Kotlin cơ bản: Bài kiểm tra về việc Xây dựng một ứng dụng tương tác

  1. Phương thức nào trên một Hoạt động sẽ tăng cường bố cục của ứng dụng và giúp các thành phần hiển thị trong hệ phân cấp thành phần hiển thị trở nên sẵn sàng để sửa đổi?
  2. Bạn sử dụng thuộc tính thành phần hiển thị nào để thiết lập chiều rộng của một thành phần hiển thị sao cho thành phần này sẽ điều chỉnh cho vừa với nội dung bên trong?
  3. Thuộc tính ImageView nào cho biết một hình ảnh nguồn sẽ chỉ được trình bày dưới dạng bản xem trước trong Android Studio (nhưng không xuất hiện trong ứng dụng thực tế)?
  4. Từ khoá lateinit trong khai báo biến thể hiện điều gì trong mã Kotlin?
  5. Cấp độ API nào cho biết phiên bản Android cao nhất mà ứng dụng của bạn được kiểm thử?
  6. Bạn thấy một câu lệnh nhập trong mã của mình bắt đầu bằng androidx. Như thế nghĩa là sao?