Yêu cầu quyền ở thời gian chạy một cách thích hợp (trong Android 6.0+)

Đảm bảo bạn yêu cầu quyền vào đúng thời điểm và hướng dẫn cũng như thông báo cho người dùng một cách thích hợp về sự cần thiết phải yêu cầu quyền.

Lý do phương pháp này hiệu quả

Các yêu cầu quyền không phù hợp, những yêu cầu mà người dùng không hiểu rõ, có thể dẫn đến việc người dùng không cấp quyền. Do đó, ứng dụng của bạn có thể không cung cấp được cho người dùng các tính năng dự định. Trong trường hợp xấu nhất, các quyền được yêu cầu không chính đáng có thể dẫn đến việc người dùng mất lòng tin vào ứng dụng của bạn và gỡ cài đặt ứng dụng.

Bằng cách thực hiện theo các phương pháp hay nhất để đưa ra yêu cầu quyền, bạn sẽ cung cấp cho người dùng sự bảo đảm rằng ứng dụng của bạn đang đưa ra một yêu cầu hợp pháp và sẽ xử lý cẩn thận dữ liệu hoặc các chức năng mà ứng dụng cấp quyền truy cập. Do đó, người dùng có nhiều khả năng cấp cho ứng dụng của bạn quyền mà ứng dụng cần và vẫn tiếp tục tham gia vì họ có thể trải nghiệm các tính năng của ứng dụng như dự định.

Các phương pháp hay nhất

  • Hướng dẫn người dùng trước khi yêu cầu quyền, đặc biệt nếu việc sử dụng quyền là không rõ ràng: các tính năng cần được cấp quyền phải mang lại lợi ích rõ ràng cho yêu cầu quyền.
  • Luôn kiểm tra xem quyền đã được cấp chưa trước khi cố gắng sử dụng quyền. Người dùng có thể thu hồi quyền bất cứ lúc nào thông qua cài đặt hệ thống.
  • Đảm bảo người dùng được hưởng lợi từ việc cấp quyền ngay lập tức, vì điều đó giúp tạo niềm tin cho người dùng và đảm bảo với họ rằng yêu cầu quyền là hợp pháp và cần thiết.
  • Giúp người dùng hoàn tác từ chối cấp quyền. Trường hợp người dùng đã chọn tùy chọn "Không hỏi lại", hãy hướng dẫn họ chuyển tới cài đặt ứng dụng nếu họ muốn cấp quyền.

Bắt đầu

Yêu cầu quyền