
  selection,
  selectionArgs,
  sortOrder
)) {
  int idColumn = cursor.getColumnIndexOrThrow(MediaStore.Video.Media._ID);
  while (cursor.moveToNext()) {
    long id = cursor.getLong(idColumn);
    Uri videoUri = ContentUris.withAppendedId(
        MediaStore.Video.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI, id);
    extractVideoLocationInfo(videoUri);
  }
}

private void extractVideoLocationInfo(Uri videoUri) {
  try {
    retriever.setDataSource(context, videoUri);
  } catch (RuntimeException e) {
    Log.e(APP_TAG, "Cannot retrieve video file", e);
  }
  // Metadata uses a standardized format.
  String locationMetadata = retriever.extractMetadata(
      MediaMetadataRetriever.METADATA_KEY_LOCATION);
}

Chia sẻ

Một số ứng dụng cho phép người dùng chia sẻ tệp nội dung nghe nhìn với nhau. Ví dụ: ứng dụng mạng xã hội cho phép người dùng chia sẻ ảnh và video với bạn bè.

Để chia sẻ các tệp nội dung nghe nhìn, hãy sử dụng URI content://, như đề xuất trong hướng dẫn tạo một nhà cung cấp nội dung.

Phân bổ các tệp phương tiện cho ứng dụng

Khi bạn bật bộ nhớ có giới hạn cho một ứng dụng nhắm mục tiêu đến Android 10 trở lên, hệ thống phân bổ ứng dụng vào từng tệp phương tiện, xác định các tệp mà ứng dụng của bạn có thể truy cập khi chưa yêu cầu cấp bất kỳ quyền truy cập vào bộ nhớ nào. Mỗi tệp chỉ có thể được phân bổ cho một ứng dụng. Do đó, nếu ứng dụng của bạn tạo một tệp phương tiện được lưu trữ trong bộ sưu tập phương tiện ảnh, video hoặc tệp âm thanh, thì ứng dụng sẽ có quyền truy cập vào tệp đó.

Tuy nhiên, nếu người dùng gỡ cài đặt rồi cài đặt lại ứng dụng của bạn, thì bạn phải yêu cầu READ_EXTERNAL_STORAGE để truy cập vào các tệp mà ứng dụng của bạn đã tạo ban đầu. Yêu cầu cấp quyền này là bắt buộc vì hệ thống xem xét tệp được phân bổ cho phiên bản đã cài đặt trước đó của ứng dụng, thay vì phiên bản mới cài đặt.

Thêm một mục

Để thêm một mục nội dung nghe nhìn vào bộ sưu tập hiện có, hãy dùng mã tương tự như sau. Đoạn mã này truy cập phương tiện VOLUME_EXTERNAL_PRIMARY trên các thiết bị chạy Android 10 trở lên. Lý do là vì trên các thiết bị này, bạn chỉ có thể sửa đổi nội dung của một phương tiện nếu đó là phương tiện chính, như mô tả trong phần Phương tiện bộ nhớ.

Kotlin

// Add a specific media item.
val resolver = applicationContext.contentResolver

// Find all audio files on the primary external storage device.
val audioCollection =
  if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.Q) {
    MediaStore.Audio.Media.getContentUri(
      MediaStore.VOLUME_EXTERNAL_PRIMARY
    )
  } else {
    MediaStore.Audio.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI
  }

// Publish a new song.
val newSongDetails = ContentValues().apply {
  put(MediaStore.Audio.Media.DISPLAY_NAME, "My Song.mp3")
}

// Keep a handle to the new song's URI in case you need to modify it
// later.
val myFavoriteSongUri = resolver
    .insert(audioCollection, newSongDetails)

Java

// Add a specific media item.
ContentResolver resolver = getApplicationContext()
    .getContentResolver();

// Find all audio files on the primary external storage device.
Uri audioCollection;
if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.Q) {
  audioCollection = MediaStore.Audio.Media
      .getContentUri(MediaStore.VOLUME_EXTERNAL_PRIMARY);
} else {
  audioCollection = MediaStore.Audio.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI;
}

// Publish a new song.
ContentValues newSongDetails = new ContentValues();
newSongDetails.put(MediaStore.Audio.Media.DISPLAY_NAME,
    "My Song.mp3");

// Keep a handle to the new song's URI in case you need to modify it
// later.
Uri myFavoriteSongUri = resolver
    .insert(audioCollection, newSongDetails);

Chuyển đổi trạng thái đang chờ xử lý cho các tệp phương tiện

Nếu ứng dụng của bạn thực hiện các thao tác có thể tốn nhiều thời gian, chẳng hạn như ghi vào các tệp nội dung nghe nhìn, thì bạn nên có quyền truy cập độc quyền vào tệp khi tệp đang được xử lý. Trên các thiết bị chạy Android 10 trở lên, ứng dụng của bạn có thể lấy quyền truy cập độc quyền này bằng cách đặt giá trị của cờ IS_PENDING thành 1. Chỉ ứng dụng của bạn mới có thể xem tệp cho đến khi ứng dụng thay đổi giá trị của IS_PENDING về 0.

Đoạn mã sau đó dựa trên đoạn mã trước đó. Đoạn mã này cho biết cách sử dụng cờ IS_PENDING khi lưu trữ một bài hát dài trong thư mục tương ứng với bộ sưu tập MediaStore.Audio:

Kotlin

// Add a media item that other apps don't see until the item is
// fully written to the media store.
val resolver = applicationContext.contentResolver

// Find all audio files on the primary external storage device.
val audioCollection =
  if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.Q) {
    MediaStore.Audio.Media.getContentUri(
      MediaStore.VOLUME_EXTERNAL_PRIMARY
    )
  } else {
    MediaStore.Audio.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI
  }

val songDetails = ContentValues().apply {
  put(MediaStore.Audio.Media.DISPLAY_NAME, "My Workout Playlist.mp3")
  put(MediaStore.Audio.Media.IS_PENDING, 1)
}

val songContentUri = resolver.insert(audioCollection, songDetails)

// "w" for write.
resolver.openFileDescriptor(songContentUri, "w", null).use { pfd ->
  // Write data into the pending audio file.
}

// Now that you're finished, release the "pending" status and let other apps
// play the audio track.
songDetails.clear()
songDetails.put(MediaStore.Audio.Media.IS_PENDING, 0)
resolver.update(songContentUri, songDetails, null, null)

Java

// Add a media item that other apps don't see until the item is
// fully written to the media store.
ContentResolver resolver = getApplicationContext()
    .getContentResolver();

// Find all audio files on the primary external storage device.
Uri audioCollection;
if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.Q) {
  audioCollection = MediaStore.Audio.Media
      .getContentUri(MediaStore.VOLUME_EXTERNAL_PRIMARY);
} else {
  audioCollection = MediaStore.Audio.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI;
}

ContentValues songDetails = new ContentValues();
songDetails.put(MediaStore.Audio.Media.DISPLAY_NAME,
    "My Workout Playlist.mp3");
songDetails.put(MediaStore.Audio.Media.IS_PENDING, 1);

Uri songContentUri = resolver
    .insert(audioCollection, songDetails);

// "w" for write.
try (ParcelFileDescriptor pfd =
    resolver.openFileDescriptor(songContentUri, "w", null)) {
  // Write data into the pending audio file.
}

// Now that you're finished, release the "pending" status and let other apps
// play the audio track.
songDetails.clear();
songDetails.put(MediaStore.Audio.Media.IS_PENDING, 0);
resolver.update(songContentUri, songDetails, null, null);

Gợi ý về vị trí tệp

Khi ứng dụng của bạn lưu trữ nội dung nghe nhìn trên một thiết bị chạy Android 10, nội dung nghe nhìn được sắp xếp dựa trên loại nội dung nghe nhìn theo mặc định. Ví dụ: theo mặc định, các tệp hình ảnh mới sẽ được đặt trong thư mục Environment.DIRECTORY_PICTURES, tương ứng với bộ sưu tập MediaStore.Images.

Nếu ứng dụng của bạn biết một vị trí cụ thể có thể lưu trữ các tệp, chẳng hạn như album ảnh có tên là Pictures/MyVacationPictures, bạn có thể đặt MediaColumns.RELATIVE_PATH để cung cấp cho hệ thống gợi ý về vị trí lưu trữ các tệp mới ghi.

Cập nhật một mục

Để cập nhật tệp nội dung nghe nhìn mà ứng dụng của bạn sở hữu, hãy dùng mã tương tự như sau:

Kotlin

// Updates an existing media item.
val mediaId = // MediaStore.Audio.Media._ID of item to update.
val resolver = applicationContext.contentResolver

// When performing a single item update, prefer using the ID.
val selection = "${MediaStore.Audio.Media._ID} = ?"

// By using selection + args you protect against improper escaping of // values.
val selectionArgs = arrayOf(mediaId.toString())

// Update an existing song.
val updatedSongDetails = ContentValues().apply {
  put(MediaStore.Audio.Media.DISPLAY_NAME, "My Favorite Song.mp3")
}

// Use the individual song's URI to represent the collection that's
// updated.
val numSongsUpdated = resolver.update(
    myFavoriteSongUri,
    updatedSongDetails,
    selection,
    selectionArgs)

Java

// Updates an existing media item.
long mediaId = // MediaStore.Audio.Media._ID of item to update.
ContentResolver resolver = getApplicationContext()
    .getContentResolver();

// When performing a single item update, prefer using the ID.
String selection = MediaStore.Audio.Media._ID + " = ?";

// By using selection + args you protect against improper escaping of
// values. Here, "song" is an in-memory object that caches the song's
// information.
String[] selectionArgs = new String[] { getId().toString() };

// Update an existing song.
ContentValues updatedSongDetails = new ContentValues();
updatedSongDetails.put(MediaStore.Audio.Media.DISPLAY_NAME,
    "My Favorite Song.mp3");

// Use the individual song's URI to represent the collection that's
// updated.
int numSongsUpdated = resolver.update(
    myFavoriteSongUri,
    updatedSongDetails,
    selection,
    selectionArgs);

Nếu bộ nhớ có giới hạn không có sẵn hoặc không được bật, quá trình được thể hiện trong đoạn mã trước đó cũng sẽ hoạt động cho các tệp mà ứng dụng của bạn không sở hữu.

Cập nhật trong mã gốc

Nếu bạn cần ghi tệp phương tiện bằng thư viện gốc, hãy truyền chỉ số mô tả tệp liên kết của tệp từ mã dựa trên Java hoặc dựa trên Kotlin vào mã gốc của bạn.

Đoạn mã sau đây cho biết cách truyền chỉ số mô tả tệp của đối tượng nội dung phương tiện vào mã gốc của ứng dụng:

Kotlin

val contentUri: Uri = ContentUris.withAppendedId(
    MediaStore.Audio.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI,
    cursor.getLong(BaseColumns._ID))
val fileOpenMode = "r"
val parcelFd = resolver.openFileDescriptor(contentUri, fileOpenMode)
val fd = parcelFd?.detachFd()
// Pass the integer value "fd" into your native code. Remember to call
// close(2) on the file descriptor when you're done using it.

Java

Uri contentUri = ContentUris.withAppendedId(
    MediaStore.Audio.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI,
    cursor.getLong(Integer.parseInt(BaseColumns._ID)));
String fileOpenMode = "r";
ParcelFileDescriptor parcelFd =
    resolver.openFileDescriptor(contentUri, fileOpenMode);
if (parcelFd != null) {
  int fd = parcelFd.detachFd();
  // Pass the integer value "fd" into your native code. Remember to call
  // close(2) on the file descriptor when you're done using it.
}

Cập nhật tệp nội dung nghe nhìn của các ứng dụng khác

Nếu ứng dụng của bạn sử dụng bộ nhớ có giới hạn, thì thường không thể cập nhật tệp nội dung nghe nhìn mà một ứng dụng khác đã đóng góp cho kho nội dung nghe nhìn.

Tuy nhiên, bạn vẫn có thể xin người dùng đồng ý cho sửa đổi tệp bằng cách bắt (catch) RecoverableSecurityException mà nền tảng đưa ra (throw). Khi đó, bạn có thể yêu cầu người dùng cấp cho ứng dụng của bạn quyền ghi vào mục cụ thể đó, như minh hoạ trong đoạn mã sau:

Kotlin

// Apply a grayscale filter to the image at the given content URI.
try {
  // "w" for write.
  contentResolver.openFileDescriptor(image-content-uri, "w")?.use {
    setGrayscaleFilter(it)
  }
} catch (securityException: SecurityException) {
  if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.Q) {
    val recoverableSecurityException = securityException as?
      RecoverableSecurityException ?:
      throw RuntimeException(securityException.message, securityException)

    val intentSender =
      recoverableSecurityException.userAction.actionIntent.intentSender
    intentSender?.let {
      startIntentSenderForResult(intentSender, image-request-code,
          null, 0, 0, 0, null)
    }
  } else {
    throw RuntimeException(securityException.message, securityException)
  }
}

Java

try {
  // "w" for write.
  ParcelFileDescriptor imageFd = getContentResolver()
      .openFileDescriptor(image-content-uri, "w");
  setGrayscaleFilter(imageFd);
} catch (SecurityException securityException) {
  if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.Q) {
    RecoverableSecurityException recoverableSecurityException;
    if (securityException instanceof RecoverableSecurityException) {
      recoverableSecurityException =
          (RecoverableSecurityException)securityException;
    } else {
      throw new RuntimeException(
          securityException.getMessage(), securityException);
    }
    IntentSender intentSender =recoverableSecurityException.getUserAction()
        .getActionIntent().getIntentSender();
    startIntentSenderForResult(intentSender, image-request-code,
        null, 0, 0, 0, null);
  } else {
    throw new RuntimeException(
        securityException.getMessage(), securityException);
  }
}

Hoàn tất quá trình này mỗi khi ứng dụng của bạn cần sửa đổi một tệp nội dung nghe nhìn mà ứng dụng không tạo.

Ngoài ra, nếu ứng dụng của bạn chạy trên Android 11 trở lên, bạn có thể cho phép người dùng cấp cho ứng dụng quyền ghi vào một nhóm tệp nội dung nghe nhìn. Sử dụng phương thức createWriteRequest(), như mô tả trong phần về cách quản lý các nhóm tệp nội dung nghe nhìn.

Nếu ứng dụng của bạn có một trường hợp sử dụng khác không được bộ nhớ có giới hạn hỗ trợ, hãy gửi một yêu cầu về tính năngtạm thời chọn không sử dụng bộ nhớ có giới hạn.

Xoá một mục

Để xoá một mục mà ứng dụng của bạn không còn cần đến trong kho phương tiện, hãy sử dụng logic tương tự như trong đoạn mã sau:

Kotlin

// Remove a specific media item.
val resolver = applicationContext.contentResolver

// URI of the image to remove.
val imageUri = "..."

// WHERE clause.
val selection = "..."
val selectionArgs = "..."

// Perform the actual removal.
val numImagesRemoved = resolver.delete(
    imageUri,
    selection,
    selectionArgs)

Java

// Remove a specific media item.
ContentResolver resolver = getApplicationContext()
    getContentResolver();

// URI of the image to remove.
Uri imageUri = "...";

// WHERE clause.
String selection = "...";
String[] selectionArgs = "...";

// Perform the actual removal.
int numImagesRemoved = resolver.delete(
    imageUri,
    selection,
    selectionArgs);

Nếu bộ nhớ có giới hạn không có sẵn hoặc không được bật, bạn có thể sử dụng đoạn mã trước đó để xoá các tệp mà các ứng dụng khác sở hữu. Tuy nhiên, nếu bật bộ nhớ có giới hạn, bạn vẫn cần bắt RecoverableSecurityException cho mỗi tệp mà ứng dụng của bạn muốn xoá, như mô tả trong phần về cách cập nhật các mục nội dung nghe nhìn.

Nếu ứng dụng của bạn chạy trên Android 11 trở lên, bạn có thể cho phép người dùng chọn một nhóm tệp nội dung nghe nhìn cần xoá. Sử dụng phương thức createTrashRequest() hoặc phương thức createDeleteRequest(), như mô tả trong phần về cách quản lý các nhóm tệp nội dung nghe nhìn.

Nếu ứng dụng của bạn có một trường hợp sử dụng khác không được bộ nhớ có giới hạn hỗ trợ, hãy gửi một yêu cầu về tính năngtạm thời chọn không sử dụng bộ nhớ có giới hạn.

Phát hiện bản cập nhật cho các tệp phương tiện

Ứng dụng của bạn có thể cần xác định những phương tiện bộ nhớ chứa các tệp phương tiện mà các ứng dụng đã thêm hoặc sửa đổi, so với thời điểm trước đó. Để phát hiện những thay đổi này sao cho đáng tin cậy nhất, hãy chuyển phương tiện bộ nhớ liên quan vào getGeneration(). Miễn là phiên bản kho phương tiện không thay đổi, thì giá trị trả về của phương thức này sẽ tăng đơn điệu theo thời gian.

Cụ thể, getGeneration() sẽ có hiệu quả cao hơn so với ngày trong các cột nội dung nghe nhìn, chẳng hạn như DATE_ADDEDDATE_MODIFIED. Đó là vì các giá trị cột nội dung nghe nhìn đó có thể thay đổi khi một ứng dụng gọi setLastModified() hoặc khi người dùng thay đổi đồng hồ hệ thống.

Quản lý các nhóm tệp phương tiện

Trên Android 11 trở lên, bạn có thể yêu cầu người dùng chọn một nhóm tệp phương tiện, sau đó cập nhật các tệp phương tiện này trong một thao tác. Các phương thức này cho tính nhất quán tốt hơn giữa các thiết bị và giúp người dùng quản lý các bộ sưu tập phương tiện của họ dễ dàng hơn.

Các phương thức cung cấp chức năng "cập nhật theo lô" này bao gồm:

createWriteRequest()
Yêu cầu người dùng cấp cho ứng dụng của bạn quyền ghi vào nhóm tệp nội dung nghe nhìn đã chỉ định.
createFavoriteRequest()
Yêu cầu người dùng đánh dấu các tệp nội dung nghe nhìn đã chỉ định là một số nội dung nghe nhìn "yêu thích" trên thiết bị. Bất kỳ ứng dụng nào có quyền đọc tệp này đều có thể thấy rằng người dùng đã đánh dấu tệp là "yêu thích".
createTrashRequest()

Yêu cầu người dùng cho các tệp nội dung nghe nhìn đã chỉ định vào thùng rác của thiết bị. Các mục trong thùng rác sẽ bị xoá vĩnh viễn sau một khoảng thời gian do hệ thống xác định.

createDeleteRequest()

Yêu cầu người dùng xoá vĩnh viễn ngay các tệp phương tiện đã chỉ định mà không cần cho vào thùng rác trước.

Sau khi gọi bất kỳ phương thức nào trong số này, hệ thống sẽ tạo một đối tượng PendingIntent. Sau khi ứng dụng của bạn gọi ra ý định này, người dùng sẽ thấy hộp thoại yêu cầu họ đồng ý cho ứng dụng của bạn cập nhật hoặc xoá các tệp phương tiện đã chỉ định.

Ví dụ về cách định cấu trúc lệnh gọi tới createWriteRequest():

Kotlin

val urisToModify = /* A collection of content URIs to modify. */
val editPendingIntent = MediaStore.createWriteRequest(contentResolver,
    urisToModify)

// Launch a system prompt requesting user permission for the operation.
startIntentSenderForResult(editPendingIntent.intentSender, EDIT_REQUEST_CODE,
  null, 0, 0, 0)

Java

List<Uri> urisToModify = /* A collection of content URIs to modify. */
PendingIntent editPendingIntent = MediaStore.createWriteRequest(contentResolver,
         urisToModify);

// Launch a system prompt requesting user permission for the operation.
startIntentSenderForResult(editPendingIntent.getIntentSender(),
  EDIT_REQUEST_CODE, null, 0, 0, 0);

Đánh giá phản hồi của người dùng. Nếu người dùng đã đồng ý, hãy tiến hành thao tác với nội dung phương tiện. Nếu không, hãy giải thích cho người dùng biết lý do ứng dụng của bạn cần được cấp quyền:

Kotlin

override fun onActivityResult(requestCode: Int, resultCode: Int,
         data: Intent?) {
  ...
  when (requestCode) {
    EDIT_REQUEST_CODE ->
      if (resultCode == Activity.RESULT_OK) {
        /* Edit request granted; proceed. */
      } else {
        /* Edit request not granted; explain to the user. */
      }
  }
}

Java

@Override
protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode,
          @Nullable Intent data) {
  ...
  if (requestCode == EDIT_REQUEST_CODE) {
    if (resultCode == Activity.RESULT_OK) {
      /* Edit request granted; proceed. */
    } else {
      /* Edit request not granted; explain to the user. */
    }
  }
}

Bạn có thể sử dụng cùng một mẫu chung này với createFavoriteRequest(), createTrashRequest(), và createDeleteRequest().

Quyền quản lý nội dung phương tiện

Người dùng có thể tin tưởng cho một ứng dụng cụ thể phụ trách quản lý nội dung phương tiện, chẳng hạn như chỉnh sửa thường xuyên các tệp phương tiện. Nếu ứng dụng của bạn nhắm mục tiêu đến Android 11 trở lên và không phải là ứng dụng thư viện mặc định của thiết bị, bạn phải hiển thị hộp thoại xác nhận cho người dùng mỗi khi ứng dụng cố gắng sửa đổi hoặc xoá tệp.

Nếu ứng dụng của bạn nhắm mục tiêu đến Android 12 (API cấp 31) trở lên, thì bạn có thể yêu cầu người dùng cấp cho ứng dụng của bạn quyền đặc biệt là quản lý nội dung nghe nhìn. Quyền này cho phép ứng dụng của bạn thực hiện từng thao tác sau trên tệp mà không cần nhắc người dùng:

Để làm được điều này, vui lòng hoàn thành các bước sau:

 1. Khai báo quyền MANAGE_MEDIA và quyền READ_EXTERNAL_STORAGE trong tệp kê khai của ứng dụng.

  Để gọi createWriteRequest() mà không hiển thị hộp thoại xác nhận, bạn cũng cần khai báo quyền ACCESS_MEDIA_LOCATION.

 2. Trong ứng dụng của bạn, hãy hiển thị một giao diện cho người dùng để giải thích lý do họ nên cấp quyền quản lý nội dung nghe nhìn cho ứng dụng của bạn.

 3. Gọi thao tác theo ý định ACTION_REQUEST_MANAGE_MEDIA. Thao tác này sẽ đưa người dùng đến màn hình Media management apps (Ứng dụng quản lý nội dung phương tiện) trong phần cài đặt hệ thống. Từ đây, người dùng có thể cấp quyền truy cập đặc biệt cho ứng dụng.

Các trường hợp sử dụng yêu cầu phương án thay thế cho kho phương tiện

Nếu ứng dụng của bạn chủ yếu thực hiện một trong các vai trò sau đây, hãy cân nhắc phương án thay thế cho các API MediaStore.

Làm việc với các loại tệp khác

Nếu ứng dụng của bạn làm việc với các tài liệu và tệp không chỉ chứa nội dung nghe nhìn, chẳng hạn như các tệp có đuôi EPUB hoặc PDF, hãy sử dụng thao tác theo ý định ACTION_OPEN_DOCUMENT, như mô tả trong phần hướng dẫn về cách lưu trữ và truy cập vào tài liệu cũng như các tệp khác.

Tính năng chia sẻ tệp trong các ứng dụng đồng hành

Trong trường hợp bạn cung cấp một bộ ứng dụng đồng hành – chẳng hạn như ứng dụng nhắn tin và ứng dụng hồ sơ – hãy thiết lập tính năng chia sẻ tệp bằng cách sử dụng các URI content://. Quy trình công việc này cũng là phương pháp hay nhất về bảo mật.

Tài nguyên khác

Để biết thêm thông tin về cách lưu trữ và truy cập nội dung phương tiện, hãy tham khảo các tài nguyên sau.

Mẫu

Video