Thiết lập tính năng giám sát và cảnh báo hạn mức

Theo thời gian, hạn mức API mà ứng dụng của bạn sử dụng có thể tăng lên do ứng dụng này dùng nhiều dịch vụ hơn. Để duy trì một trải nghiệm tốt cho người dùng, bạn nên sử dụng giải pháp Giám sát trên đám mây để theo dõi mức sử dụng hạn mức API của ứng dụng này và nhận được cảnh báo khi sắp hết hạn mức.

Để thiết lập quy trình giám sát hạn mức trong giải pháp Giám sát trên đám mây, hãy hoàn tất các bước sau:

  1. Nếu cần, hãy tạo một không gian làm việc Giám sát trên đám mây cho dự án hiện tại của bạn.
  2. Trong khu vực điều hướng bên, hãy chọn Resources > Metrics Explorer (Tài nguyên > Trình khám phá chỉ số).
  3. Trong hộp Find resource type and metric (Tìm chỉ số và kiểu tài nguyên), nhập "Consumed API" (API đã sử dụng) rồi chọn kiểu tài nguyên Consumed API (API đã sử dụng).
  4. Ngoài ra, trong hộp Find resource type and metric (Tìm chỉ số và kiểu tài nguyên), nhập "serviceruntime.googleapis.com/api/request_count" rồi chọn chỉ số Request count (Số lượng yêu cầu) xuất hiện.
  5. Trong hộp Filter (Bộ lọc), nhập "service='androidcheck.googleapis.com'".
  6. Trong hộp Group by (Nhóm theo), nhập "project_id" rồi chọn nhãn tài nguyên project_id.
  7. Trong danh sách thả xuống Aggregator (Công cụ tổng hợp), chọn sum (tổng).
  8. Nếu muốn, bạn có thể sử dụng các chế độ tổng hợp nâng cao hơn để thay đổi khoảng thời gian căn chỉnh. Bạn có thể cần phải thực hiện bước định cấu hình này để giám sát số lệnh gọi được thực hiện mỗi ngày đến API Chứng thực SafetyNet.
  9. Tạo trang tổng quan và cảnh báo tuỳ chỉnh. Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn dưới đây: