Kiểm thử thao tác điều hướng

Bạn cần kiểm thử logic điều hướng của ứng dụng trước khi xuất bản để xác minh rằng ứng dụng của bạn hoạt động như mong đợi.

Thành phần Điều hướng xử lý toàn bộ việc di chuyển giữa các đích đến, truyền đối số và làm việc với FragmentManager. Các chức năng này đã trải qua kiểm thử nghiêm ngặt nên bạn không cần phải kiểm thử lại trong ứng dụng. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng cần kiểm thử là các tương tác giữa mã ứng dụng cụ thể trong các phân đoạn và NavController của các phân đoạn đó. Tài liệu hướng dẫn này trình bày một số tình huống điều hướng phổ biến và cách kiểm thử các trường hợp đó.

Kiểm thử thao tác điều hướng trong mảnh

Để kiểm thử các tương tác của mảnh với NavController tương ứng một cách riêng biệt, Navigation 2.3 trở lên sẽ cung cấp TestNavHostController với các API để thiết lập đích đến hiện tại và xác minh ngăn xếp lui sau thao tác NavController.navigate().

Bạn có thể thêm cấu phần mềm Kiểm thử thao tác điều hướng (Navigation Testing) vào dự án bằng cách thêm phần phụ thuộc sau vào tệp build.gradle của mô-đun ứng dụng:

Groovy

dependencies {
 def nav_version = "2.7.7"

 androidTestImplementation "androidx.navigation:navigation-testing:$nav_version"
}

Kotlin

dependencies {
 val nav_version = "2.7.7"

 androidTestImplementation("androidx.navigation:navigation-testing:$nav_version")
}

Giả sử bạn đang xây dựng một trò chơi đố vui. Trò chơi bắt đầu bằng title_screen và chuyển đến màn hình in_game khi người dùng nhấp vào để chơi.

Phân đoạn biểu thị title_screen có thể sẽ có dạng như sau:

Kotlin

class TitleScreen : Fragment() {
  override fun onCreateView(
    inflater: LayoutInflater,
    container: ViewGroup?,
    savedInstanceState: Bundle?
  ) = inflater.inflate(R.layout.fragment_title_screen, container, false)

  override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
    view.findViewById<Button>(R.id.play_btn).setOnClickListener {
      view.findNavController().navigate(R.id.action_title_screen_to_in_game)
    }
  }
}

Java

public class TitleScreen extends Fragment {

  @Nullable
  @Override
  public View onCreateView(@NonNull LayoutInflater inflater,
      @Nullable ViewGroup container, @Nullable Bundle savedInstanceState) {
    return inflater.inflate(R.layout.fragment_title_screen, container, false);
  }

  @Override
  public void onViewCreated(@NonNull View view, @Nullable Bundle savedInstanceState) {
    view.findViewById(R.id.play_btn).setOnClickListener(v -> {
      Navigation.findNavController(view).navigate(R.id.action_title_screen_to_in_game);
    });
  }
}

Để kiểm tra xem ứng dụng có chuyển hướng người dùng đến màn hình in_game đúng cách khi người dùng nhấp vào Play (Chơi) hay không, quy trình kiểm thử của bạn cần xác minh rằng phân đoạn này di chuyển NavController đến màn hình R.id.in_game đúng cách.

Bằng cách sử dụng kết hợp FragmentScenario, EspressoTestNavHostController, bạn có thể tạo lại các điều kiện cần thiết để kiểm thử trường hợp này, như trong ví dụ sau:

Kotlin

@RunWith(AndroidJUnit4::class)
class TitleScreenTest {

  @Test
  fun testNavigationToInGameScreen() {
    // Create a TestNavHostController
    val navController = TestNavHostController(
      ApplicationProvider.getApplicationContext())

    // Create a graphical FragmentScenario for the TitleScreen
    val titleScenario = launchFragmentInContainer<TitleScreen>()

    titleScenario.onFragment { fragment ->
      // Set the graph on the TestNavHostController
      navController.setGraph(R.navigation.trivia)

      // Make the NavController available via the findNavController() APIs
      Navigation.setViewNavController(fragment.requireView(), navController)
    }

    // Verify that performing a click changes the NavController’s state
    onView(ViewMatchers.withId(R.id.play_btn)).perform(ViewActions.click())
    assertThat(navController.currentDestination?.id).isEqualTo(R.id.in_game)
  }
}

Java

@RunWith(AndroidJUnit4.class)
public class TitleScreenTestJava {

  @Test
  public void testNavigationToInGameScreen() {

    // Create a TestNavHostController
    TestNavHostController navController = new TestNavHostController(
      ApplicationProvider.getApplicationContext());

    // Create a graphical FragmentScenario for the TitleScreen
    FragmentScenario<TitleScreen> titleScenario = FragmentScenario.launchInContainer(TitleScreen.class);

    titleScenario.onFragment(fragment ->
        // Set the graph on the TestNavHostController
        navController.setGraph(R.navigation.trivia);

        // Make the NavController available via the findNavController() APIs
        Navigation.setViewNavController(fragment.requireView(), navController)
    );

    // Verify that performing a click changes the NavController’s state
    onView(ViewMatchers.withId(R.id.play_btn)).perform(ViewActions.click());
    assertThat(navController.currentDestination.id).isEqualTo(R.id.in_game);
  }
}

Ví dụ ở trên sẽ tạo một phiên bản của TestNavHostController và gán phiên bản đó cho phân đoạn. Sau đó, ví dụ này sử dụng Espresso để điều khiển giao diện người dùng và xác minh rằng thao tác di chuyển phù hợp đã được thực hiện.

Giống như NavController thực, bạn phải gọi setGraph để khởi chạy TestNavHostController. Trong ví dụ này, phân đoạn được kiểm thử là đích đến ban đầu của biểu đồ. TestNavHostController cung cấp phương thức setCurrentDestination cho phép bạn thiết lập đích đến hiện tại (và đối số cho đích đến đó nếu muốn) để NavController có trạng thái đúng trước khi bắt đầu kiểm thử.

Không giống như phiên bản NavHostControllerNavHostFragment sử dụng, TestNavHostController không kích hoạt hành vi navigate() cơ sở (chẳng hạn như FragmentTransactionFragmentNavigator thực hiện) khi bạn gọi navigate(). Thay vào đó, nó chỉ cập nhật trạng thái của TestNavHostController ,

Kiểm thử NavigationUI bằng FragmentScenario

Trong ví dụ trước, lệnh gọi lại cho titleScenario.onFragment() được gọi sau khi phân đoạn này đã đến trạng thái RESUMED trong vòng đời. Tại thời điểm này, thành phần hiển thị của phân đoạn đã được tạo và gán. Do đó, thời điểm này trong vòng đời có lẽ đã quá muộn để kiểm thử đúng cách. Ví dụ: khi sử dụng NavigationUI cho các thành phần hiển thị trong phân đoạn (chẳng hạn như với Toolbar được kiểm soát trong phân đoạn), bạn có thể gọi phương thức thiết lập bằng NavController trước khi phân đoạn đạt đến trạng thái RESUMED. Do đó, bạn cần có cách để thiết lập TestNavHostController tại thời điểm sớm hơn trong vòng đời.

Bạn có thể viết một phân đoạn có Toolbar riêng như sau:

Kotlin

class TitleScreen : Fragment(R.layout.fragment_title_screen) {
  override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
    val navController = view.findNavController()
    view.findViewById<Toolbar>(R.id.toolbar).setupWithNavController(navController)
  }
}

Java

public class TitleScreen extends Fragment {
  public TitleScreen() {
    super(R.layout.fragment_title_screen);
  }

  @Override
  public void onViewCreated(@NonNull View view, @Nullable Bundle savedInstanceState) {
    NavController navController = Navigation.findNavController(view);
    view.findViewById(R.id.toolbar).setupWithNavController(navController);
  }
}

Ở đây, chúng ta cần tạo NavController trước thời điểm onViewCreated() được gọi. Cách sử dụng onFragment() như trước đó sẽ thiết lập TestNavHostController quá muộn trong vòng đời, khiến lệnh gọi findNavController() không thành công.

FragmentScenario cung cấp giao diện FragmentFactory. Bạn có thể sử dụng giao diện này để tạo lệnh gọi lại cho các sự kiện trong vòng đời. Bạn có thể kết hợp với Fragment.getViewLifecycleOwnerLiveData() để nhận lệnh gọi lại ngay sau onCreateView(), như trong ví dụ sau:

Kotlin

val scenario = launchFragmentInContainer {
  TitleScreen().also { fragment ->

    // In addition to returning a new instance of our Fragment,
    // get a callback whenever the fragment’s view is created
    // or destroyed so that we can set the NavController
    fragment.viewLifecycleOwnerLiveData.observeForever { viewLifecycleOwner ->
      if (viewLifecycleOwner != null) {
        // The fragment’s view has just been created
        navController.setGraph(R.navigation.trivia)
        Navigation.setViewNavController(fragment.requireView(), navController)
      }
    }
  }
}

Java

FragmentScenario<TitleScreen> scenario =
FragmentScenario.launchInContainer(
    TitleScreen.class, null, new FragmentFactory() {
  @NonNull
  @Override
  public Fragment instantiate(@NonNull ClassLoader classLoader,
      @NonNull String className,
      @Nullable Bundle args) {
    TitleScreen titleScreen = new TitleScreen();

    // In addition to returning a new instance of our fragment,
    // get a callback whenever the fragment’s view is created
    // or destroyed so that we can set the NavController
    titleScreen.getViewLifecycleOwnerLiveData().observeForever(new Observer<LifecycleOwner>() {
      @Override
      public void onChanged(LifecycleOwner viewLifecycleOwner) {

        // The fragment’s view has just been created
        if (viewLifecycleOwner != null) {
          navController.setGraph(R.navigation.trivia);
          Navigation.setViewNavController(titleScreen.requireView(), navController);
        }

      }
    });
    return titleScreen;
  }
});

Khi sử dụng kỹ thuật này, NavController sẽ có mặt trước khi gọi onViewCreated(), cho phép phân đoạn sử dụng các phương thức NavigationUI mà không gặp sự cố.

Kiểm thử tương tác với các mục ngăn xếp lui

Khi tương tác với các mục ngăn xếp lui , TestNavHostController cho phép bạn kết nối bộ điều khiển với kiểm thử cho LifecycleOwner, ViewModelStoreOnBackPressedDispatcher bằng cách sử dụng các API kế thừa từ NavHostController.

Ví dụ: khi kiểm thử một phân đoạn sử dụng thao tác điều hướng trong phạm vi ViewModel, bạn phải gọi setViewModelStore trên TestNavHostController:

Kotlin

val navController = TestNavHostController(ApplicationProvider.getApplicationContext())

// This allows fragments to use by navGraphViewModels()
navController.setViewModelStore(ViewModelStore())

Java

TestNavHostController navController = new TestNavHostController(ApplicationProvider.getApplicationContext());

// This allows fragments to use new ViewModelProvider() with a NavBackStackEntry
navController.setViewModelStore(new ViewModelStore())