IntegrityManager

public interface IntegrityManager

com.google.android.play.core.integrity.IntegrityManager


Quản lý các yêu cầu cung cấp thông tin về tính toàn vẹn.

Tóm tắt

Phương thức công khai

abstract Task<IntegrityTokenResponse> requestIntegrityToken(IntegrityTokenRequest request)

Tạo và trả về mã thông báo cho các yêu cầu có liên quan đến tính toàn vẹn.

Phương thức công khai

requestIntegrityToken

public abstract Task<IntegrityTokenResponse> requestIntegrityToken (IntegrityTokenRequest request)

Tạo và trả về mã thông báo cho các yêu cầu có liên quan đến tính toàn vẹn.

Tải trọng JSON được ký và mã hóa dưới dạng JWT lồng nhau, đó là JWE của JWS.

JWE sử dụng A256KW làm thuật toán gói mã khóa và A256GCM làm thuật toán mã hoá nội dung. JWS sử dụng ES256 làm thuật toán ký.

Bạn phải thực hiện toàn bộ quá trình giải mã và xác minh trong môi trường máy chủ bảo mật. Không được giải mã hoặc xác minh mã thông báo nhận được từ trong ứng dụng khách. Cụ thể là đừng bao giờ để lộ khoá giải mã nào cho ứng dụng khách.

Hãy truy cập https://developer.android.com/google/play/integrity/verdict#token-format.

Các tham số
request IntegrityTokenRequest: đối tượng để yêu cầu mã thông báo tính toàn vẹn.

Trả về
Task<IntegrityTokenResponse> Một Task hoàn thành sau khi quá trình requestIntegrityToken thành công hoặc không thành công.