Các hạn chế về quản lý nguồn điện

Như đã mô tả trong phần Quản lý nguồn điện, hệ thống có thể áp dụng các hạn chế về nguồn điện đối với ứng dụng vì một số lý do. Bảng sau đây trình bày các quy định hạn chế hiện tại. Những hạn chế này không áp dụng trong khi thiết bị đang sạc.

Trong từng trường hợp, chế độ cài đặt hạn chế nhất có thể áp dụng là chế độ cài đặt có hiệu lực. Ví dụ như nếu Trình tiết kiệm pin đang hoạt động và ứng dụng nằm trong bộ chứa Hiếm, thì các hạn chế nghiêm ngặt hơn dành cho Bộ chứa chế độ chờ ứng dụng đối với Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase (FCM) sẽ được áp dụng.

Lưu ý: Các giá trị trong bảng này có thể thay đổi. Sau đây là các ví dụ minh hoạ. Việc cải thiện sự cân bằng giữa thời lượng pin và mức độ kịp thời của các bản cập nhật nội dung có thể khiến chúng thay đổi.

Cài đặt Công việc * Chuông báo Mạng † Gửi thông báo qua đám mây của Firebase §
Người dùng hạn chế hoạt động trong nền
Đã bật chế độ hạn chế: Không bao giờ Không bao giờ Không có hạn chế Không có hạn chế
Nghỉ
Chế độ nghỉ đang hoạt động: Đã hoãn cửa sổ Chuông báo thông thường: Tuân theo thời lượng

Chuông báo không chính xác khi ở chế độ rảnh: Giới hạn ở mức cứ 9 phút sẽ có 1 chuông báo

Chuông báo chính xác khi ở chế độ rảnh: Giới hạn ở mức cứ 1 giờ sẽ có 72 chuông báo
Đã hoãn cửa sổ Mức độ ưu tiên cao: Không hạn chế

Mức độ ưu tiên bình thường: Tuân theo thời lượng
Bộ chứa ở chế độ chờ của ứng dụng
(theo nhóm)
Trước Android 13 (API cấp 33)
Hoạt động: Không có hạn chế Không có hạn chế Không có hạn chế Không có hạn chế
Thời lượng làm việc: Giới hạn ở mức cứ 2 giờ là 10 phút Giới hạn ở mức cứ mỗi giờ là 10 phút Không có hạn chế Không có hạn chế
Thường xuyên: Giới hạn ở mức cứ 8 giờ là 10 phút Giới hạn ở mức cứ mỗi giờ là 2 phút Không có hạn chế Mức độ ưu tiên cao: 10/ngày
Hiếm: Giới hạn ở mức cứ 24 giờ là 10 phút Giới hạn ở mức cứ mỗi giờ là 1 phút Đã tắt Mức độ ưu tiên cao: 5/ngày
Bị hạn chế: Một lần mỗi ngày Một chuông báo mỗi ngày, có thể là báo thức chính xác hoặc báo thức không chính xác Đã tắt Mức độ ưu tiên cao: 5/ngày

* Nếu các quy định hạn chế về công việc có hiệu lực, thì ứng dụng sẽ được cấp một thời lượng là 10 phút theo khoảng thời gian đã chỉ định. Khi hết 10 phút, mọi công việc sẽ bị hoãn đến thời lượng tiếp theo.

† Nếu quyền truy cập mạng bị hạn chế, thì ứng dụng sẽ được cấp thời lượng là 10 phút để dùng mạng trong khoảng thời gian đã chỉ định.

§ Nếu bạn giới hạn số lượng thông báo FCM có mức độ ưu tiên cao, thì tất cả các thông báo tiếp theo sẽ được xem là có mức độ ưu tiên bình thường. Hãy lưu ý rằng giới hạn về thông báo có mức độ ưu tiên cao được chỉ định cho Bộ chứa chế độ chờ ứng dụng chỉ áp dụng cho Android 12 (API cấp 32) trở xuống. Để biết các nguyên tắc hiện hành về thông báo có mức độ ưu tiên cao, vui lòng tham khảo bài viết Đặt và quản lý mức độ ưu tiên của thông báo.