Các tài nguyên bổ sung dành cho các thành phần cấu trúc

Mẫu

 • Sunflower, một ứng dụng làm vườn minh hoạ các phương pháp hay nhất để phát triển trên Android bằng Android Jetpack.
 • Mẫu trình duyệt GitHub cho bộ thành phần cấu trúc Android
 • Mẫu thư viện liên kết dữ liệu Android
 • Mẫu điều hướng cơ bản cho bộ thành phần cấu trúc Android
 • Mẫu phân trang cho bộ thành phần cấu trúc Android
 • Mẫu phân trang bằng mạng cho bộ thành phần cấu trúc Android
 • Mẫu di chuyển Room
 • Mẫu Room và RxJava (Java) (Kotlin)
 • Lớp học lập trình

 • Android Room có Chế độ xem (Java) (Kotlin)
 • Lớp học lập trình về liên kết dữ liệu Android
 • Thao tác trong nền bằng WorkManager (Java) (Kotlin)
 • Lớp học lập trình về hoạt động điều hướng
 • Lớp học lập trình về hoạt động phân trang Android
 • Lớp học lập trình về Hoạt động lưu trữ dữ liệu Android
 • Lớp học lập trình về các thành phần nhận biết vòng đời của Android
 • Đào tạo

 • Udacity: Phát triển ứng dụng Android bằng Kotlin
 • Bài đăng trên blog

 • Thư viện liên kết dữ liệu Android – Từ các trường có thể quan sát đến LiveData chỉ trong 2 bước
 • Coroutine dễ dàng trong Android: viewModelScope
 • Bản phát hành ổn định cho WorkManager của Android Jetpack
 • Thay đổi về ngôn ngữ và phản mẫu AndroidViewModel
 • Room và coroutine
 • Thông tin cơ bản về WorkManager
 • Giới thiệu WorkManager
 • Liên kết dữ liệu – Các bài học đã rút ra
 • Di chuyển gia tăng từ SQLite sang Room
 • ViewModels: Hoạt động lưu trữ, onSaveInstanceState(), Khôi phục trạng thái giao diện người dùng và trình tải
 • ViewModels: Một ví dụ đơn giản
 • ViewModel và LiveData: Mẫu + Phản mẫu
 • LiveData ngoài ViewModel – Mẫu phản ứng sử dụng các Phép biến đổi và MediatorLiveData
 • LiveData có Thanh thông báo nhanh, Tính năng điều hướng và các sự kiện khác (trường hợp SingleLiveEvent)
 • Quá trình tải dữ liệu nhận biết vòng đời với các thành phần cấu trúc
 • Thao tác truy vấn cơ sở dữ liệu lớn trên Android
 • Hoạt động di chuyển Room thử nghiệm
 • Tìm hiểu hoạt động di chuyển với Room
 • 7 mẹo hay dành cho Room
 • 7 bước đến Room
 • Room + RxJava
 • Room + Thời gian
 • Giới thiệu Sunflower trên Android
 • Thông báo bản ổn định 1.0 cho thành phần kiến trúc
 • Android và kiến trúc
 • Video

 • Tính năng mới trong thành phần kiến trúc (Google I/O 2019)
 • Tính năng điều hướng Jetpack (Google I/O 2019)
 • Tìm hiểu về coroutine Kotlin trên Android (Google I/O 2019)
 • Android Jetpack: Giới thiệu WorkManager
 • Android Jetpack: Giới thiệu thành phần điều hướng
 • Tận hưởng LiveData (Hội nghị Nhà phát triển Android 2018)
 • Hoạt động duy nhất: Lý do, thời điểm và cách thức (Hội nghị Nhà phát triển Android 2018)
 • Trình làng tính năng Room (Hội nghị Nhà phát triển Android 2018)
 • Android Jetpack: tính năng mới trong Thành phần kiến trúc (Google I/O 2018)
 • Android Jetpack: cách sử dụng thông minh các Mảnh trong giao diện người dùng (Google I/O 2018)
 • Android Jetpack: dễ dàng xử lý nền bằng WorkManager (Google I/O 2018)
 • Android Jetpack: quản lý danh sách vô hạn bằng RecyclerView và tính năng phân trang (Google I/O 2018)
 • Android Jetpack: quản lý hoạt động điều hướng giao diện người dùng bằng Bộ điều khiển hoạt động điều hướng (Google I/O 2018)
 • Thành phần kiến trúc – Giải quyết vấn đề vòng đời (Google I/O 2017)
 • Thành phần kiến trúc – Hoạt động lưu trữ và ngoại tuyến (Google I/O 2017)
 • Jetpack Room
 • Jetpack LiveData
 • Hoạt động phân trang Jetpack
 • Thành phần kiến trúc – Các trường hợp sử dụng (GDD Ấn Độ 2017)
 • Android Jetpack: ViewModel