Thay đổi về hành vi: tất cả ứng dụng

Nền tảng Android 13 có các thay đổi về hành vi có thể ảnh hưởng đến ứng dụng của bạn. Những thay đổi về hành vi sau đây áp dụng cho tất cả ứng dụng khi chúng chạy trên Android 13, bất kể targetSdkVersion. Bạn nên kiểm thử ứng dụng rồi sửa đổi để hỗ trợ những thay đổi này cho phù hợp (nếu cần).

Ngoài ra, hãy nhớ tham khảo danh sách thay đổi về hành vi chỉ ảnh hưởng đến những ứng dụng nhắm đến Android 13.

Hiệu suất và pin

Trình quản lý tác vụ

Ở cuối ngăn thông báo là một nút cho biết số lượng ứng dụng hiện đang chạy ở chế độ nền. Khi bạn nhấn vào nút này, một hộp thoại sẽ xuất hiện và liệt kê tên của các ứng dụng. Nút Dừng nằm ở bên phải của mỗi ứng dụng
Hình 1. Quy trình công việc cho Trình quản lý tác vụ , cho phép người dùng dừng các ứng dụng đang có các dịch vụ trên nền trước. Quy trình này chỉ xuất hiện trên các thiết bị chạy Android 13 trở lên.

Kể từ Android 13 (API cấp 33), người dùng có thể hoàn tất quy trình công việc trên ngăn thông báo để dừng các ứng dụng đang có các dịch vụ trên nền trước, như minh hoạ trong hình 1. Thành phần tương tác này được gọi là Task Manager (Trình quản lý tác vụ). Các ứng dụng phải có khả năng xử lý việc dừng do người dùng khởi tạo.

Cải thiện quá trình xử lý công việc tìm nạp trước bằng JobScheduler

JobScheduler cung cấp một cách để các ứng dụng đánh dấu các công việc cụ thể là công việc "tìm nạp trước" (sử dụng JobInfo.Builder.setPrefetch()). Tức là tốt nhất là các ứng dụng đó nên chạy gần với lần khởi chạy ứng dụng tiếp theo để cải thiện trải nghiệm người dùng. Trước đây, JobScheduler chỉ sử dụng tín hiệu này để cho phép tìm nạp trước các công việc có cơ hội sử dụng dữ liệu trống hoặc dư thừa.

Trong Android 13 (API cấp 33) trở lên, hệ thống sẽ cố gắng xác định thời điểm chạy ứng dụng tiếp theo và sử dụng thông tin ước tính đó để chạy các công việc tìm nạp trước. Ứng dụng nên cố gắng sử dụng các công việc tìm nạp trước cho mọi công việc mà ứng dụng muốn thực hiện trước lần khởi chạy ứng dụng tiếp theo.

Sử dụng tài nguyên pin

Android 13 (API cấp 33) cung cấp các cách sau để hệ thống quản lý thời lượng pin của thiết bị hiệu quả hơn:

Khi bạn kiểm thử ứng dụng có những thay đổi này, hãy nhớ kiểm tra những nội dung sau:

 • Kiểm thử cách ứng dụng của bạn phản hồi khi hệ thống đặt ứng dụng đó vào Bộ chứa chế độ chờ ứng dụng"bị hạn chế". Sử dụng lệnh Cầu gỡ lỗi Android (ADB) sau đây để chỉ định ứng dụng của bạn vào bộ chứa này:

  adb shell am set-standby-bucket PACKAGE_NAME restricted
  
 • Kiểm thử cách ứng dụng của bạn phản hồi các quy định hạn chế thường áp dụng sau đây cho những ứng dụng ở trạng thái"bị hạn chế" về mức sử dụng pin ở chế độ nền:

  • Không thể khởi chạy dịch vụ trên nền trước
  • Các dịch vụ trên nền trước hiện có sẽ bị xoá khỏi nền trước
  • Chuông báo không được kích hoạt
  • Công việc không được thực thi

  Sử dụng lệnh ADB sau đây để đặt ứng dụng của bạn ở trạng thái "bị hạn chế" sau:

  adb shell cmd appops set PACKAGE_NAME RUN_ANY_IN_BACKGROUND ignore
  

Hạn mức thông báo qua đám mây của Firebase (FCM) có mức độ ưu tiên cao

Android 13 (API cấp 33) cập nhật các hạn mức đối với Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase (FCM) để cải thiện độ tin cậy của quá trình phân phối FCM có mức độ ưu tiên cao cho những ứng dụng hiện thông báo phản hồi FCM có mức độ ưu tiên cao. Các tính năng sau đã thay đổi trong Android 13 (API cấp 33):

 • Nhóm chế độ chờ ứng dụng không còn xác định số lượng FCM có mức độ ưu tiên cao mà một ứng dụng có thể sử dụng.
 • Hạn mức FCM có mức độ ưu tiên cao sẽ điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng với số lượng thông báo hiển thị cho người dùng tương ứng với FCM có mức độ ưu tiên cao.

Như trong các phiên bản Android trước đây, FCM có mức độ ưu tiên cao vượt quá hạn mức sẽ bị hạ cấp xuống mức độ ưu tiên bình thường. Khi bắt đầu Dịch vụ trên nền trước (FGS) để phản hồi một FCM, bạn nên kiểm tra kết quả của RemoteMessage.getPriority() và xác nhận kết quả đó là PRIORITY_HIGH và/hoặc xử lý mọi trường hợp ngoại lệ có thể xảy ra ForegroundServiceStartNotAllowedException.

Nếu ứng dụng của bạn không phải lúc nào cũng đăng thông báo phản hồi FCM có mức độ ưu tiên cao thì bạn nên thay đổi mức độ ưu tiên của các FCM này thành bình thường để các thông báo dẫn đến thông báo không bị hạ cấp.

Quyền riêng tư

Quyền khi bắt đầu chạy đối với thông báo

Android 13 (API cấp 33) giới thiệu quyền gửi thông báo khi bắt đầu chạy: POST_NOTIFICATIONS. Thay đổi này giúp người dùng tập trung vào các thông báo quan trọng nhất với họ.

Bạn nên nhắm đến Android 13 trở lên càng sớm càng tốt để có được quyền kiểm soát bổ sung và tính linh hoạt của tính năng này.

Tìm hiểu thêm về các phương pháp hay nhất về quyền cho ứng dụng.

Ẩn nội dung nhạy cảm khỏi bảng nhớ tạm

Nếu ứng dụng của bạn cho phép người dùng sao chép nội dung nhạy cảm (chẳng hạn như mật khẩu hoặc thông tin thẻ tín dụng) vào bảng nhớ tạm, thì bạn phải thêm cờ vào ClipDescription của ClipData trước khi gọi ClipboardManager#setPrimaryClip(). Việc thêm cờ này sẽ ngăn nội dung nhạy cảm xuất hiện trong bản xem trước nội dung.

Bản xem trước văn bản sao chép không gắn cờ nội dung nhạy cảm
Bản xem trước văn bản sao chép không gắn cờ nội dung nhạy cảm.
Bản xem trước văn bản sao chép có gắn cờ nội dung nhạy cảm.
Bản xem trước văn bản sao chép có gắn cờ nội dung nhạy cảm.

Để gắn cờ nội dung nhạy cảm, hãy thêm một boolean bổ sung vào ClipDescription. Tất cả ứng dụng đều phải thực hiện việc này, bất kể cấp độ API được nhắm đến.


// When your app is compiled with the API level 33 SDK or higher
clipData.apply {
  description.extras = PersistableBundle().apply {
    putBoolean(ClipDescription.EXTRA_IS_SENSITIVE, true)
  }
}

// If your app is compiled with a lower SDK
clipData.apply {
  description.extras = PersistableBundle().apply {
    putBoolean("android.content.extra.IS_SENSITIVE", true)
  }
}

Để tìm hiểu thêm về giao diện người dùng mới của bảng nhớ tạm, hãy truy cập trang tính năng Sao chép và dán.

Bảo mật

Di chuyển khỏi mã nhận dạng người dùng chung

Nếu ứng dụng của bạn sử dụng thuộc tính android:sharedUserId không dùng nữa và không còn phụ thuộc vào chức năng của thuộc tính này nữa, bạn có thể đặt thuộc tính android:sharedUserMaxSdkVersion thành 32, như minh hoạ trong đoạn mã sau đây:

<manifest ...>
  <!-- To maintain backward compatibility, continue to use
     "android:sharedUserId" if you already added it to your manifest. -->
  android:sharedUserId="SHARED_PACKAGE_NAME"
  android:sharedUserMaxSdkVersion="32"
  ...
</manifest>

Thuộc tính này cho hệ thống biết rằng ứng dụng của bạn không còn dựa vào mã nhận dạng người dùng chung. Nếu ứng dụng của bạn khai báo android:sharedUserMaxSdkVersion và mới được cài đặt trên các thiết bị chạy Android 13 trở lên, thì ứng dụng đó sẽ hoạt động như thể bạn chưa từng xác định android:sharedUserId. Các ứng dụng đã cập nhật vẫn sử dụng mã nhận dạng người dùng chung hiện có.

Mã nhận dạng người dùng chung gây ra hành vi không xác định trong trình quản lý gói. Thay vào đó, ứng dụng của bạn nên sử dụng cơ chế giao tiếp phù hợp, chẳng hạn như nhà cung cấp nội dung và dịch vụ, để hỗ trợ khả năng tương tác giữa các thành phần dùng chung.

Trải nghiệm người dùng

Thông báo về dịch vụ trên nền trước có thể loại bỏ

Trên các thiết bị chạy Android 13 trở lên, theo mặc định, người dùng có thể đóng thông báo liên kết với dịch vụ trên nền trước.

Chức năng cốt lõi

Đã xoá bản sao cũ của quá trình triển khai dịch vụ lời nói

Android 13 xoá hoạt động triển khai SpeechService (bao gồm cả Voice IME, RecognitionServiceAPI dựa trên ý định) khỏi ứng dụng Google.

Trong Android 12, có các thay đổi sau:

 • Các chức năng của SpeechService đã được di chuyển sang ứng dụng Google Dịch vụ lời nói. Ứng dụng này đã trở thành nhà cung cấp SpeechService mặc định.
 • Chức năng RecognitionService đã được chuyển sang ứng dụng Android System Intelligence để hỗ trợ tính năng nhận dạng lời nói trên thiết bị.

Để giúp duy trì khả năng tương thích của ứng dụng trên Android 12, ứng dụng Google dùng một thành phần phản hồi với thao tác nhấn để chuyển hướng lưu lượng truy cập sang ứng dụng Dịch vụ lời nói của Google. Trong Android 13, thành phần phản hồi này sẽ bị loại bỏ.

Ứng dụng nên sử dụng trình cung cấp mặc định của thiết bị cho SpeechService, thay vì mã hoá cứng một ứng dụng cụ thể.